Powiadomienie

Planujesz powrót pracowników do biura? Zobacz, jak może Ci w tym pomóc Chrome OS.

Konfigurowanie funkcji zarządzania przeglądarką Chrome w chmurze

Korzystanie z interfejsu Chrome Browser Cloud Management API

Tematy

Autoryzacja

Zanim zaczniesz korzystać ze wszystkich interfejsów Chrome Browser Cloud Management API, musisz włączyć interfejs Admin SDK API w Google Developer Console, klikając ten link i wybierając projekt, dla którego chcesz włączyć ten interfejs.

Po wykonaniu tych czynności możesz uzyskać token dostępu do interfejsu API na 2 sposoby:

 1. Oauth2.0 z przyjmowaniem tożsamości przy użyciu konta usługi (przeczytaj poniżej sekcję „Autoryzacja z przyjmowaniem tożsamości”.
 2. Trójetapowa autoryzacja Oauth2.0 bez przyjmowania tożsamości (żądania możesz autoryzować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Oauth2).

Aby autoryzować swój dostęp do interfejsu Chrome Management Cloud Management API, potrzebujesz tych zakresów:

https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.chromebrowsers.readonly

lub

https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.chromebrowsers

Autoryzacja z przyjmowaniem tożsamości

Aby móc używać konta usługi do przyjmowania tożsamości innych użytkowników:

 1. Utwórz konto usługi i uzyskaj dla niego niezbędne klucze. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby utworzyć konto usługi i pobrać klucze konta usługi.
 2. Identyfikator klienta dla tego konta usługi musi być autoryzowany dla zakresów OAuth wymienionych powyżej. Aby to zrobić, musisz przejść do konsoli administracyjnej i kliknąć Zabezpieczenia -> Dostęp do interfejsów API -> Zarządzanie przekazywaniem dostępu w całej domenie. Następnie dodaj nowego klienta. W tym oknie identyfikator klienta odpowiada unikalnemu identyfikatorowi konta usługi.

Jeśli masz klucze konta usługi, musisz poprosić o token dostępu OAuth dla konta usługi przy użyciu bibliotek klienta interfejsów API Google w preferowanym języku.

 

W przypadku tego żądania token OAuth musi też przyjąć tożsamość administratora w Twojej domenie.

Poniżej znajdziesz przykładowy kod, który używa bibliotek klienta interfejsu Java API do pobierania tokena OAuth.

package takeout.api.credentials;

import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleCredential;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collection;

public final class ApiRequestHelper {

 public static String getAccessToken(
   String serviceAccountKeyFilePath, String adminUserToImpersonate, Collection<String> scopes)
   throws IOException {
  InputStream is = new FileInputStream(serviceAccountKeyFilePath);

  GoogleCredential credential =
    GoogleCredential.fromStream(is).toBuilder()
      .setServiceAccountScopes(scopes)
      .setServiceAccountUser(adminUserToImpersonate)
      .build();

  if (!credential.refreshToken()) {
   throw new RuntimeException(
     String.format(
       "Failed to fetch refresh token for service account defined in '%s' for user '%s' and"
         + " scopes '%s'",
       serviceAccountKeyFilePath, adminUserToImpersonate, String.join(",", scopes)));
  }
  return credential.getAccessToken();
 }

 public static void printUsage() {
  System.out.println(
    "Usage: get_access_token <service account key file> <admin user> [<scope,scope>]");
 }

 public static void main(String[] args) throws Exception {
  if (args.length < 2) {
   printUsage();
   return;
  }

  String scopes =
    "https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.chromebrowsers";
  if (args.length >= 3) {
   scopes = args[2];
  }
  System.out.println(
    getAccessToken(args[0], args[1], new ArrayList<String>(Arrays.asList(scopes.split(",")))));
 }

 private ApiRequestHelper() {}
}

Ten przykładowy kod pozwala pobrać token dostępu, którego możesz używać do wywoływania interfejsu API. Jeśli na przykład plik klucza jest przechowywany w katalogu /home/private_key.json, a konto administratora, którego chcesz użyć do wysłania żądania, to admin@domena.com, uruchom plik z tymi argumentami:

ApiRequestHelper /home/private_key.json admin@domain.com

 

Uwaga: adres e-mail administratora nie jest adresem e-mail Twojego konta usługi (w formacie <nazwa-projektu>-<id>@<nazwa-projektu>.iam.gserviceaccount.com).

