Planerar du en strategi för återgång till kontorsarbete? Se hur Chrome OS kan vara till hjälp.

Visa information om ChromeOS-enhet

Som administratör kan du hitta information om ChromeOS-enheter på domänen i Googles administratörskonsol. Du kan se användare för varje enhet och granska uppgifter som serienummer, registreringsdatum och senaste synkronisering. Du kan även skapa organisationsenheter och tillämpa inställningar till olika enhetsgrupper.

Se enhetsinformation

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen öppnar du menyn ""följt av"" Enheterföljt avChromeföljt avEnheter.

Ladda ned en lista över enheter

Du kan ladda ned en lista över dina ChromeOS-enheter som en CSV-fil. Det högsta antalet enheter som du kan exportera till CSV är 20 000.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen öppnar du menyn ""följt av"" Enheterföljt avChromeföljt avEnheter.
 3. Om du vill visa alla enheter klickar du på Alla enheter till vänster. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 4. (Valfritt) Använd filter för att söka efter specifika enheter. Mer information finns i Filtrera efter status.
 5. Klicka på Exportera högst upp.
  En länk visas uppe till höger under Dina uppgifter.
 6. Klicka på Ladda ned CSV.
 7. Använd Google Kalkylark eller önskat kalkylprogram för att öppna CSV-filen. Mer information finns i Importera datamängder och kalkylark.
Lista över enhetsinformation som har exporterats
Namn Beskrivning
deviceId Enhets-id
serialNumber Serienummer
modell Maskinvarumodell
lastPolicySyncMs Senast registrerade datum (UNIX Epoch-tid, millisekunder) då enheten synkroniserades med policyinställningarna
osVersion ChromeOS-version
orgUnitPath Organisationsenhet
provisionStatus Status för administration
annotatedAssetId

Anpassat fält: Resurs-id

Storlek begränsad till 1 kB

annotatedUser Anpassat fält: Användare
annotatedLocation

Anpassat fält: Plats

Storlek begränsad till 1 kB

annotatedNotes

Anpassat fält: Anteckning

Storlek begränsad till 1 kB

ethernetMacAddress Ethernet MAC-adress
macAddress Wi-Fi MAC-adress
autoExpirationMs Datum (UNIX Epoch-tid, millisekunder) för slut på automatisk uppdatering (AUE)
meid Id för mobil utrustning
eid eSIM-chippets maskinvaru-id. Kolumnen EID visas bara om enheter med eSIM är registrerade.
Id för eUICC Inbäddad universell integrerad kretskortsidentifierare, om tillgänglig
platformVersion Plattformsversion
firmwareVersion Firmwareversion
lastDeprovisionMs Senast registrerade datum (UNIX Epoch-tid, millisekunder) då enheten avregistrerades
deprovisionReason Orsak till att enheten avregistrerades
mostRecentActivity Senast registrerade datum (UNIX Epoch-tid, millisekunder) för den senaste enhetsaktiviteten och sessionens varaktighet (i sekunder)
mostRecentUser Den senaste användarens användar-id
wifiSignalStrength Wi-Fi-signalstyrka (dBm)
volumeLevelPercent Volymnivå (i procent)
cpuUtilizationPercent CPU som används (i procent)
memoryUsageByte Minne som används (byte)
diskSpaceUsageByte Diskutrymme som används (byte)
kioskApp Kioskappens id och version
lanIpAddress LAN IP-adress
wanIpAddress WAN IP-adress
lastIpAddressUpdateMs Senast registrerade datum (UNIX Epoch-tid, millisekunder) då IP-adresserna för LAN och WAN rapporterades
bootMode Startläge
tpmFirmwareVersion Firmware-version för TPM (Trusted Platform Module)

Obs! Inga värden exporteras för lastReportMs och manufactureMs, även om de visas i CSV-filen och kalkylarket.

Om sidan med enheter

På sidan ChromeOS-enheter visas följande information om varje användares ChromeOS-enheter.

