ứng dụng Google
Menu chính

Với Google Trò chuyện, bạn có thể gửi và nhận tin nhắn nhanh với bất kỳ ai sử dụng Google Trò chuyện, Hangouts hoặc các ứng dụng của bên thứ ba nhất định.

Trò chuyện

Gmail và các sản phẩm khác của Google có tin nhắn nhanh sử dụng Hangouts làm ứng dụng nhắn tin mặc định. Bạn có thể thay đổi ứng dụng nhắn tin mặc định của mình trong Gmail thành Google Trò chuyện.

Bạn có thể lưu và tìm kiếm lịch sử nhắn tin trên Google Trò chuyện của mình thông qua Gmail. Tìm hiểu thêm về lịch sử trò chuyện.

Thoại và video

Để trò chuyện video và thoại, bạn cần phải tải xuống plugin Hangouts.

Để sử dụng cuộc trò chuyện nhóm, biểu tượng cảm xúc, ảnh và các nội dung khác, hãy thử sử dụng Hangouts. Tìm hiểu thêm về cách bắt đầu với Hangouts.