Przeglądarka Chrome

Przeglądarki Chrome zarejestrowane w usłudze zarządzania przeglądarką Chrome w chmurze.

Prezentacja zasobów

W przypadku zasobów przeglądarki Chrome w interfejsie Directory API używany jest ten szablon JSON:

{

"kind": "admin#directory#browserdevice",

"deviceId": string,

"osPlatform": string,

"osPlatformVersion": string,

"osArchitecture":string,

"osVersion": string,

"machineName": string,

"annotatedLocation": string,

"annotatedUser": string,

"annotatedAssetId": string,

"annotatedNotes": string,

"lastPolicyFetchTime": dateTime,

"lastRegistrationTime": dateTime,

"lastActivityTime":dateTime,

"lastStatusReportTime":dateTime,

"virtualDeviceId": string,

"serialNumber": string,

"orgUnitPath": string,

"extensionCount":int,

"policyCount": int,

"safeBrowsingClickThroughCount": int,

"lastDeviceUser": string,

"browserVersions": [string],

"lastDeviceUsers":[

  "userName": string,

  "lastStatusReportTime":dateTime,

  ]

"machinePolicies": [

  "source": string,

  "name": string,

  "value": string,

  "error": string,

  ]

"browsers": [

  "browserVersion": string,

  "channel": string,

  "lastStatusReportTime": dateTime,

  "lastPolicyFetchTime": dateTime,

  "executablePath": string,

  "installedBrowserVersion": string,

  "plugins":[

    "name": string,

    "description": string,

    "filename" string,

    ]

  "profiles": [

    "name": string,

    "id": string,

    "lastStatusReportTime": dateTime,

    "lastPolicyFectchTime": dateTime,

    "safeBrowsingWarnings": int,

    "safeBrowsingWarningsClickThrough": int,

    "chromeSignedinUserEmail": string,

    "extensionPolicies": [

      "extensionId": string,

      "extensionName": string,

      "policies": [

        "source": string,

        "name": string,

        "value": string,

        "error": string,

      ]

    ]

    "extensions": [

      "extensionId": string,

      "version": string,

      "permissions": [string],

      "name": string,

      "description":string,

      "appType": string,

      "homepageUrl": string,

      "installType": string,

      "configuredAppPolicy": string,

      "disabled": boolean,

      "icons": [

        "size": int,

        "url": string, 

      ]

    ]

    "userPolicies": [

      "source": string,

      "name": string,

      "value": string,

      "error": string,

    ]

    "safeBrowsingWarningsResetTime": string

  ]

}

Wywoływanie interfejsu API

Pobieranie informacji o wszystkich urządzeniach z przeglądarką Chrome na koncie

Ograniczenie: parametr nextPageToken zwrócony w odpowiedzi na żądanie listy ma czas istnienia wynoszący 1 godzinę. Jeśli żądanie dotyczące listy obejmuje wiele urządzeń z przeglądarką Chrome, token strony może wygasnąć przed zakończeniem generowania listy wszystkich urządzeń. W takim przypadku możesz zastosować filtr do żądania, aby zmniejszyć liczbę urządzeń zwracanych przez zapytanie. Zazwyczaj dobrym sposobem na zmniejszenie liczby wyników jest filtrowanie według jednostki organizacyjnej.

 

Aby zwrócić listę wszystkich urządzeń z przeglądarką Chrome przypisanych do konta, użyj podanego poniżej żądania GET i dodaj autoryzację opisaną w sekcji Autoryzacja. Przykładowy kod zawiera znaki łamania wierszy, by można go było łatwiej czytać.

GET https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/{my_customer|customerId}/
devices/chromebrowsers?projection={FULL|BASIC}&query={query string}&orderBy={orderBy
category}&sortOrder={ASCENDING|DESCENDING}&pageToken={token for next results
page, if applicable &maxResults=max number of results per page}
 • Wartość customerId to unikalny identyfikator konta Google klienta.
 • Podczas używania przyjętej tożsamości administratora konta możesz też użyć ciągu znaków my_customer, który reprezentuje identyfikator klienta (customerId) Twojego konta. Innym sposobem na uzyskanie wartości customerId jest użycie operacji Pobierz użytkownika. Użyj adresu e-mail administratora lub unikalnego identyfikatora użytkownika administratora w parametrze ścieżki userKey operacji.

