Powiadomienie

Planujesz powrót pracowników do biura? Zobacz, jak może Ci w tym pomóc Chrome OS.

Używanie interfejsu Enrollment Token API w przeglądarce Chrome

Autoryzacja

Informacje o autoryzacji wymaganej, aby uzyskać dostęp do interfejsu Enrollment Token API są wymienione w przewodniku Chrome Browser Cloud Management'sTakeout API Service Script. Aby uzyskać token dostępu, użytkownicy muszą wykonać te same czynności.

ChromeEnrollmentToken

ChromeEnrollmentToken to ciąg znaków używany do identyfikowania rejestracji przeglądarki Chrome.

Przedstawienie zasobu

Dla zasobu ChromeEnrollmentToken w interfejsie Directory API używany jest ten szablon JSON:

{

"kind": "admin#directory#chromeEnrollmentToken",

"orgUnitPath": string,

"token": string,

"tokenPermanentId": string,

"customerId": string,

"orgUnitPath": string,

"state": enum {
    "active",

    "expired",

    "revoked",

}

"expiration": oneof {

    "expireTime": dateTime,

    "ttl": duration

  }

"creatorId": string,

"creationTime": dateTime,

"revokerId": string,

"revokeTime": dateTime,

"tokenType": enum {

    "chromeBrowser"

  }

}

Wywoływanie interfejsu API

Wyświetlanie listy wszystkich tokenów rejestracji dla konta

Aby wyświetlić wszystkie tokeny rejestracji Chrome dla konta w jednostce organizacyjnej, użyj poniższego żądania GET i dołącz token dostępu uzyskany zgodnie z instrukcjami w sekcji „Autoryzacja”.

Uwaga: przykładowy kod zawiera łamania wierszy, by można go było łatwiej czytać.

GET
https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/
{my_customer|customerId}/chrome/enrollmentTokens?query=
{query_string}&pageSize={number_of_results_to_return}
&pageToken={page_token_from_previous_request}&orgUnitPath={/org-unit-path}

  • Wartość customerId to unikalny identyfikator konta Google klienta.
  • Podczas odgrywania roli administratora konta możesz też użyć ciągu znaków my_customer, który reprezentuje identyfikator klienta (customerId) Twojego konta. Innym sposobem na uzyskanie wartości customerId jest użycie operacji Pobierz użytkownika. Użyj adresu e-mail administratora lub unikalnego identyfikatora użytkownika administratora w parametrze ścieżki userKey operacji.

Poniżej znajdziesz odnośniki do wszystkich parametrów ładunków, których można użyć w żądaniu:

Parametr Wymagany Typ Opis
orgUnitPath opcjonalny tekst Wymień tylko tokeny rejestracji utworzone w określonej jednostce organizacyjnej. Jeśli nie określisz wartości tego pola, wymienione będą wszystkie tokeny rejestracji tego klienta.
pageSize (rozmiar_strony) opcjonalny liczba całkowita Maksymalna liczba wyników do zwrócenia. Wartość maksymalna i domyślna to 100.
pageToken (token_strony) opcjonalny tekst Parametr zapytania pageToken służy do wywołania następnej strony z wynikami zapytania. Parametr zapytania pageToken następnego żądania to parametr nextPageToken z poprzedniej odpowiedzi. Uwaga: żądania z polem page_token muszą mieć takie samo zapytanie i wartość pola org_unit_path (ścieżka_do_jednostki_organizacyjnej), co żądanie, które wygenerowało page_token.
query opcjonalny tekst Ciąg tekstowy wyszukiwania pozwalający przefiltrować wyświetlone tokeny. Format zapytań na stronie listy opisano w sekcji poniżej (Język zapytań filtrowania).

Przykład

Przykładowe żądanie

GET https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/my_customer/chrome/enrollmentTokens?pageSize=1&orgUnitPath=”/Org-unit-path”

Odpowiedź JSON

Pomyślne żądanie zwraca kod stanu HTTP 200. Oprócz kodu stanu odpowiedź zawiera też właściwości tokena rejestracji Chrome:

{
  kind: "admin#directory#chromeEnrollmentTokens",
  "chrome_enrollment_tokens": [
    {
      "tokenId": "token_id_value",
      "tokenPermanentId": "token_Permanent_id_value",
      "kind": "admin#directory#chromeEnrollmentToken",
      "orgUnitPath": "/Org-unit-path",
      "state": "active",
      "creator_id": “unique_id_of_user",
      "create_time": "2020-04-30T19:22:44Z",
      "tokenType": "chromeBrowser",
    }
  ],
  "nextPageToken": "abcdefghijkl123"
}

Język zapytań filtrowania

Gdy używasz parametru „query” w żądaniu listy, wszystkie terminy w zapytaniu muszą być dopasowane w jednym z poniższych parametrów, aby wynik został uznany za dopasowanie. Możesz określić, że zwrócone tokeny mają zostać zawężone tak, aby odpowiadały wartości pola w danym haśle. Jeśli w zapytaniu nie określisz żadnych operatorów (pól), wyszukiwanie znajdzie wszystkie tokeny rejestracji.