Fält Beskrivning
Serienummer Enhetens serienummer. Klicka på Serienummer om du vill visa allmän information om enheten. Om du vill se serienumret innan du loggar in på enheten trycker du på Alt+V.
Status Här visas om enheten används, till exempel Tillhandahållen eller Tagen ur bruk.
Resurs-id Administratören har lagt till en kommentar för resurs-id. Om du vill visa id:t eller versionsnumret för ChromeOS trycker du på Alt+V innan du loggar in på en registrerad enhet. Du kan även visa id:t på sidan chrome://policy. Du kan uppdatera fältet manuellt i avsnittet Anpassade fält eller under registreringen med funktionen Resurs-id under registrering.
Onlinestatus En grön cirkel betyder att enheten är online och fungerar korrekt. Läs mer om enhetsstatusar. Det här fältet gäller endast organisationsenheter som har konfigurerats för att innehålla enheter för offentliga miljöer som startas automatiskt.
Registreringstid Datum och tid då enheten registrerades på domänen.
Senaste synkronisering av policy Datum och tid då enheten senast synkroniserade med policyinställningarna i administratörskonsolen.
Användare Fylls initialt på med användaren som först registrerade enheten. Du kan redigera fältet efter att det fyllts automatiskt.
Plats Enhetens adress eller plats. Du kan redigera det här fältet.
Anmärkningar Används till särskild information om enheten. Du kan anpassa sökningar med hjälp av det här fältet.
Efterlevnad av operativsystemsversionens policy

Anger huruvida enhetens operativsystemsversion är kompatibel med den operativsystemsversion som anges av organisationens policy. Värdet kontrolleras och uppdateras var tredje timme. Möjliga värden:

 • Följer policyn: Enhetsversionen matchar eller är senare än versionen som angetts av organisationens policy
 • Väntande uppdatering: Enheten behöver startas om för att uppdateringen ska tillämpas
 • Inte kompatibel: Enhetsversionen är äldre än versionen som angetts av organisationens policy
 • Okänd: Policyn för rapportering av enhetsstatus har inte aktiverats eller kan inte beräknas på grund av ett tillfälligt fel

Enhetsinformation

Klicka på serienumret för en enhet för att visa enhetsuppgifter. Till vänster kan du välja att flytta, inaktivera, avregistrera eller ta bort användarprofiler eller fjärransluta till en enhet. Om enheten är en autostartad kiosk kan du också välja att starta om, registrera loggar, ta en skärmdump, ställa in volymen på enheten.

Återställa enheter

Som administratör kan du återställa enheter och tilldela dem från en person till en annan i organisationen. Till exempel kanske du vill tilldela en enhet när en anställd lämnar eller flyttar en enhet från en elev till en annan.

När du återställer en enhet kan du välja att rensa användarprofilerna. Detta tar bort alla användarprofiler och all data från enheten men behåller enhetens status och enhetsdata, till exempel nätverksprofiler.

Du kan även återställa enheterna till standardinställningarna och ta bort all data, inklusive användarprofiler, enhetspolicyer och registreringsdata. Enheterna återställs till standardinställningarna. Om tvingad återregistrering är inaktiverad kan användarna använda enheten utan att registrera den på nytt i kontot.

Kommandot för användarprofiler förblir giltiga i upp till 180 dagar och kommandot för återställning till standardinställningarna är giltigt i upp till fem år. På så sätt ser du till att kommandona slutförs även om enheterna är offline eller inte är tillgängliga offline. Om det redan finns ett befintligt väntande kommando placeras efterföljande kommandon i en kö för den aktuella enheten. Exempel på kommandon som kan placeras i kö är starta om, ange volym, ta skärmdumpar, ladda upp loggar och så vidare. Om ett kommando är köat alltför länge ansluter du de berörda enheterna till internet och startar om dem. Kontakta support om du fortfarande har problem med ett kommando som fastnat i kö.

Visa enhetsinformation

Obs! Vissa fält fylls kanske inte i beroende på om du har aktiverat rapportering av enhetsstatus.

Maskinvara och operativsystem

Fält Beskrivning
Modell Märke och modell på enheten.
Serienummer Enhetens serienummer.
MEID/IMEI Id för mobil utrustning. Ett unikt nummer som identifierar enheten om den har mobilfunktioner. För CDMA-enheter blir detta MEID. Andra mobila enheter rapporterar IMEI. En användare måste logga in på enheten för dig att se MEID på sidan Enheter.
Id:n för eUICC Inbäddade universella integrerade kretskortsidentifierare – eSIM-chipets maskinvaruidentifierare.
Wi-Fi MAC-adress MAC-adressen (Media Access Control). En nätverksadress som tilldelas enheten för en wifi-anslutning. En användare måste logga in på enheten för att kunna se MAC-adressen på sidan Enheter.