Poniżej znajdziesz odnośniki do wszystkich parametrów ciągu zapytania, których można użyć w żądaniu:

Parametr Typ Opis
maxResults liczba całkowita Maksymalna liczba wyników do zwrócenia. Wartość domyślna i maksymalna to 100.
orderBy ciąg tekstowy Właściwość przeglądarki Chrome używana do sortowania wyników.
    Akceptowane wartości:
    „id” – identyfikator urządzenia z zainstalowaną przeglądarką Chrome.
    „last_sync” – data i godzina ostatniej rejestracji urządzenia z przeglądarką Chrome, ostatniej synchronizacji ustawień zasad lub ostatniego przesłania raportu.
    „machine_name” – nazwa komputera powiązana z urządzeniem.
    „extension_count” – łączna liczba zgłoszonych rozszerzeń na urządzeniu z przeglądarką Chrome.
    „policy_count” – łączna liczba zgłoszonych zasad dotyczących urządzenia z przeglądarką Chrome.
    „os_version” – system operacyjny urządzenia z zainstalowaną przeglądarką Chrome.
    „last_signed_in_user” – użytkownik ostatnio zalogowany na urządzeniu z przeglądarką Chrome.
    „annotated_user" – użytkownik urządzenia z Chrome oznaczony adnotacją przez administratora.
    „annotated_location” – lokalizacja urządzenia z przeglądarką Chrome oznaczona adnotacją przez administratora.
    „annotated_asset_id” – identyfikator zasobu urzurządzenia z przeglądarką Chrome oznaczony adnotacją przez administratora.
    „notes” – notatki na urządzeniu z przeglądarką Chrome oznaczone adnotacjami przez administratora.
    „browser_version_channel” – ostatnia wersja i kanał Chrome zgłoszone przez urządzenie.
    „org_unit” – jednostka organizacyjna, do której należy urządzenie.
    „enrollment_date” – data rejestracji urządzenia.
    „save_browsing_clickthrough” – liczba kliknięć w ramach Bezpiecznego przeglądania zgłoszona przez urządzenie.
    „platform_major_version” – typ systemu operacyjnego i wersja główna, np. Windows 10.
    „last_activity” – ostatnia aktywność urządzenia.
    „browser_version_sortable” – najstarsza wersja przeglądarki zainstalowana na urządzeniu.
    „os_version_sortable” – typ systemu operacyjnego i pełna wersja.
orgUnitPath ciąg tekstowy Pełna ścieżka jednostki organizacyjnej lub jej unikalny identyfikator.
groupId ciąg tekstowy Pełna nazwa zasobu grupy w postaci groups/{grupa} lub jej unikalny identyfikator.
pageToken ciąg tekstowy Parametr zapytania pageToken służy do wywołania następnej strony z wynikami zapytania. Parametr zapytania pageToken następnego żądania to parametr nextPageToken z poprzedniej odpowiedzi.
projection ciąg tekstowy Ograniczenie zwracania informacji do zbioru wybranych pól.
    Akceptowane wartości:
    „BASIC” – uwzględnia tylko podstawowe pola metadanych (czyli te, które znajdują się w wymienionych powyżej kolumnach na liście przeglądarek w konsoli administracyjnej).
    „FULL” – obejmuje wszystkie pola metadanych (zgodnie z opisem powyżej).
query ciąg tekstowy Ciąg wyszukiwania używający języka zapytania dotyczącego strony z listą, który został opisany poniżej w sekcji „Język zapytań filtrowania”.
sortOrder ciąg tekstowy Określa, czy wyniki mają zostać zwrócone w kolejności rosnącej czy malejącej. Musi być używany z parametrem orderBy.
    Akceptowane wartości:
    „ASCENDING” – kolejność rosnąca.
    „DESCENDING” – kolejność malejąca.

