Chia sẻ lịch của bạn với người khác

Quan trọng: Hãy thận trọng khi chia sẻ lịch của bạn và chọn những nội dung người khác có thể truy cập. Những người có toàn quyền truy cập vào lịch của bạn sẽ có thể:

 • hồi đáp lời mời
 • tạo và chỉnh sửa sự kiện
 • chia sẻ lịch của bạn với người khác
 • nhận email về các thay đổi đối với lịch của bạn
 • xóa lịch của bạn

Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn do cơ quan hoặc trường học quản lý, thì quản trị viên tài khoản của bạn có thể đã giới hạn hoặc tắt tính năng chia sẻ ra bên ngoài tổ chức. Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Chia sẻ lịch của bạn 

Bạn có thể chia sẻ bất kỳ lịch nào mà bạn đã tạo và bạn có thể đặt nhiều loại quyền truy cập cho từng lịch. Tìm hiểu cách tạo một lịch mới.

Chia sẻ lịch với những người cụ thể

 1. Mở Lịch Google trên máy tính. Bạn không thể chia sẻ lịch trong ứng dụng Lịch Google.
 2. Ở bên trái, hãy tìm phần “Lịch của tôi”. Để mở rộng phần này, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Di chuột qua lịch bạn muốn chia sẻ, rồi nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt và chia sẻ.
 4. Trong phần "Chia sẻ với những người cụ thể", hãy nhấp vào Thêm người.
 5. Thêm địa chỉ email của một người hoặc một nhóm Google. Hãy dùng trình đơn thả xuống để điều chỉnh các chế độ cài đặt quyền của họ. Tìm hiểu thêm về các cấp độ quyền truy cập.
 6. Nhấp vào Gửi.
 7. Người nhận cần phải nhấp vào đường liên kết được gửi qua email để thêm lịch vào danh sách của họ. Tìm hiểu cách thêm lịch của người khác.

Mẹo: Để chia sẻ lịch không phải của mình, bạn cần yêu cầu chủ sở hữu cấp cho bạn quyền "Thay đổi và quản lý việc chia sẻ".

Chia sẻ lịch với mọi người

 1. Mở Lịch Google trên máy tính. Bạn không thể chia sẻ lịch trong ứng dụng Lịch Google.
 2. Ở bên trái, hãy tìm phần “Lịch của tôi”. Để mở rộng phần này, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Di chuột qua lịch bạn muốn chia sẻ, nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt và chia sẻ.
 4. Trong phần “Quyền truy cập”, hãy chọn Chia sẻ với mọi người.
 5. Bên cạnh phần "Chia sẻ với mọi người", hãy chọn cấp truy cập bạn muốn cấp trong trình đơn thả xuống. Tìm hiểu thêm về các cấp độ quyền truy cập.

Mẹo: Cách duy nhất để cho phép những người không có Lịch Google xem lịch của bạn là đặt lịch đó ở chế độ công khai. Tìm hiểu thêm về cách chia sẻ công khai.

Chia sẻ lịch với mọi người trong tổ chức của bạn

Nếu sử dụng Lịch Google thông qua cơ quan, trường học hoặc tổ chức khác, bạn sẽ tìm thấy lựa chọn hiện lịch của bạn với mọi người trong tổ chức của bạn bên dưới phần "Quyền truy cập". Tìm hiểu thêm về quyền truy cập.

Cách hoạt động của chế độ cài đặt này

 • Mọi người trong tổ chức có thể tìm thấy lịch của bạn.
 • Mọi người bên ngoài tổ chức sẽ không thể tìm thấy lịch của bạn.
 • Nếu bạn mời một người bên ngoài tổ chức của bạn tham gia một cuộc họp, thì họ có thể xem thông tin về cuộc họp.
 • Khi chia sẻ Lịch với mọi người trong tổ chức, bạn có thể chọn "Chỉ xem thông tin rảnh/bận (ẩn chi tiết)" hoặc "Xem tất cả chi tiết sự kiện".

Kiểm soát quyền truy cập vào lịch và các sự kiện riêng lẻ của bạn

Tìm hiểu về các chế độ cài đặt quyền cho lịch dùng chung

Khi chia sẻ lịch với một người nào đó, bạn có thể chọn cách họ xem sự kiện của bạn và liệu họ có thể thực hiện thay đổi, chẳng hạn như thêm hoặc chỉnh sửa sự kiện hay không.

Quyền truy cập

Những việc người khác có thể làm

Chỉ xem thông tin rảnh/bận (ẩn chi tiết)

 • Xem thời gian rảnh và bận trên lịch nhưng không xem được tên hoặc các thông tin chi tiết của sự kiện.

Xem tất cả thông tin chi tiết của sự kiện

 • Tìm thông tin chi tiết của tất cả sự kiện, ngoại trừ các sự kiện được đánh dấu là riêng tư.
 • Tìm chế độ cài đặt múi giờ cho lịch.
 • Đăng ký nhận thông báo qua email khi các sự kiện được tạo, thay đổi, hủy, trả lời hoặc sắp diễn ra.