Ethernet Mac-adress

MAC-adressen (Media Access Control). En nätverksadress som tilldelas enheten för en Ethernet-anslutning. En användare måste logga in på enheten för att kunna se MAC-adressen på sidan Enheter.

Chrome-version Version av Chrome som ChromeOS-versionen är baserad på.
Plattformsversion Version av ChromeOS som enheten finns på.
Firmwareversion Version av enhetens firmware.
TPM-firmwareversion Version av TPM-firmware (Trusted Platform Module).
Startläge Anger om enheten är i utvecklarläge eller verifierat läge.
Senaste OS-uppdatering Datum och tid då enhetens operativsystem senast uppdaterades.
Senaste kontroll av OS-uppdatering Datum och tid då enheten senast sökte efter nya uppdateringar för operativsystemet.
Senaste omstarten Datum och tid då enheten senast startades om.

Uppdateringsstatus

Aktuell uppdateringsstatus. Möjliga värden:

 • Ingen tillgänglig uppdatering – enheten är uppdaterad.
 • Uppdatering och nedladdning – uppdateringen pågår.
 • Uppdateringen startas inte om – enheten väntar på att startas om.

Om du vill se statusinformation om uppdateringar måste du aktivera rapportering av enhetsstatus. Läs mer om inställningen Enhetsrapportering.

Kanalversion Målenhetens OS-version som har ställts in av organisationens policy.

Efterlevnad av operativsystemsversionens policy

Anger huruvida enhetens operativsystemsversion är kompatibel med den operativsystemsversion som anges av organisationens policy. Värdet kontrolleras och uppdateras var tredje timme. Möjliga värden:

 • Kompatibel – enhetens OS-version är samma eller nyare än den obligatoriska version som anges av organisationens policy.
 • Väntande uppdatering – enheten behöver startas om för att uppdateringen ska tillämpas.
 • Inte kompatibel – enhetens OS-version är lägre än den obligatoriska versionen som anges av organisationspolicyn.
 • Okänd – inställningen för rapportering av enhetsstatus har inaktiverats eller så kan policyn inte beräknas på grund av ett tillfälligt fel.
Registreringstid Datum och tid då enheten registrerades på domänen.
Id för Directory API Id för Directory API som används för den unika enheten. Detta id skiljer sig från resurs-id:t eller serienumret.
Automatisk uppdatering löper ut Månad och år för slut på enhetens automatiska uppdatering (AUE).

Enhetstyp

Anger om enheten är en ChromeOS-enhet som medföljer en Chrome Enterprise-uppgradering eller en fristående ChromeOS-enhet med en uppgradering.

 • Enterprise Upgrade (paket) – ChromeOS-enhet i paket med Chrome Enterprise Upgrade
 • Enterprise Upgrade (fristående) – fristående ChromeOS-enhet med fristående Chrome Enterprise Upgrade
 • Education Upgrade (paket) – ChromeOS-enhet i kombination med Chrome Education Upgrade
 • Education Upgrade (fristående) – fristående ChromeOS-enhet med fristående Chrome Education Upgrade
 • Uppgradering av kiosk och skyltar (fristående) – fristående ChromeOS-enhet med fristående Kiosk & Signage Upgrade

Anpassade fält

Om du vill redigera någon av dessa fält klickar du på Redigera Redigera.

Fält Beskrivning
Resurs-id Unikt id för enheten.
Användare Användarnamnet som först registrerade enheten på domänen (fylls på automatiskt).
Plats Enhetens adress eller plats.
Anmärkningar Används till särskild information som rör en enhet. Du kan använda informationen senare när du söker efter enheter.

Systemaktivitet och felsökning

Inställning Vad den övervakar

Senaste aktivitet

Visar aktivitet på enheten, när den senast användes och hur länge, under de senaste 30 dagarna. Tiderna och datumen som visas baseras på enhetens tidszon.

Om du vill se aktuell aktivitetsinformation måste du aktivera rapportering av enhetsstatus. Läs mer om inställningen Enhetsrapportering.

Senaste användare

Visar de sista användarna av enheten. Kiosk- och gästsessioner rapporteras inte. E-postadresser för ohanterade användare visas inte. De visas i stället som Användaren hanteras inte av organisationen.

Om du vill se information om de senaste användarna måste du aktivera spårning av de senaste enhetsanvändarna. Läs mer om inställningen Enhetsrapportering.

Behåller bara de 100 senaste användarna.

