Chặn và báo cáo một không gian

Nếu gặp hành vi sai trái trong một không gian trên Google Chat, bạn có thể chặn và báo cáo không gian đó. Bạn cũng có thể xem trước các không gian bị đánh dấu là vi phạm, sau đó chọn chặn hoặc tham gia không gian đó.

Tìm hiểu những việc sẽ xảy ra khi bạn chặn một không gian

Khi bạn chặn một không gian:

 • Người khác vẫn thấy được các bài đăng bạn đã tạo trong không gian đó.
 • Bạn sẽ không nhận được nội dung cập nhật từ không gian đó nữa.
 • Không gian đó sẽ không xuất hiện trong danh sách "Không gian" hoặc kết quả tìm kiếm không gian.
 • Bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông báo về lời mời nào trong tương lai đối với không gian đó, nhưng tên bạn sẽ xuất hiện với tư cách thành viên được mời.

Nếu bạn nhận được lời mời tham gia một không gian bạn đã chặn:

 • Bạn xuất hiện với tư cách thành viên được mời nhưng sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nào hay được thêm vào không gian.
 • Người tổ chức không gian hoặc các thành viên khác sẽ không biết bạn đã chặn không gian đó.

Mẹo:

 • Người dùng bị chặn không thể thêm bạn vào không gian và bạn cũng không thể thêm người dùng bị chặn vào không gian.
 • Khi bỏ chặn không gian, bạn chỉ có thể tham gia lại vào không gian đó nếu biểu tượng thêm Thêm xuất hiện trong mục "Duyệt qua các không gian".

Chặn một không gian

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Chat hoặc Gmail.
 2. Chọn một trong hai cách:
  • Ở bên trái, trong phần "Không gian", bên cạnh tên không gian, nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác  sau đó Chặn không gian.
  • Chọn không gian bạn muốn chặn sau đó Nhấp vào danh sách thả xuống chi tiết về không gian sau đó Chặn không gian.
 3. Nhấp vào Chặn.

Lưu ý:

 • Để báo cáo một không gian là vi phạm hoặc có hành vi sai trái, hãy đánh dấu vào hộp bên cạnh mục Báo cáo không gian này là vi phạm hoặc có hành vi sai trái.
 • Nếu bạn báo cáo một không gian là có hành vi sai trái thì bản sao của 50 tin nhắn gần đây nhất trong không gian sẽ được gửi cho Google xem xét.
 • Để tham gia lại không gian bạn đã chặn, bạn phải được một thành viên khác trong không gian đó mời hoặc thêm lại.

Bỏ chặn một không gian

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Chat hoặc Gmail.
 2. Chọn một cách:
  • Trong Chat, ở trên cùng, nhấp vào biểu tượng Cài đặt sau đó Quản lý không gian bị chặn.
  • Trong Gmail, ở trên cùng, nhấp vào biểu tượng Cài đặt sau đó Xem tất cả chế độ cài đặt sau đó Trò chuyện và Meet sau đó Quản lý chế độ cài đặt trò chuyện  sau đó Quản lý không gian bị chặn.
 3. Bên cạnh không gian, hãy nhấp vào Bỏ chặn.

Chặn một không gian bị đánh dấu là vi phạm

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Chat hoặc Gmail.
 2. Trong ứng dụng Chat, nhấp vào Cuộc trò chuyện mới sau đó Duyệt qua các không gian.
 3. Nhấp vào mục Duyệt qua các mục trong trình đơn của không gian sau đó Lời mời không mong muốn.
 4. Bên cạnh không gian, hãy nhấp vào Xem trước.
  • Nhằm bảo vệ bạn, bạn không thể tải đường liên kết xuống hoặc xem ảnh khi xem trước không gian.
 5. Để chặn không gian và các lời mời trong tương lai, hãy nhấp vào Chặn.

Không bắt buộc: Để báo cáo không gian này, hãy nhấp vào hộp bên cạnh mục "Báo cáo không gian này là vi phạm hoặc có hành vi sai trái" sau đó Chặn.

Tham gia một không gian bị đánh dấu là vi phạm

 1. Trong ứng dụng Chat, nhấp vào Cuộc trò chuyện mới sau đó Duyệt qua các không gian.
 2. Nhấp vào Duyệt qua các mục trong trình đơn của không gian   sau đó Lời mời không mong muốn.
 3. Bên cạnh không gian, hãy nhấp vào Xem trước.
  • Nhằm bảo vệ bạn, bạn không thể tải đường liên kết xuống hoặc xem ảnh khi xem trước không gian.
 4. Nhấp vào Tham gia.

Mẹo: Khi bạn tham gia một không gian bị đánh dấu là vi phạm, nhãn đánh dấu vi phạm sẽ được loại bỏ và không gian sẽ được thêm vào danh sách các không gian bạn đã tham gia.

Quản lý lời mời tham gia không gian gây phiền nhiễu

Những lời mời tham gia không gian có vẻ là lời mời làm phiền được lọc vào một mục riêng. Bạn có thể chọn tham gia hoặc chặn không gian đó.

Bạn có thể chặn lời mời trong tương lai từ những không gian bị đánh dấu là làm phiền nếu bạn chặn không gian đó. Nếu cho rằng Google đã lọc nhầm một không gian là gây phiền, bạn vẫn có thể tham gia không gian đó.

Thông tin có liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính