Chủ sở hữu và người quản lý tài khoản được xác minh hàng loạt