Jeśli zapytanie to na przykład:
{URL}?query="device_type:CHROME_BROWSER+token_state:REVOKED",
zwrócone zostaną te tokeny rejestracji:

{
  "tokenId": "token_id_value",
  "tokenPermanentId": "token_Permanent_id_value",
  "kind": "admin#directory#chromeEnrollmentToken",
  "orgUnitPath": "/Org-unit-path",
  “tokenState”: “revoked”,
  “creatorId”: “unique_id_of_user”,
  "create_time": "2020-04-30T19:22:44Z",
  "tokenType": "chromeBrowser",
}

Możesz określić następujące pola, by ukierunkować wyszukiwanie na określone pole:

Pole Opis
device_type Typ urządzenia, na którym używane są tokeny rejestracji. Obecnie obsługiwana jest tylko wartość CHROME_BROWSER.
token_state Stan tokena rejestracji. Obsługiwane wartości to: REVOKED (anulowany), ACTIVE (aktywny) i EXPIRED (wygasł).

Tworzenie tokena rejestracji

Aby utworzyć token rejestracji Chrome w jednostce organizacyjnej, użyj poniższego żądania POST i dołącz token dostępu uzyskany zgodnie z instrukcjami w sekcji „Autoryzacja”.

Uwaga: przykładowy kod zawiera łamania wierszy, by można go było łatwiej czytać.

POST
https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/
{my_customer|customerId}/chrome/enrollmentTokens

  • Wartość customerId to unikalny identyfikator konta Google klienta.
  • Podczas odgrywania roli administratora konta możesz też użyć ciągu znaków my_customer, który reprezentuje identyfikator klienta (customerId) Twojego konta. Innym sposobem na uzyskanie wartości customerId jest użycie operacji Pobierz użytkownika. Użyj adresu e-mail administratora lub unikalnego identyfikatora użytkownika administratora w parametrze ścieżki userKey operacji.

Poniżej znajdziesz odnośniki do wszystkich parametrów ładunków, których można użyć w żądaniu:

Parametr Wymagany Typ Opis
expire_time opcjonalny tekst Czas wygaśnięcia utworzonego tokena rejestracji w formacie „rrrr-mm-ddTgg:mm:ssZ”. Jeśli nie określisz tego pola, token rejestracji będzie obowiązywał do momentu jego unieważnienia przez użytkowników.
org_unit_path opcjonalny tekst Jednostka organizacyjna, dla której chcesz utworzyć token rejestracji. Jeśli to pole nie zostanie określone, token rejestracji jest tworzony dla głównej jednostki organizacyjnej.
token_type wymagany tekst Typ urządzenia z Chrome, dla którego ma zostać utworzony token rejestracji. Obecnie obsługiwana jest tylko wartość „CHROME_BROWSER”.
ttl opcjonalny tekst Czas aktywności utworzonego tokena rejestracji (określony w sekundach), z przyrostkiem „s”. Jeśli np. token ma być aktywny przez godzinę, w tym polu należy ustawić wartość „3600”. Jeśli nie określisz wartości tego pola, token rejestracji będzie aktywny do momentu jego unieważnienia przez użytkowników.

Przykład

Przykładowe żądanie

POST https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/my_customer/chrome/enrollmentTokens
{
  "token_type": "CHROME_BROWSER",
  "org_unit_path": "/org-unit-path",
  "expire_time": "2021-04-30T19:22:44Z",
}

Odpowiedź JSON

Pomyślne żądanie zwraca kod stanu HTTP 200. Oprócz kodu stanu odpowiedź zawiera też właściwości tokena rejestracji Chrome:

{
  "tokenId": "token_id_value",
  "tokenPermanentId": "token_Permanent_id_value",
  "kind": "admin#directory#chromeEnrollmentToken",
  "orgUnitPath": "/Org-unit-path",
  "state": "active",
  "creatorId”: "unique_id_of_user",
  "create_time": "2020-04-30T19:22:44Z",
  "expire_time": "2021-04-30T19:22:44Z",
  "tokenType": "chromeBrowser",
}

Unieważnianie tokena rejestracji

Aby unieważnić token rejestracji, użyj poniższego żądania POST i dołącz token dostępu uzyskany zgodnie z instrukcjami w sekcji „Autoryzacja”.

Uwaga: przykładowy kod zawiera łamania wierszy, by można go było łatwiej czytać.

POST
https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/
{my_customer|customerId}/chrome/enrollmentTokens/{tokenPermanentId}:revoke

  • Wartość customerId to unikalny identyfikator konta Google klienta.
  • Podczas odgrywania roli administratora konta możesz też użyć ciągu znaków my_customer, który reprezentuje identyfikator klienta (customerId) Twojego konta. Innym sposobem na uzyskanie wartości customerId jest użycie operacji Pobierz użytkownika. Użyj adresu e-mail administratora lub unikalnego identyfikatora użytkownika administratora w parametrze ścieżki userKey operacji.
  • Wartość tokenPermanentId to unikalny identyfikator tokenu rejestracji, który znajduje się w polu „tokenPermanentId” w odpowiedziach „List” (Lista) lub „Create” (Utwórz).

Przykład

Przykładowe żądanie

POST https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/my_customer/chrome/enrollmentTokens/token_permanent_id_value:revoke

Odpowiedź JSON

Pomyślne żądanie zwraca kod stanu HTTP 200.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
3114877746408816185
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
410864