Przykład: filtrowanie urządzeń według nazwy komputera

Pierwszy przykład dotyczy wyszukiwania konkretnej nazwy maszyny za pomocą parametru query=machine_name:CLIENT2012. Odpowiedź zawiera jeden zasób z przeglądarką, gdzie machineName ma wartość CLIENT20212:

Żądanie JSON

GET https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/my_customer/devices/
chromebrowsers?projection=BASIC&query=machine_name:CLIENT2012&orderBy=status
&sortOrder=ASCENDING&maxResults=100

Odpowiedź JSON

Pomyślne żądanie zwraca kod stanu HTTP 200. Zwraca też listę urządzeń z przeglądarką, które pasują do parametrów zapytania:

{
 "kind": "directory#browserdevices",
 "browsers": [
   {
   "deviceId": "device_id_value",
   "kind": "admin#directory#browserdevice",
   "osPlatform": "Windows",
   "osVersion": "6.3.9600.19505",
   "machineName": "CLIENT2012",
   "lastRegistrationTime": "2019-11-04T00:29:17.484Z",
   "lastActivityTime": "2019-11-04T00:29:17.484Z",
   "virtualDeviceId": "virtual_device_id",
   "orgUnitPath": "/Org-unit path",
  },
 ],
 "nextPageToken": "abcdefghijkl123"
}

Pobieranie informacji o urządzeniu z przeglądarką Chrome

Aby pobrać właściwości urządzenia z przeglądarką Chrome, użyj poniższego żądania GET i dodaj autoryzację opisaną w sekcji „Autoryzowanie żądań”. Przykładowy kod zawiera znaki łamania wierszy, by można go było łatwiej czytać.

GET
https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/{my_customer|customerId}/
devices/chromebrowsers/deviceId?projection={FULL|BASIC}
 • Wartość customerId to unikalny identyfikator konta Google klienta.
 • Podczas używania przyjętej tożsamości administratora konta możesz też użyć ciągu znaków my_customer, który reprezentuje identyfikator klienta (customerId) Twojego konta. Innym sposobem na uzyskanie wartości customerId jest użycie operacji Pobierz użytkownika. Użyj adresu e-mail administratora lub unikalnego identyfikatora użytkownika administratora w parametrze ścieżki userKey operacji.
 • Parametr deviceId to unikalny identyfikator urządzenia, który można znaleźć w odpowiedzi operacji pobierania wszystkich urządzeń z przeglądarką Chrome. Informacje o ciągach zapytania oraz właściwościach żądań i odpowiedzi znajdziesz w dokumentacji API.

Poniżej znajdziesz odnośniki do wszystkich parametrów ciągu zapytania, których można użyć w żądaniu:

Parametr Typ Opis
deviceId ciąg tekstowy Unikalny identyfikator urządzenia. Parametr deviceId jest zwracany w odpowiedzi przez metodę browserdevices.list. Uwaga: ten parametr jest wymagany.
projection ciąg tekstowy Określa, czy odpowiedź zawiera pełną listę właściwości czy tylko ich podzbiór.
    Akceptowane wartości:
    „BASIC” – uwzględnia tylko podstawowe pola metadanych (czyli te, które znajdują się w wymienionych powyżej kolumnach na liście przeglądarek w konsoli administracyjnej).
    „FULL” – obejmuje wszystkie pola metadanych (zgodnie z opisem powyżej).

Przykład

Żądanie JSON

Przykładowe żądanie. Przykładowy kod zawiera znaki łamania wierszy, by można go było łatwiej czytać.

GET https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/my_customer/devices/
chromebrowsers/deviceId?projection=basic

Odpowiedź JSON

Pomyślne żądanie zwraca kod stanu HTTP 200. Oprócz kodu stanu odpowiedź zawiera też właściwości urządzenia z przeglądarką Chrome:

{
 "deviceId": "device_id_value",
 "kind": "admin#directory#browserdevice",
 "osPlatform": "Windows",
 "osVersion": "6.3.9600.19542",
 "machineName": "CLIENT2012",
 "lastRegistrationTime": "2019-11-27T12:55:27.230Z",
 "lastActivityTime": "2019-11-27T12:55:27.230Z",
 "virtualDeviceId": "virtual_device_id",
 "orgUnitPath": "/Org-unit path",
 "deviceIdentifiersHistory": { 
   "records": [
  { 
    "identifiers": { 
     "machineName": "CLIENT2012", 
     "serialNumber": "ABCD1234567890" }, 
    "firstRecordTime": "2019-11-27T12:55:27.230Z",
    "lastActivityTime": "2019-11-27T12:55:27.230Z"}
  ],
  “has_device_id_collision”: “false”
  }
}

