Cách cài đặt tiện ích mở rộng

 

Trước hết, xem Cửa hàng Chrome trực tuyến khả dụng ở vị trí của bạn không. Tìm hiểu thêm về tiện ích mở rộng.

Cài đặt tiện ích mở rộng

  1. Truy cập vào cửa hàng tại địa chỉ http://chrome.google.com/webstore. Bạn cũng có thể truy cập vào cửa hàng bằng cách nhấp vào biểu tượng Cửa hàng trực tuyến trong phần “Ứng dụng” của trang Tab mới.
  2. Duyệt qua hoặc tìm kiếm tiện ích mở rộng mà bạn muốn cài đặt.
  3. Trên trang chi tiết của tiện ích mở rộng, nhấp vào nút Thêm vào Chrome.
  4. Một hộp thoại xuất hiện cho bạn biết về loại dữ liệu mà tiện ích mở rộng có thể truy cập. Nhấp vào Thêm trong hộp thoại để cấp quyền truy cập vào dữ liệu được mô tả cho tiện ích mở rộng. Tìm hiểu thêm về các loại dữ liệu khác nhau mà tiện ích mở rộng có thể truy cập.

Tiện ích mở rộng cài đặt và tải tự động, vì vậy, bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay tiện ích mở rộng.

Sử dụng thiết bị Chrome ở cơ quan hoặc ở trường? Quản trị viên mạng của bạn có thể chặn một số tiện ích mở rộng nhất định. Trong trường hợp đó, bạn sẽ không thể cài đặt những tiện ích mở rộng này. Tìm hiểu cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý

Xem video

Thông tin khác

Bất kỳ ai cũng có thể tải các mục lên Cửa hàng Chrome trực tuyến. Do đó, bạn chỉ nên cài đặt các mục được tạo bởi những người bạn tin cậy. Kiểm tra xếp hạng và đánh giá của mục để xác định xem mục đó có đáng tin cậy hay không.

Tìm hiểu thêm về cách cài đặt ứng dụng trực tiếp từ trang web của nhà phát triển.