Wifi-signalstyrka

Wifi-signalstyrka för enheter.

Wifi-information rapporteras inte för inloggningsskärmen innan användare loggar in eller för användare som loggar in med ett Google-konto utanför organisationen, till exempel ett Gmail-konto.

Volym

Volym (%) för enheter i kioskläge.

Processoranvändning

Hur mycket CPU (%) som enheten använder.

CPU-temperatur

Temperaturen för varje CPU-kärna, i Celsius (oC).

Minnesanvändning

Hur mycket minne (% och GB) enheten använder.

Diskanvändning

Hur mycket diskutrymme (% och GB) enheten använder.

Info om kioskapp

Inte tillgängligt för enheter som kör hanterade gästsessioner.

Appnamn och versionsnummer.

IP-adresser

Datum och tid då nätverks- och WAN-IP-adresserna för enheten senast rapporterades. Tid och datum baseras på enhetens tidszon.

IP-adressuppgifter rapporteras inte för inloggningsskärmen innan användare loggar in eller för användare som loggar in med ett Google-konto utanför organisationen, till exempel ett Gmail-konto. 

LAN – det trådbundna eller trådlösa nätverk som enheten är ansluten till. Ibland kan du använda det för att hitta exakt våning och byggnad där enheten befinner sig.

WAN – den unika IP-adress som enheten är ansluten till internet med.

Systemloggar

Visar systemloggar som registrerats automatiskt från enheter för offentliga miljöer. Loggar registreras och laddas upp var 12:e timme. Loggar lagras i högst 60 dagar. De senaste 100 loggarna kan laddas ned.

Om du vill se systemlogginformation måste du aktivera uppladdning av systemlogg. Mer information finns i inställningen Aktivera uppladdning av systemlogg.

Endast de senaste 30 dagarnas historik sparas.

Tips! Använd Log Analyzer när du vill granska systemloggarna.

Skärmbilder

De senaste skärmbilderna av enheter, i omvänd kronologisk ordning.

Klicka på en blå länk för att se skärmbilden.

Endast de senaste 30 dagarnas historik sparas.

Enhetspolicyer som inte kunde tillämpas

Visar en lista över enhetspolicyer som inte har kunnat tillämpas på enheten på grund av att policyn inte stöder enhetens operativsystemversion. Om en policy till exempel som lägst stöder ChromeOS-version 96, men enheten har ChromeOS-version 90, måste du uppdatera enheten till M96 eller senare innan du kan tillämpa policyn.

Senaste enhetshändelserna

Tillhandahåller en förfiltrerad lista över enhetshändelser som har registrerats i Chrome-logghändelser. Du kan ändra valet av händelser genom att ändra filtret. Mer information om tillgängliga händelser finns i Logghändelser för Chrome.

Obs! Alla logghändelser för Chrome visas inte.

Fjärrstyrning av enheter

På varje enhetssida kan du använda följande inställningar för att fjärrövervaka enheter. Mer information om övervakning av kiosker finns i Bevaka status för kiosk.

Enhetsåtgärder

Åtgärd Beskrivning

Flytta

När du registrerar enheter placeras de automatiskt i organisationsenheten på toppnivå. Klicka på Flytta och välj organisationen som du vill flytta enheten till.

Återställ Fjärrensar data från enheter. Du kan ta bort alla användarprofiler och all data från den valda enheten men behålla enhetens status och enhetsdata, till exempel nätverksprofiler. Du kan även rensa den permanent och ta bort all data inklusive användarprofiler, enhetspolicyer och registreringsdata. Mer information finns i Tilldela en enhet till en annan användare.
Återställ eSIM-kortet

Alla eSIM-profiler tas bort permanent från enheter. Användarna ser ett meddelande om att eSIM-profiler har rensats från enheten. eSIM-profiler visas inte längre på inställningssidan för mobildata på deras enheter.

Kontakta operatören om du upptäcker oväntat beteende innan du återställer eSIM-kortet. I många fall får enheterna inte automatiskt en ny eSIM-profil med samma policykonfigurerade SMDP+webbadress.

Obs! Återställ ESIM är det enda sättet att ta bort en eSIM-profil. Om du tar bort mobilkonfigurationer, avregistrerar eller inaktiverar enheter eller flyttar enheter från en organisationsenhet till en annan, behålls eSIM-profiler på enheter.