Język zapytań filtrowania

 

Gdy używasz parametru „query” w żądaniu listy, wszystkie terminy w zapytaniu muszą pasować do konkretnego urządzenia z przeglądarką, aby zostały zaakceptowane. Jeśli w zapytaniu nie określisz żadnych operatorów (pól), wyszukiwanie znajdzie przeglądarkę, która zawiera wszystkie określone terminy we wszystkich wewnętrznie zindeksowanych polach tekstowych. Na przykład jeśli zapytanie to „query=machine 73”, zwróci przeglądarkę ze słowami „machine” i „73” we wszystkich polach, które mogą zostać zwrócone w przypadku urządzenia z przeglądarką:

{
 "deviceId": "device_id_value",
 "kind": "admin#directory#browserdevice",
 "osPlatform": "Windows",
 "osVersion": "6.3.9600.19542",
 "machineName": "machine_name",
 "browser_versions": [
   "73.0.0.0",
  ],
 "lastActivityTime": "2019-11-27T12:55:27.230Z",
 "virtualDeviceId": "virtual_device_id",
 "orgUnitPath": "/Org-unit path",
}

 

Uwaga 1. Dopasowywanie odbywa się w ramach granic słów (dowolnych znaków interpunkcyjnych lub spacji), aby nie można było przeprowadzać częściowych dopasowań słów. W przykładzie powyżej nie ma możliwości wysłania zapytania query='mach 73'.

Uwaga 2. Przy dopasowywaniu słów nie jest rozróżniana wielkość liter, więc zapytanie z hasłem „machine” będzie pasowało zarówno do „Machine”, jak i do „machine”.

 

Możesz określić następujące pola, by ukierunkować wyszukiwanie na określone pola. Uwaga: w słowach zapytania nie jest rozróżniana wielkość liter, ale w nazwach pól wielkość liter jest rozróżniana.

Pole Opis
machine_name Nazwa komputera powiązana z urządzeniem z przeglądarką Chrome.
os_platform Platforma systemu operacyjnego urządzenia z przeglądarką Chrome (np. Windows).
arch Architektura procesora urządzenia z przeglądarką Chrome (np. x86_64).
os_version Wersja systemu operacyjnego urządzenia z przeglądarką Chrome (np. 10.0.16299.904).
location Oznaczona adnotacją lokalizacja urządzenia z przeglądarką Chrome.
user Oznaczony adnotacją użytkownik urządzenia z przeglądarką Chrome.
asset_id Oznaczony adnotacją identyfikator zasobu urządzenia z przeglądarką Chrome.
note Oznaczona adnotacją notatka dotycząca urządzenia z przeglądarką Chrome.
register Czas rejestracji urządzenia z przeglądarką Chrome.
os Połączone wartości platformy i wersji głównej systemu operacyjnego urządzenia z przeglądarką Chrome (np. „Windows 10”).
browser_version Zgłoszona wersja przeglądarki Chrome zainstalowanej na urządzeniu (np. 73).
enrollment_token Token rejestracji użyty do rejestracji urządzenia z przeglądarką Chrome.
report Czas ostatniego raportu o urządzeniu z przeglądarką Chrome.
synchronizacja Czas ostatniej synchronizacji zasad na urządzeniu z przeglądarką Chrome.
num_extensions Liczba rozszerzeń zgłoszonych przez urządzenie z przeglądarką Chrome.
num_policies Liczba zasad zgłoszonych przez urządzenie z przeglądarką Chrome.
machine_user Ostatni zgłoszony użytkownik urządzenia z przeglądarką Chrome.
last_activity Czas ostatniej aktywności urządzenia z przeglądarką Chrome (pobranie lub zgłoszenie zasad).
has_device_id_collision Określa, czy identyfikator urządzenia jest wspólny dla wielu komputerów, które przeglądarka Chrome identyfikuje jako jedno urządzenie. Obsługiwane wartości to true i false.

 

W przypadku pól, które akceptują czas (register, report, sync, last_activity), format czasu to RRRR-MM-DDThh:mm:ss (np. 2020-01-01T12:00:00). Możesz też podać otwarte lub zamknięte zakresy czasu.

