Planning your return to office strategy? See how Chrome OS can help.

Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh bất kỳ trang web nào sang ngôn ngữ mà bạn chọn, sử dụng tính năng dịch được tích hợp cài sẵn trong Google Chrome.

Chrome browser on Windows (managed on premise)

Use Windows Group Policy or other on-premise configuration tools to deploy and manage Chrome browsers across a fleet of corporate Windows computers. Manage 200+ policies and settings that govern people’s use of Chrome. 
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Search Help Center
true
410864
false