Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh bất kỳ trang web nào sang ngôn ngữ mà bạn chọn, sử dụng tính năng dịch được tích hợp cài sẵn trong Google Chrome.

Send Feedback to the Google Cast Team

Chromecast is integrated with Google Feedback, a tool to help you report an issue, suggest a new feature, or send your feedback to our team. To submit feedback on Chromecast, follow these steps:

From the Google Cast Extension

  1. Select the Cast extension from your Chrome Browser
  2. Select Send Feedback... at the bottom of the drop-down.

From the Chromecast mobile setup app

  1. Open the Chromecast app on your phone or tablet
  2. Press the Menu button on your phone or tablet
  3. Select Submit feedback report

Although we're not able to personally reply to you, we'll use your feedback to help us continue to improve the Google Cast experience.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Search Help Center
false