Planujesz powrót pracowników do biura? Zobacz, jak może Ci w tym pomóc Chrome OS.

Konfigurowanie funkcji zarządzania przeglądarką Chrome w chmurze

Używanie interfejsu Enrollment Token API w przeglądarce Chrome

Autoryzacja

Aby używać interfejsu Enrollment Token API, użytkownicy muszą wykonać te same czynności autoryzacji, które są wymagane w przypadku interfejsu Takeout API, i pobrać token dostępu.

Wywoływanie interfejsu API

Wyświetlanie listy wszystkich tokenów rejestracji dla konta

Aby wyświetlić wszystkie tokeny rejestracji Chrome dla konta w jednostce organizacyjnej, użyj poniższego żądania GET i dołącz autoryzację opisaną w artykule „Autoryzowanie żądań”.

Uwaga: przykładowy kod zawiera łamania wierszy, by można go było łatwiej czytać.

GET
https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/
{my_customer|customerId}/chrome/enrollmentTokens?query=
{query_string}&pageSize={number_of_results_to_return}
&pageToken={page_token_from_previous_request}&orgUnitPath={/org-unit-path}

  • Wartość customerId to unikalny identyfikator konta Google klienta.
  • Podczas odgrywania roli administratora konta możesz też użyć ciągu znaków my_customer, który reprezentuje identyfikator klienta (customerId) Twojego konta. Innym sposobem na uzyskanie wartości customerId jest użycie operacji Pobierz użytkownika. Użyj adresu e-mail administratora lub unikalnego identyfikatora użytkownika administratora w parametrze ścieżki userKey operacji.

Poniżej znajdziesz odnośniki do wszystkich parametrów ładunków, których można użyć w żądaniu:

Parametr Wymagany Typ Opis
orgUnitPath opcjonalny tekst Wymień tylko tokeny rejestracji utworzone w określonej jednostce organizacyjnej. Jeśli nie określisz wartości tego pola, wymienione będą wszystkie tokeny rejestracji tego klienta.
pageSize (rozmiar_strony) opcjonalny liczba całkowita Maksymalna liczba wyników do zwrócenia. Wartość maksymalna i domyślna to 100.
pageToken (token_strony) opcjonalny tekst Parametr zapytania pageToken służy do wywołania następnej strony z wynikami zapytania. Parametr zapytania pageToken następnego żądania to parametr nextPageToken z poprzedniej odpowiedzi. Uwaga: żądania z polem page_token muszą mieć takie samo zapytanie i wartość pola org_unit_path (ścieżka_do_jednostki_organizacyjnej), co żądanie, które wygenerowało page_token.
query opcjonalny tekst Ciąg tekstowy wyszukiwania pozwalający przefiltrować wyświetlone tokeny. Format zapytań na stronie listy opisano w sekcji poniżej (Język zapytań filtrowania).

Przykład

Przykładowe żądanie

GET https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/my_customer/chrome/enrollmentTokens?pageSize=1&orgUnitPath=”/Org-unit-path”

Odpowiedź JSON

Pomyślne żądanie zwraca kod stanu HTTP 200. Oprócz kodu stanu odpowiedź zawiera też właściwości tokena rejestracji Chrome:

{
  kind: "admin#directory#chromeEnrollmentTokens",
  "chrome_enrollment_tokens": [
    {
      "tokenId": "token_id_value",
      "tokenPermanentId": "token_Permanent_id_value",
      "kind": "admin#directory#chromeEnrollmentToken",
      "orgUnitPath": "/Org-unit-path",
      "state": "active",
      "creator_id": “unique_id_of_user",
      "create_time": "2020-04-30T19:22:44Z",
      "tokenType": "chromeBrowser",
    }
  ],
  "nextPageToken": "abcdefghijkl123"
}

Język zapytań filtrowania

Gdy używasz parametru „query” w żądaniu listy, wszystkie terminy w zapytaniu muszą być dopasowane w jednym z poniższych parametrów, by zostały zaakceptowane. Jeśli w zapytaniu nie określisz żadnych operatorów (pól), wyszukiwanie znajdzie wszystkie tokeny rejestracji.

Jeśli zapytanie to na przykład:
{URL}?query="device_type:CHROME_BROWSER+token_state:REVOKED",
zwrócone zostaną te tokeny rejestracji:

{
  "tokenId": "token_id_value",
  "tokenPermanentId": "token_Permanent_id_value",
  "kind": "admin#directory#chromeEnrollmentToken",
  "orgUnitPath": "/Org-unit-path",
  “tokenState”: “revoked”,
  “creatorId”: “unique_id_of_user”,
  "create_time": "2020-04-30T19:22:44Z",
  "tokenType": "chromeBrowser",
}

Możesz określić następujące pola, by ukierunkować wyszukiwanie na określone pole:

Pole Opis
device_type Typ urządzenia, na którym używane są tokeny rejestracji. Obecnie obsługiwana jest tylko wartość CHROME_BROWSER.
token_state Stan tokena rejestracji. Obsługiwane wartości to: REVOKED (anulowany), ACTIVE (aktywny) i EXPIRED (wygasł).

Tworzenie tokena rejestracji

Aby utworzyć token rejestracji Chrome w jednostce organizacyjnej, użyj poniższego żądania POST i dołącz autoryzację opisaną w artykule „Autoryzowanie żądań”.

Uwaga: przykładowy kod zawiera łamania wierszy, by można go było łatwiej czytać.

POST
https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/
{my_customer|customerId}/chrome/enrollmentTokens

  • Wartość customerId to unikalny identyfikator konta Google klienta.
  • Podczas odgrywania roli administratora konta możesz też użyć ciągu znaków my_customer, który reprezentuje identyfikator klienta (customerId) Twojego konta. Innym sposobem na uzyskanie wartości customerId jest użycie operacji Pobierz użytkownika. Użyj adresu e-mail administratora lub unikalnego identyfikatora użytkownika administratora w parametrze ścieżki userKey operacji.

Poniżej znajdziesz odnośniki do wszystkich parametrów ładunków, których można użyć w żądaniu:

Parametr Wymagany Typ Opis
expire_time opcjonalny tekst Czas wygaśnięcia utworzonego tokena rejestracji w formacie „rrrr-mm-ddTgg:mm:ssZ”. Jeśli nie określisz tego pola, token rejestracji będzie obowiązywał do momentu jego unieważnienia przez użytkowników.
org_unit_path opcjonalny tekst Jednostka organizacyjna, dla której chcesz utworzyć token rejestracji. Jeśli to pole nie zostanie określone, token rejestracji jest tworzony dla głównej jednostki organizacyjnej.
token_type wymagany tekst Typ urządzenia z Chrome, dla którego ma zostać utworzony token rejestracji. Obecnie obsługiwana jest tylko wartość „CHROME_BROWSER”.
ttl opcjonalny tekst Czas aktywności utworzonego tokena rejestracji (określony w sekundach), z przyrostkiem „s”. Jeśli np. token ma być aktywny przez godzinę, w tym polu należy ustawić wartość „3600”. Jeśli nie określisz wartości tego pola, token rejestracji będzie aktywny do momentu jego unieważnienia przez użytkowników.

Przykład

Przykładowe żądanie

POST https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/my_customer/chrome/enrollmentTokens
{
  "token_type": "CHROME_BROWSER",
  "org_unit_path": "/org-unit-path",
  "expire_time": "2021-04-30T19:22:44Z",
}

Odpowiedź JSON

Pomyślne żądanie zwraca kod stanu HTTP 200. Oprócz kodu stanu odpowiedź zawiera też właściwości tokena rejestracji Chrome:

{
  "tokenId": "token_id_value",
  "tokenPermanentId": "token_Permanent_id_value",
  "kind": "admin#directory#chromeEnrollmentToken",
  "orgUnitPath": "/Org-unit-path",
  "state": "active",
  "creatorId”: "unique_id_of_user",
  "create_time": "2020-04-30T19:22:44Z",
  "expire_time": "2021-04-30T19:22:44Z",
  "tokenType": "chromeBrowser",
}

Unieważnianie tokena rejestracji

Aby unieważnić token rejestracji, użyj tego żądania POST i dołącz autoryzację opisaną w artykule „Autoryzowanie żądań”.

Uwaga: przykładowy kod zawiera łamania wierszy, by można go było łatwiej czytać.

POST
https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/
{my_customer|customerId}/chrome/enrollmentTokens/{tokenPermanentId}:revoke

  • Wartość customerId to unikalny identyfikator konta Google klienta.
  • Podczas odgrywania roli administratora konta możesz też użyć ciągu znaków my_customer, który reprezentuje identyfikator klienta (customerId) Twojego konta. Innym sposobem na uzyskanie wartości customerId jest użycie operacji Pobierz użytkownika. Użyj adresu e-mail administratora lub unikalnego identyfikatora użytkownika administratora w parametrze ścieżki userKey operacji.
  • Wartość tokenPermanentId to unikalny identyfikator tokenu rejestracji, który znajduje się w polu „tokenPermanentId” w odpowiedziach „List” (Lista) lub „Create” (Utwórz).

Przykład

Przykładowe żądanie

POST https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/my_customer/chrome/enrollmentTokens/token_permanent_id_value:revoke

Odpowiedź JSON

Pomyślne żądanie zwraca kod stanu HTTP 200.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
false
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
410864