 

Format

Znaczenie

Przykłady

data_godzina

Dokładnie w danym dniu lub o danej godzinie

2011-03-23

2011-04-26T14:23:05

data_godzina..data_godzina

W danym przedziale (włącznie) dat lub godzin

2011-03-23..2011-04-26

data_godzina..

Danego dnia lub po nim albo o danej godzinie lub po niej

2011-04-26T14:23:05..

..data_godzina

Danego dnia lub przed nim albo o danej godzinie lub przed nią

..2011-04-26T14:23:05

 

Przykładowe zapytania dotyczące filtrowania

 

Uwaga 1. Wszystkie podane przykłady zawierają parametr „query” w żądaniu. Wartości parametrów muszą zawierać odpowiednie zmiany znaczenia w adresach URL (czyli zastępować spacje z żądaniami obejmującymi wiele warunków).

Uwaga 2. Wszystkie zapytania można dodatkowo filtrować do poziomu określonej jednostki organizacyjnej, dodając do żądania parametr zapytania „orgUnitPath”.

 

 1. Znajdź wszystkie urządzenia z nazwą komputera, która zawiera słowo:
  1. machine_name:LIX
 2. Znajdź wszystkie urządzenia z nazwą komputera zawierającą słowo, zarejestrowane po określonej dacie:
  1. machine_name:LIX register:​2011-04-26..
 3. Znajdź wszystkie urządzenia z nazwą komputera zawierającą słowo zarejestrowane przed określoną datą:
  1. machine_name:LIX register:​..2011-04-26

 

Obecnie nieobsługiwane zapytania:

 1. Znajdź wszystkie urządzenia, na których zainstalowano mniej niż określoną liczbę rozszerzeń (zapytania zakresowe dotyczące wartości liczbowych nie są obsługiwane).
 2. Znajdź wszystkie urządzenia, które zawierają nazwę komputera z jednym lub dwoma możliwymi słowami (zapytania z operatorem OR).

 

Aktualizowanie urządzenia z przeglądarką Chrome

Aby zaktualizować pola z adnotacjami dla urządzeń z przeglądarką Chrome przypisanych do konta, użyj poniższego żądania PUT i dołącz token dostępu uzyskany zgodnie z instrukcjami w sekcji „Autoryzacja”.

PUT
https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/{my_customer|customerId}/
devices/chromebrowsers/{deviceId}
 • Wartość customerId to unikalny identyfikator konta Google klienta.
 • Podczas używania przyjętej tożsamości administratora konta możesz też użyć ciągu znaków my_customer, który reprezentuje identyfikator klienta (customerId) Twojego konta. Innym sposobem na uzyskanie wartości customerId jest użycie operacji Pobierz użytkownika. Użyj adresu e-mail administratora lub unikalnego identyfikatora użytkownika administratora w parametrze ścieżki userKey operacji.
 • Parametr deviceId to unikalny identyfikator urządzenia, który można znaleźć w odpowiedzi operacji pobierania wszystkich urządzeń z przeglądarką Chrome. Informacje o ciągach zapytania oraz właściwościach żądań i odpowiedzi znajdziesz w dokumentacji API.

Poniżej znajdziesz odnośniki do wszystkich parametrów ładunków, których można użyć w żądaniu:

Parametr Wymagany Typ Opis
deviceId wymagane ciąg tekstowy Unikalny identyfikator urządzenia. Parametr deviceId jest zwracany w odpowiedzi przez metodę browserdevices.list. Uwaga: ten parametr jest wymagany.
annotatedUser opcjonalne ciąg tekstowy Użytkownik urządzenia oznaczony adnotacją przez administratora.
annotatedLocation opcjonalne ciąg tekstowy

Adres lub lokalizacja urządzenia oznaczone adnotacją przez administratora.

annotatedNotes opcjonalne ciąg tekstowy Notatki dotyczące urządzenia oznaczone adnotacją przez administratora.
annotatedAssetId opcjonalne ciąg tekstowy

Identyfikator zasobu oznaczony adnotacją przez administratora lub określony podczas rejestracji.

