Thay đổi hoặc tắt Thông báo lịch

Để giúp bạn dễ dàng ghi nhớ các sự kiện, bạn có thể nhận thông báo trên điện thoại, máy tính hoặc qua email. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn cài đặt thông báo cho một sự kiện hay tất cả các sự kiện của mình.

Thay đổi các tùy chọn cài đặt thông báo

Bạn có thể nhận thông báo sự kiện trong:

 • Một email
 • Một thông báo trên màn hình sẽ hiển thị bên ngoài trình duyệt web của bạn
 • Một thông báo sẽ chỉ hiển thị bên trong cửa sổ Lịch Google.

Mẹo: Người dùng không sử dụng Lịch Google sẽ luôn nhận được email thông báo mỗi khi ai đó tạo, cập nhật hoặc xóa sự kiện mà họ được mời tham gia.

Bật hoặc tắt thông báo

Đối với tất cả các sự kiện

Quan trọng: Bạn cần mở Lịch Google trong trình duyệt (chẳng hạn như Chrome và Safari) để thay đổi các tùy chọn cài đặt. Bạn có thể được yêu cầu cho phép trang calendar.google.com hiển thị thông báo.

Bạn có thể thay đổi các tùy chọn thông báo cho tất cả các sự kiện trên Lịch Google.

 1. Trên máy tính, hãy mở Lịch Google.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt chung sau đó Cài đặt sự kiện.
 4. Trong mục “Cài đặt sự kiện”, bạn có thể chọn:
  • Bật hoặc tắt thông báo: Nhấp vào Thông báo rồi chọn cách bạn muốn nhận thông báo.
  • Chỉ nhận thông báo cho các câu trả lời Có hoặc Có thể: Nhấp vào Tự động thêm lời mời sau đó Có, nhưng không gửi thông báo sự kiện trừ khi tôi đã trả lời “Có” hoặc “Có thể”.

Đối với lịch cụ thể

Bạn có thể thay đổi các tùy chọn thông báo cho những lịch cụ thể mà mình sở hữu. 

 1. Trên máy tính, hãy mở Lịch Google.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt  sau đó Cài đặt.
 3. Ở bên trái, trong mục "Cài đặt dành cho các lịch của tôi", hãy nhấp vào lịch bạn muốn thay đổi sau đó Cài đặt lịch.
 4. Trong mục "Thông báo sự kiện" hoặc "Thông báo sự kiện cả ngày": 
  • Để chỉnh sửa một thông báo, hãy chọn xem bạn muốn nhận thông báo hay email. Chọn khoảng thời gian bạn muốn nhận thông báo trước. 
  • Để thêm thông báo khác, hãy nhấp vào Thêm thông báo. 
  • Để xóa một thông báo, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa thông báo Xóa.

Đối với sự kiện một lần

 1. Trên máy tính, hãy mở Lịch Google
 2. Nhấp vào sự kiện sau đó biểu tượng Chỉnh sửa sự kiện Chỉnh sửa.
 3. Bên cạnh biểu tượng Thông báo Thông báo :
  • Để chỉnh sửa các thông báo, hãy chọn cách bạn muốn nhận thông báo. Chọn khoảng thời gian bạn muốn nhận thông báo trước. Bạn có thể chọn trong số các tùy chọn như phút, giờ, ngày và tuần. 
   Mẹo: Bạn có thể chọn nhận thông báo qua email, thông báo trên màn hình hoặc cả hai.
  • Để thêm một loại thông báo khác, hãy nhấp vào Thêm thông báo  
  • Để tắt một loại thông báo, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa
 4. Ở đầu trang, hãy nhấp vào Lưu.

Lỗi "Trình duyệt không hỗ trợ thông báo"

Khi gặp lỗi này, bạn cần phải cập nhật trình duyệt web của mình để nhận được thông báo về sự kiện.

Thay đổi thông báo sự kiện

 1. Mở Lịch Google.
 2. Nhấp vào sự kiện.
 3. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa
 4. Bên cạnh biểu tượng Thông báo Thông báo, hãy chọn cách bạn muốn nhận thông báo.
 5. Ở đầu trang, hãy nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Những thay đổi mà bạn thực hiện sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ ai khác đã được mời tham dự sự kiện.

Không nhận được thông báo

 1. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã bật thông báo cho lịch của mình theo các bước ở trên.
 2. Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã chọn hiển thị thông báo trong mục cài đặt quyền của trình duyệt. Nếu bạn chưa chọn, hãy bật thông báo trên màn hình.

Trong Chrome

 1. Mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt.
 3. Ở cuối trang, hãy nhấp vào biểu tượng Nâng cao Mũi tên xuống.
 4. Trong mục "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cài đặt trang web.
 5. Nhấp vào Thông báo.
 6. Bên cạnh tùy chọn "Cho phép", hãy nhấp vào Thêm.
 7. Nhập calendar.google.com sau đó nhấp vào Thêm.

Trong các trình duyệt khác

 1. Mở trình duyệt web của bạn.
 2. Chuyển đến tùy chọn thông báo của trình duyệt.
 3. Thêm các quyền cho calendar.google.com.

Hãy xem các hướng dẫn cụ thể trong trang web hỗ trợ của trình duyệt bạn đang dùng.

Lưu ý: Nếu ủy thác lịch của mình cho ai đó trong tổ chức bạn, thì bạn sẽ không nhận được thông báo khi người đó thay đổi sự kiện trên lịch của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?