Inaktivera Inaktivera en enhet så att ingen kan använda den. Till exempel om den försvinner eller blir stulen. Mer information finns i Reparera, återanvänd eller fasa ut Chrome OS-enheter.
Avregistrera Avregistrera enheter som inte längre används i organisationen så att du inte längre hanterar dem. Mer information finns i Reparera, återanvänd eller fasa ut Chrome OS-enheter.
Registrera loggar.

För enheter som har aktiverat uppladdning av systemlogg för enhet

Aktiverar en ny uppladdning av enhetsattribut och loggar för enheter. Loggarna sparas i Systemloggar under Systemaktivitet och felsökning. Du ser ett meddelande när enhetsattributen har laddats upp.

Fjärrskrivbord

Startar en fjärrsession på en enhet. Mer information finns i Fjärransluta till Chrome OS-enheter.

Starta om

Endast tillgängligt på kioskenheter

Startar om Chrome OS-enheten om den har körts i minst 10 minuter.

Ta en skärmdump

Endast tillgängligt på kioskenheter

Tar en skärmdump av enhetens skärm och lagrar den i Skärmdumpar under Systemaktivitet och felsökning. .

Om en skärmdump misslyckas visas ett meddelande med någon av följande felkoder:

 • 0: Ett allmänt fel uppstod.
 • 1: Skärmdumpen misslyckades eftersom användarinmatning upptäcktes.
 • 2: Det gick inte att hämta skärmdumpar. Det här felet kan till exempel bero på att ingen skärm är ansluten till enheten.
 • 3, 4: Ett serverfel orsakade problem med skärmdumpen.
 • 5: Ett klientfel orsakade problem med skärmdumpen.
 • 6: En ogiltig webbadress för uppladdning orsakade problem med skärmdumpen.

Obs! På enheter som är i kioskläge och där användarinmatning som mus- och tangentbordsrörelser har utförts går det inte att ta skärmdumpar förrän enheten har startats om. Enheten måste sedan autostarta i en kioskapp för att skärmdumpar ska fungera.

Ställ in volymen

Endast tillgängligt på kioskenheter

Gör en fjärrinställning av volymen för hanterade enheter i kioskläge.

Använd reglaget för att välja volym och klicka på Ställ in volym. I det övre högra hörnet, under Dina uppgifter, visas en avisering när volymen har ställts in på enheten.

Om du vill använda massåtgärder på sidan Enheter markerar du rutan bredvid de enheter du vill välja. Välj sedan en massåtgärd:

 • Flytta markerade objekt
 • Inaktivera valda objekt
 • Avregistrera markerade objekt
 • Starta om markerade objekt
 • Återställ markerade objekt
 • Återställ eSIM-kort (endast tillgängligt om alla markerade enheter är kompatibla med eSIM)

Söker

Klicka på rubriken för en kolumn på sidan Enheter om du vill sortera efter olika kriterier. Du kan tillämpa filter för att söka efter specifika enheter.

Söka efter enheter
 1. (Valfritt) Om du vill söka i alla organisationsenheter klickar du på Alla enheter till vänster.
  Obs! För delegerade administratörer klickar du på Alla enheter enbart på enheter från organisationsenheter som den delegerade administratören har åtkomst till.
 2. Klicka på Sök eller lägg till ett filter och välj fältet för sökning.
 3. Ange dina sökkriterier och klicka på Tillämpa.
 4. (Valfritt) Om du vill söka i flera fält lägger du till ett filter för varje fält, anger sökvillkor och klickar på Tillämpa.
Filtrera efter status

Du kan filtrera enheterna för att se alla som administreras, avregistreras, inaktiveras eller stängs av.

 1. Klicka på Status på huvudsidan.
 2. Välj en status i menyn och klicka på Tillämpa.

Du ser alla enheter som har den angivna statusen. Du kan också se alla enheter.

Söka i ett visst fält

Om du vill söka enbart inom ett visst fält (till exempel om du vill söka efter en specifik användare) lägger du till ett filter för fältet och anger sökkriterier.

Filter för fälten Användare, Plats, Anteckningar och Modeller returnerar endast strängar som innehåller det exakta ordet du angav i sökkriterierna. Om vissa enheter till exempel har värdet god päronpaj och du anger päron i filtret returneras ingen enhet. Om du anger god returneras alla enheter med värdet god päronpaj.