Thay đổi sự kiện

 • Tìm thông tin chi tiết của tất cả sự kiện, bao gồm cả sự kiện riêng tư.
 • Thêm và chỉnh sửa sự kiện.
 • Khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn các sự kiện khỏi thùng rác của lịch.
 • Tìm chế độ cài đặt múi giờ cho lịch.
 • Đăng ký nhận thông báo qua email khi các sự kiện được tạo, thay đổi, hủy, trả lời hoặc sắp diễn ra.

Thay đổi và quản lý việc chia sẻ

 • Tìm thông tin chi tiết của tất cả sự kiện, bao gồm cả sự kiện riêng tư.
 • Thêm và chỉnh sửa sự kiện.
 • Khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn các sự kiện khỏi thùng rác của lịch.
 • Tìm chế độ cài đặt múi giờ cho lịch.
 • Thay đổi các chế độ cài đặt chia sẻ.
 • Đăng ký nhận thông báo qua email khi các sự kiện được tạo, thay đổi, hủy, trả lời hoặc sắp diễn ra.
 • Xóa vĩnh viễn lịch.

Mẹo

 • Nếu tài khoản của bạn do cơ quan hoặc trường học quản lý, thì quản trị viên tài khoản của bạn có thể đã giới hạn hoặc tắt các chế độ cài đặt quyền. Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.
 • Những người được bạn chia sẻ lịch sẽ không nhìn thấy các sự kiện từ Gmail có chế độ hiển thị là "Chỉ mình tôi", kể cả những người có quyền "Thay đổi", trừ phi bạn thay đổi các chế độ cài đặt cách chia sẻ cho sự kiện hoặc chế độ cài đặt mặc định cho các sự kiện từ Gmail. Tìm hiểu thêm về sự kiện từ Gmail.

Cách hoạt động của chế độ cài đặt "Quyền truy cập" và "Chia sẻ với những người cụ thể"

Trong phần cài đặt của lịch dùng chung, bạn có thể đặt các quyền chung như "Quyền truy cập" và "Chia sẻ với người cụ thể". Trong cả 2 trường hợp, quyền rộng hơn được áp dụng cho những người cụ thể.

Ví dụ: nếu bạn đặt lịch ở chế độ công khai và chọn “Xem toàn bộ thông tin của sự kiện”, rồi chia sẻ lịch đó với một người cụ thể và chọn “Chỉ xem thông tin rảnh/bận”, thì người đó sẽ vẫn có thể xem toàn bộ thông tin về sự kiện của bạn.

Thay đổi chế độ hiển thị cho từng sự kiện

Các sự kiện của bạn tự động có cùng quyền truy cập như lịch của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa chế độ hiển thị cho từng sự kiện. Tìm hiểu thêm về cách thay đổi chế độ hiển thị cho từng sự kiện.

Tắt tính năng chia sẻ lịch

Ngừng chia sẻ công khai lịch với tổ chức của bạn hoặc với những người cụ thể

 1. Mở Lịch Google trên máy tính.
 2. Ở bên trái, hãy tìm phần "Lịch của tôi". Để mở rộng phần này, có thể bạn cần nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Di chuột qua lịch bạn muốn ngừng chia sẻ, nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt và chia sẻ.
  • Để ngừng chia sẻ công khai: Trong phần "Quyền truy cập", hãy tắt chế độ Chia sẻ với mọi người.
  • Để ngừng chia sẻ với tổ chức của bạn: Trong phần “Quyền truy cập”, hãy tắt chế độ Chia sẻ với mọi người trong tổ chức của tôi.
  • Để ngừng chia sẻ với những người cụ thể: Trong phần "Chia sẻ với những người cụ thể", bên cạnh người mà bạn muốn loại bỏ, hãy nhấp vào biểu tượng Loại bỏ Xóa.

Mẹo: Nếu bạn chia sẻ nhiều lịch, hãy lặp lại những bước trên cho bất kỳ lịch nào khác mà bạn muốn ngừng chia sẻ.

Khắc phục sự cố khi chia sẻ

Nếu người bạn chia sẻ lịch gặp vấn đề khi tìm lịch của bạn

 1. Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã thêm đúng địa chỉ email.
 2. Hãy chắc chắn rằng họ nhấp vào đường liên kết trong email nhận được. Họ nên kiểm tra thư mục Thư rác nếu không tìm thấy email đó.
 3. Xoá người đó khỏi chế độ cài đặt cách chia sẻ của lịch, sau đó thêm lại.
 4. Kiểm tra xem tài khoản của bạn có được quản lý thông qua cơ quan hoặc trường học hay không. Quản trị viên tài khoản của bạn có thể đã giới hạn hoặc tắt tính năng chia sẻ ra bên ngoài tổ chức. Tìm hiểu cách tìm quản trị viên của bạn.

Tài nguyên liên quan

 
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
8755104126919447880
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
88