آزمایش ویژگی‌های آزمایشی در Chrome

می‌توانید ویژگی‌ها را قبل‌از اضافه شدنشان به Chrome آزمایش کنید و بازخورد ارائه دهید.

روشن یا خاموش کردن ویژگی‌ها

برای استفاده از ویژگی‌های آزمایشی، Chrome نسخه بتا را بارگیری کنید.

  1. Chrome را باز کنید؛
  2. درکنار نوار نشانی، «آزمایش‌ها» را انتخاب کنید؛
  3. درکنار نام و شرح ویژگی، «پیکان روبه‌پایین» و سپس فعال را انتخاب کنید؛
  4. مرورگر را بازراه‌اندازی کنید.

ارائه بازخورد درباره ویژگی‌ها

بعداز آزمایش کردن ویژگی‌ها، می‌توانید درباره این موارد بازخورد ارائه دهید:

  • تجربه استفاده از ویژگی
  • مشکلات یا اشکالات
  • بهبودهای پیشنهادی

برای ارائه بازخورد:

  1. Chrome را باز کنید؛
  2. درکنار نوار نشانی، «آزمایش‌ها» را انتخاب کنید؛
  3. درکنار نام و شرح ویژگی، ارسال بازخورد را انتخاب کنید.
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
237
false