Med filter för till exempel tillgångs-id, serienummer och Chrome-version kan du söka efter en partiell matchning av delsträngen när användaren anger två eller fler tecken. Om du till exempel vill söka efter versionsnumret 102.0.5005.20 anger du 5005.

Använd följande riktlinjer för varje fält.

Serienummer

Ange serienumret för enheten du söker efter och klicka på Tillämpa. Om du till exempel vill söka efter serienumret 12345abcdefg anger du 12345abcdefg.

Det går att söka efter delar av serienummer förutsatt att du skriver minst tre tecken i serienumret.

Resurs-id

Ange resurs-id:t. Om du till exempel vill matcha det partiella resurs-id:t 1234 anger du 1234.

Registreringstid

Om du vill visa enheter som registrerats med hanteringsservern mellan ett visst antal dagar anger du ett start- och slutdatum och klickar på Tillämpa.

Senaste synkronisering av policy

Visa enheter efter när de senast synkroniserades med Googles server för enhetshantering. Om du vill söka i ett angivet datumintervall anger du ett start- och slutdatum och klickar på Tillämpa. Om du vill se de enheter som synkroniserats på en viss dag anger du samma datum i båda fälten.

Användare

Ange ett användarnamn och klicka på Tillämpa. Om du till exempel anger Tom Sawyer returnerar sökningen alla enheter där användarnamnet innehåller Tom eller Sawyer.

Plats

Om du vill visa alla enheter på en viss plats anger du platsen och klickar på Tillämpa. Om du exempelvis vill matcha Stockholm anger du stockholm.

Anmärkningar

Om du vill söka efter enheter med en specifik anteckning anger du text som du förväntar dig att hitta i anteckningen. Om du till exempel vill matcha utlånad av John skriver du utlånad av john.

Modell

Ange modellnamnet. Om du till exempel vill matcha det ofullständiga modellnamnet Google Pixelbook Go anger du pixel.

Senaste användaraktivitet

Om du vill visa enheter som senast användes inom en viss tidsram anger du ett start- och slutdatum och klickar på Tillämpa.

Uppdateringsstatus för operativsystem

Visar enheters OS-uppdateringsstatus. Välj till exempel Nedladdningen har inte startat om du vill se enheter som inte har börjat ladda ned en uppdatering.

Efterlevnad av OS-version

Visar enheters efterlevnad av operativsystemsversion. Välj till exempel Inte kompatibel om du vill se enheter som inte har laddat ned den senaste versionen av operativsystemet.

Status för OS-policystöd

Visar status för OS-policystöd för enheter. Välj exempelvis Alla policyer som stöds om du vill se enheter som har stöd för alla organisationens policyer.

Enhetstyp

Visar enheter som ingår i Chrome Enterprise Upgrade, Chrome Education Upgrade eller Kiosk & Signage Upgrade. Du kan välja att visa alla enheter, Enterprise Upgrade-enheter, Education Upgrade-enheter eller Kiosk & Signage Upgrade-enheter.

Chrome-version

Ange versionsnumret för enheten du söker efter och klicka på Tillämpa. Om du till exempel vill söka efter versionsnumret 102.0.5005.20 anger du 5005.

Det går att söka efter delar av versionsnummer förutsatt att du anger minst två tecken i versionsnumret.

Automatisk uppdatering löper ut

Visar enheter baserat på sista giltighetsdatum för automatisk uppdatering. Du kan till exempel söka efter enheter vars automatiska uppdateringar upphör inom de närmaste tre månaderna genom att välja Under de kommande tre månaderna och klicka på Använd.

Ny användare

Ange en användares e-postadress som argument. Om du exempelvis vill söka efter alla enheter som admin@solarmora.com nyss har loggat in på anger du admin@solarmora.com eller admin.

Wi-Fi Mac-adress

Ange adressen utan mellanslag eller kolon. Partiell adressmatchning stöds inte. Om flera enheter rapporterar samma adress till administratörskonsolen returneras samtliga i sökningen. Om du till exempel vill söka efter enheter med Wi-Fi MAC 6C:29:95:72:4C:50 anger du 6c2995724c50.

Ethernet Mac-adress

Ange adressen utan mellanslag eller kolon. Partiell adressmatchning stöds inte. Om flera enheter rapporterar samma adress till administratörskonsolen returneras samtliga i sökningen. Om du till exempel vill söka efter enheter med Ethernet Mac-adressen E8:EA:6A:15:79:81 anger du e8ea6a1579:81.

Google och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
410864