Import udalostí do Kalendára Google

Do Kalendára Google môžete prenášať svoje udalosti z inej aplikácie kalendára alebo účtu Google.

Poznámka: Keď importujete udalosť, jej hostia sa neimportujú.

Krok 1: Export udalostí

Najprv svoje udalosti exportujte ako súbor, ktorý môžete importovať do Kalendára Google. Vyberte jednu z týchto možností:

Export z inej aplikáciu kalendára

Export vašich udalostí vám umožňuje väčšina aplikácií kalendára, ako je napríklad Kalendár Outlooku alebo Apple Kalendár.

 1. Otvorte aplikáciu kalendára, v ktorej máte momentálne uložené svoje udalosti. V mnohých prípadoch je to ľahšie v počítač než v telefóne alebo tablete.
 2. Pohľadajte možnosť Exportovať.
 3. Ak máte možnosť vybrať z rôznych formátov súboru, zvoľte formát CSV. Ak používate zariadenie Apple, vyberte formát vCard.

Ďalšiu pomoc môžete získať vyhľadávaním v centre pomoci aplikácie kalendára, prípadne skúste vyhľadávať použitím slov exportovať kalendár.

Súbor sa vo vašom počítači uloží na mieste, kde sa vám zvyčajne ukladajú stiahnuté súbory, alebo na mieste., ktoré zvolíte pri ukladaní. Teraz môžete prejsť na ďalšiu sekciu a importovať kalendár.

Export z iného účtu Google

Ak máte viaceré účty Google, môžete kalendáre exportovať z jedného účtu a importovať ich do druhého.

 1. V počítači sa prihláste do účtu Google, z ktorého chcete exportovať. Exportovať môžete iba na počítači – v telefóne ani tablete to nie je možné.
 2. Postupujte podľa pokynov na export kalendára. Do počítača si budete musieť stiahnuť súbor ICS.
 3. Prihláste sa do účtu Google, do ktorého chcete importovať.
 4. Návod na import sa uvádza v ďalšom kroku.

Poznámka k synchronizácii: Importované udalosti nezostanú synchronizované medzi vašimi dvomi účtami. Ak chcete, aby sa kalendáre synchronizovali, namiesto exportovania udalostí musíte svoj kalendár s druhým účtom zdieľať.

Krok 2: Import udalostí do Kalendára Google

Udalosti môžete po exporte importovať do Kalendára Google.

 1. V počítači otvorte Kalendár Google. Poznámka: Exportovať môžete iba na počítači – v telefóne ani tablete to nie je možné.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
 3. Kliknite na položku Importovať a exportovať.
 4. Kliknite na položku vyberte súbor z počítača a vyberte súbor, ktorý ste exportovali. Súbor by mal mať príponu „ics“ alebo „csv“.
 5.  Vyberte kalendár, do ktorého chcete pridať importované udalosti. Predvolene sa udalosti naimportujú do vášho primárneho kalendára.
 6. Kliknite na položku Importovať.

Ak používate súbor ZIP, nájdite ho v počítači a otvorte ho. Zobrazia sa súbory ICS pre všetky vaše jednotlivé kalendáre. Rozbaľte jednotlivé súbory zo súboru ZIP a po jednom naimportujte každý súbor ICS.

Poznámka: Ak importujete zo súboru CSV opakované udalosti, nemusia sa zobraziť ako opakované: vo vašom kalendári sa zobrazia ako rad jednorazových udalostí.

Pokročilé: Vytvorenie alebo úprava súborov CSV alebo iCal pred importom

Vytvorenie alebo úprava súboru CSV

Do Kalendára Google môžete importovať súbory CSV (formát s hodnotami oddelenými čiarkou). Ak sa vám pri importe súboru CSV zobrazí chybové hlásenie, možno budete môcť formátovanie opraviiiť.

 1. Otvorte súbor CSV alebo vytvorte nový použitím editora tabuliek, ako je napríklad aplikácia Tabuľky Google.
 2. Prvý riadok tabuľky bude obsahovať hlavičky, napríklad Predmet a Dátum začiatku. Hlavičky musia byť v angličtine. V zozname nižšie si pozriite správne hlavičky.
 3. Každý riadok pod riadkom hlavičky reprezentuje udalosť. Pozrite si príklad:
  Subject Start date Start time
  Záverečná skúška 05/30/2020 10:00 AM
 4. Potom súbor uložte ako súbor .csv. Môžete ho potom importovať do Kalendára Google použitím pokynu vyššie.

Hlavičky a formátovanie udalostí v súboroch CSV

Povinné sú iba prvé dve hlavičky v tomto zozname – ostatné sú voliteľné.

Dôležité: Hlavičky musia byť v angličtine, ako sa uvádza nižšie. Ak podrobnosti ktorejkoľvek udalosti obsahujú čiarky (ako napríklad nižšie v údaji o mieste), môžete ich zahrnúť uzavretím textu do úvodzoviek.

 • Subject
  Názov udalosti – povinné.
  Príklad: Záverečná skúška
 • Start Date
  Prvý deň udalosti – povinné.
  Príklad: 05/30/2020
 • Start Time
  Čas začiatku udalosti.
  Príklad: 10:00 AM
 • End Date
  Posledný deň udalosti.
  Príklad: 05/30/2020
 • End Time
  Čas skončenia udalosti.
  Príklad: 1:00 PM
 • All Day Event
  Uvádza, či je udalosť celodenná. Ak je celodenná, zadajte True, v opačnom prípade zadajte False.
  Príklad: False
 • Description
  Popis alebo poznámky o udalosti.
  Príklad: 50 otázok s viacerými možnosťami odpovede a dve otázky s voľnou odpoveďou 
 • Location
  Miesto udalosti.
  Príklad: „FFUK, učebňa 614“
 • Private
  Uvádza, či sa má udalosť označiť ako súkromná. Ak je súkromná, zadajte True, v opačnom prípade zadajte False.
  Príklad: True

Príklady vyššie by vytvorili udalosť „Záverečná skúška“ s dátumom konania 30. mája 2020 od 10:00 do 13:00. Miesto by bolo „FFUK, učebňa 614“, popis by bol „50 otázok s viacerými možnosťami odpovede a dve otázky s voľnou odpoveďou“ a udalosť by bola súkromná.

Vytvorenie alebo úprava súboru iCal

Súbory iCalendar predstavujú štandardný formát kalendára používaný na prenos údajov kalendárov. Ak sa vám pri importe súboru iCAL („ics“) zobrazí chybové hlásenie, možno budete môcť formátovanie opraviť.

 1. Otvorte existujúci súbor ICAL alebo vytvorte nový. Budete potrebovať textový editor, ktorý dokáže ukladať súbory vo formáte iCalendar.
 2. Formátujte súbor podľa pokynov vyššie. Súbor ICAL môžete vyexportovať z Kalendára Google a použiť ako príklad.
 3. Potom súbor uložte ako súbor vo formáte iCalendar („ics“).

Formátovanie súborov iCalendar

Prvý riadok v súbore iCalendar musí byť vždy hlavička BEGIN:VCALENDAR. Za ním musia nasledovať ďalšie údaje hlavičky vrátane: VERSION:2.0 a "PRODID:<[enter ID information here]>". Posledný riadok súboru musí byť päta END:VCALENDAR. Medzi týmito riadkami sa zadávajú všetky udalosti v kalendári. Každá udalosť musí byť medzi riadkami BEGIN:VEVENT a END:VEVENT.

Ak potrebujete manuálne upraviť súbor iCalendar, skontrolujte, či každý súbor obsahuje hlavičku aj pätu. Ak nemáte istotu, kde sa končí hlavička, stačí skopírovať a prilepiť text až po jeden riadok nad BEGIN:VEVENT, čo je miesto, kde sa končí hlavička a začína sa udalosť.

Súbor iCalendar vyzerá nasledovne. Môže obsahovať aj ďalšie informácie, ale uvedené údaje sú povinné.

BEGIN:VCALENDAR

VERSION:2.0

PRODID:< [enter ID information here] >

(alebo sa tu uvedú iné údaje hlavičky)

BEGIN:VEVENT

(podrobnosti udalosti)

END:VEVENT

BEGIN:VEVENT

(podrobnosti udalosti)

END:VEVENT

END:VCALENDAR

Riešenie problémov

Získajte pomoc s odstraňovaním problémov s importom.

Súvisiace články