ನೀವು ವಿನಂತಿಸಿದ ಪುಟವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ Google Chrome ನ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಅನುವಾದದ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಪುಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು.

Choose your privacy settings

You can improve your browsing experience with privacy settings. For example, when you visit a web page, Chrome can use a web service to automatically load pages based on the page’s links. Most of these settings are turned on by default, but you can turn them off.

 1. On your computer, open Chrome.
 2. At the top right, click More More and then Settings.
 3. Click Privacy and security and choose your settings.
 • To control how Chrome handles content and permissions for a site, click Site settings.
 • To delete information from your browsing activity, like your history, cookies, or saved passwords, click Clear browsing data.
 • To control how Chrome handles cookies and tracking, click Cookies and other site data.
 • To manage safe browsing and protection, click Security.

Learn about your privacy options

 • Preload pages 

Chrome makes browsing and searching faster by preloading pages it thinks you might visit. To do this, Chrome may use cookies, if you allow cookies, and may encrypt and send pages through Google to hide your identity from sites. Learn more about cookies

 • Send a "Do Not Track" request with your browsing traffic

You can include a "Do Not Track" request with your browsing traffic. However, many websites will still collect and use your browsing data to improve security, provide content, services, ads, and recommendations on their websites, and generate reporting statistics.

 • Allow sites to check if you have payment methods saved

If you've saved payment methods to Chrome, you can let Chrome offer your saved info to make filling out forms easier. Learn more about how to fill out forms automatically.

 • Safe Browsing

Get an alert whenever Chrome sees that the website you're going to could be harmful. When you visit a website, Chrome checks it against a list of websites stored on your computer that are known to be bad. If the website matches anything on the list, your browser sends a partial copy of the address to Google to find out if you're visiting a risky site. Learn more about Safe Browsing protection.

 • Help improve security on the web for everyone

Chrome will periodically send some system information and page content to Google so we know about any threats you encounter. Chrome will also send this data any time you visit a suspicious site. Learn more about what data helps Chrome get better at blocking bad downloads and detecting malware.

 • Warn you if passwords are exposed in a data breach

You may get an alert from Chrome if you use a password and username combination that has been compromised in a data leak on a third party website or app.

Related topics

Related resources

Was this helpful?
How can we improve it?
false
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
true
Search Help Center
true
true
true
true
true
237