Przykład

Żądanie JSON

Przykładowe żądanie. Przykładowy kod zawiera znaki łamania wierszy, by można go było łatwiej czytać.

PUT https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/my_customer/devices/
chromebrowsers/device_id_value

{

  "deviceId": "device_id_value",
  "annotatedUser": "user 1"
}

Odpowiedź JSON

Pomyślne żądanie zwraca kod stanu HTTP 200. Oprócz kodu stanu odpowiedź zawiera też właściwości urządzenia z przeglądarką Chrome:

{
 "deviceId": "device_id_value",
 "kind": "admin#directory#browserdevice",
 "osPlatform": "Windows",
 "osVersion": "6.3.9600.19542",
 "machineName": "CLIENT2012",
 "lastRegistrationTime": "2019-11-27T12:55:27.230Z",
 "lastActivityTime": "2019-11-27T12:55:27.230Z",
 "virtualDeviceId": "virtual_device_id",
 "orgUnitPath": "/Org-unit path",
  "annotatedUser": "user 1"
}

 

Usuwanie urządzenia z przeglądarką Chrome

Aby usunąć urządzenia z przeglądarką Chrome przypisane do konta, użyj poniższego żądania DELETE i dołącz token dostępu uzyskany zgodnie z instrukcjami w sekcji „Autoryzacja”.

DELETE
https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/{my_customer|customerId}/devices
chromebrowsers/{deviceId}
 • Wartość customerId to unikalny identyfikator konta Google klienta.
 • Podczas używania przyjętej tożsamości administratora konta możesz też użyć ciągu znaków my_customer, który reprezentuje identyfikator klienta (customerId) Twojego konta. Innym sposobem na uzyskanie wartości customerId jest użycie operacji Pobierz użytkownika. Użyj adresu e-mail administratora lub unikalnego identyfikatora użytkownika administratora w parametrze ścieżki userKey operacji.
 • Parametr deviceId to unikalny identyfikator urządzenia, który można znaleźć w odpowiedzi operacji pobierania wszystkich urządzeń z Chrome. Informacje o ciągach zapytania oraz właściwościach żądań i odpowiedzi znajdziesz w dokumentacji API.

Przykład

Przykładowe żądanie:

DELETE https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/my_customer/devices/
chromebrowsers/device_id_value

 

Odpowiedź JSON

Pomyślne żądanie zwraca kod stanu HTTP 200.

 

Przenoszenie urządzenia z przeglądarką Chrome między jednostkami organizacyjnymi

Aby przenieść urządzenia z Chrome przypisane do konta z jednej jednostki organizacyjnej do innej, użyj podanego poniżej żądania POST i dołącz token dostępu uzyskany w sekcji „Autoryzacja”.

POST
https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/{my_customer|customerId}/devices/chromebrowsers/moveChromeBrowsersToOu

 

 • Wartość customerId to unikalny identyfikator konta Google klienta.
 • Podczas używania przyjętej tożsamości administratora konta możesz też użyć ciągu znaków my_customer, który reprezentuje identyfikator klienta (customerId) Twojego konta. Innym sposobem na uzyskanie wartości customerId jest użycie operacji Pobierz użytkownika. Użyj adresu e-mail administratora lub unikalnego identyfikatora użytkownika administratora w parametrze ścieżki userKey operacji.

Poniżej znajdziesz odnośniki do wszystkich parametrów ładunków, których można użyć w żądaniu:

Parametr Typ Opis
resource_ids Lista ciągów tekstowych

Lista unikalnych identyfikatorów urządzeń z przeglądarką Chrome, które mają zostać przeniesione. Żądanie może zawierać maksymalnie 600 przeglądarek.

org_unit_path ciąg tekstowy

Docelowa jednostka organizacyjna, do której chcesz przenieść urządzenia. Pełna ścieżka jednostki organizacyjnej lub jej identyfikator poprzedzony prefiksem „id:”.

 

Przykład

Przykładowe żądanie.

POST https://www.googleapis.com/admin/directory/v1.1beta1/customer/my_customer/devices/
chromebrowsers/moveChromeBrowsersToOu
{
  "org_unit_path": "/new-path",
 "resource_ids": ["device_id_value_1","device_id_value_2"],
}

Odpowiedź JSON

Pomyślne żądanie zwraca kod stanu HTTP 200.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne