Thay đổi các chế độ cài đặt quyền riêng tư cho sự kiện

Nếu bạn chia sẻ lịch, các sự kiện của bạn sẽ có cùng một chế độ cài đặt quyền riêng tư với lịch của bạn. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi những gì người khác có thể thấy liên quan đến các sự kiện nhất định.

Thay đổi các chế độ cài đặt quyền riêng tư cho một sự kiện

Nếu chưa chia sẻ lịch của mình với bất kỳ ai, bạn có thể không thấy các mục cài đặt này.

 1. Mở Lịch Google trên máy tính.
 2. Mở sự kiện bạn muốn cập nhật.
 3. Nhấp vào Chế độ hiển thị mặc định và chọn chế độ cài đặt quyền riêng tư cho sự kiện.
 4. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý:

 • Những thay đổi với một sự kiện hiện có sẽ áp dụng cho lịch của bạn, nhưng không áp dụng cho lịch của khách khác khi bạn cập nhật:
  • Chế độ cài đặt quyền riêng tư từ "Riêng tư" thành "Công khai".
  • Chế độ hiển thị từ "Rảnh" thành "Bận".
 • Để giữ bí mật tiêu đề sự kiện, người tổ chức nên đặt sự kiện thành "Riêng tư".
  • Nếu bạn cho rằng một sự kiện bí mật đã được đặt thành "Công khai", hãy liên hệ với người tổ chức để cập nhật sự kiện đó thành "Riêng tư".

Để thay đổi các chế độ cài đặt quyền riêng tư cho toàn bộ một lịch, hãy tìm hiểu cách chia sẻ hoặc ngừng chia sẻ lịch của bạn.

Cài đặt quyền riêng tư

Chọn cách chia sẻ lịch để tìm hiểu thêm về các chế độ có sẵn để thiết lập sự kiện.

Lịch của tôi không được chia sẻ với bất kỳ ai

Lịch của bạn không được chia sẻ với bất kỳ ai, do đó các sự kiện của bạn cũng vậy.

Cho dù bạn cài đặt sự kiện của mình như thế nào, chỉ bạn mới có thể xem sự kiện.

Tôi chỉ chia sẻ lịch của mình với một số người

Khi bạn chia sẻ lịch của mình với người khác, bạn có thể cho phép họ:

 • Chỉ được xem thông tin rảnh/bận
 • Xem tất cả thông tin chi tiết của sự kiện
 • Thay đổi sự kiện
 • Thay đổi sự kiện và quản lý chế độ chia sẻ

Tùy vào việc bạn chọn lựa chọn nào trong số này, những người mà bạn đã chia sẻ lịch với họ có thể biết lượng thông tin tương ứng về các sự kiện của bạn.

Chỉ được xem thông tin rảnh/bận

 • Mặc định: Các sự kiện xuất hiện dưới dạng "bận".
 • Công khai: Những người mà bạn đã chia sẻ lịch với họ có thể xem tất cả thông tin của sự kiện.
 • Riêng tư: Các sự kiện xuất hiện dưới dạng "bận".

Xem tất cả thông tin chi tiết của sự kiện

 • Mặc định: Những người mà bạn đã chia sẻ lịch với họ có thể xem tất cả thông tin của sự kiện.
 • Công khai: Những người mà bạn đã chia sẻ lịch với họ có thể xem tất cả thông tin của sự kiện.
 • Riêng tư: Các sự kiện xuất hiện dưới dạng "bận".

Thay đổi sự kiện HOẶC thay đổi sự kiện và quản lý chế độ chia sẻ

Đối với các chế độ cài đặt mặc định, công khai và riêng tư, những người mà bạn đã chia sẻ lịch với họ có thể xem và thay đổi bất kỳ thông tin nào của sự kiện.

Tôi đã đặt lịch của mình ở chế độ riêng tư và mọi người chỉ có thể xem thông tin rảnh/bận
 • Mặc định: Các sự kiện xuất hiện dưới dạng "bận".
 • Công khai: Bất cứ ai cũng có thể xem toàn bộ thông tin của sự kiện.
 • Riêng tư: Các sự kiện xuất hiện dưới dạng "bận".
Tôi đã đặt lịch của mình thành công khai và mọi người có thể xem toàn bộ thông tin của sự kiện
 • Mặc định: Bất ai cũng đều có thể xem toàn bộ thông tin của sự kiện.
 • Công khai: Bất cứ ai cũng có thể xem toàn bộ thông tin của sự kiện.
 • Riêng tư: Các sự kiện xuất hiện dưới dạng "bận".

Sự kiện từ Gmail

 • Chỉ bạn mới có thể xem các sự kiện từ Gmail được tự động thêm vào lịch của bạn, ngay cả khi bạn đã chia sẻ lịch với người khác.
 • Nếu bạn muốn những người khác xem sự kiện, hãy làm theo hướng dẫn ở trên để thay đổi chế độ quyền riêng tư cho sự kiện.
 • Nếu bạn sử dụng Lịch bằng tài khoản công việc hoặc trường học, thì quản trị viên của bạn có thể xem sự kiện từ Gmail.

Tìm hiểu thêm về sự kiện từ Gmail.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính