Quản lý tổ chức

Một tổ chức cho phép bạn quản lý hồ sơ của công ty mình trong Google Doanh nghiệp của tôi. Mỗi công ty chỉ được phép có một tổ chức trong Google Doanh nghiệp của tôi.

Bạn có thể thêm mọi người vào tổ chức của mình với tư cách chủ sở hữu hoặc thành viên. Dưới đây là phần tóm tắt về các khả năng khác nhau của từng vai trò:

Khả năng Chủ sở hữu tổ chức Thành viên của tổ chức   
Thêm và xóa thành viên của tổ chức  
Xem thông tin chi tiết về tổ chức
Chỉnh sửa tên tổ chức
Xóa tổ chức  

Tạo tổ chức 

Để tạo một tổ chức trong Google Doanh nghiệp của tôi:

 1. Truy cập vào business.google.com/agencysignup.
 2. Nhấp vào Bắt đầu ngay bây giờ.
 3. Nhập địa chỉ trang web của đại lý.
 4. Đăng nhập bằng địa chỉ email trên miền của đại lý.
 5. Xác nhận rằng đây là tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi chính của đại lý.
 6. Nhập thêm thông tin về đại lý và các chủ sở hữu khác.
 7. Làm theo lời nhắc để tạo tổ chức của bạn.

Giới thiệu về tài khoản tổ chức

Tài khoản tổ chức là một loại tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi được thiết kế cho bên thứ ba chịu trách nhiệm quản lý vị trí thay mặt cho chủ sở hữu doanh nghiệp. Tài khoản tổ chức chỉ có thể quản lý một vị trí sau khi vị trí đó cấp quyền cho tổ chức. Người dùng trong tài khoản tổ chức chịu trách nhiệm quản lý vị trí. Trước khi có thể thêm người dùng vào tổ chức, tài khoản của họ không được sở hữu trực tiếp bất kỳ vị trí hoặc nhóm vị trí nào.

Thêm chủ sở hữu và thành viên

Chỉ chủ sở hữu của một tổ chức mới có thể thêm chủ sở hữu và thành viên vào tổ chức đó.

Để thêm chủ sở hữu hoặc thành viên vào tổ chức của bạn:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Chọn tổ chức từ menu thả xuống.
 3. Nhấp vào Quản lý người dùng.
 4. Thêm địa chỉ email của người dùng bạn muốn mời. Bạn có thể mời họ làm chủ sở hữu hoặc thành viên của tổ chức.

Xóa chủ sở hữu và thành viên

Chỉ chủ sở hữu của một tổ chức mới có thể xóa chủ sở hữu và thành viên khỏi tổ chức đó. 

Để xóa chủ sở hữu hoặc thành viên khỏi tổ chức của bạn:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Chọn tổ chức từ menu thả xuống.
 3. Nhấp vào Quản lý người dùng.
 4. Nhấp vào X cho người bạn muốn xóa.
 5. Nhấp vào Xóa

Xem ID và các thông tin chi tiết khác về tổ chức

Để xem thông tin chi tiết về tổ chức:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Chọn tổ chức từ menu thả xuống.
 3. Nhấp vào biểu tượng menu Three-dot menu vertical cho tổ chức và chọn Chi tiết.
 4. Bạn sẽ thấy tên tổ chức, ID tổ chức gồm 10 chữ số và các thông tin chi tiết khác.

Một số thành viên nhóm người dùng có thể không có quyền truy cập để xem ID tổ chức. Trong trường hợp này, hãy thử liên hệ với chủ sở hữu tổ chức để biết ID tổ chức.

Chuyển quyền sở hữu chính của một tổ chức

Để chuyển quyền sở hữu chính của một tổ chức:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Chọn tổ chức từ menu thả xuống.
 3. Nhấp vào Quản lý người dùng.
 4. Trong "Tổ chức", nhấp vào Quản lý người dùng.
 5. Tìm người dùng bạn muốn chuyển quyền sở hữu.
 6. Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh tên của người dùng và chọn Chủ sở hữu chính.
 7. Nhấp vào Chuyển để xác nhận rằng bạn muốn chỉ định người dùng này làm chủ sở hữu chính.
 8. Nhấp vào Xong.

Xóa một tổ chức

Trước khi xóa một tổ chức, trước tiên bạn phải xóa hoặc chuyển mọi vị tríngười dùng trong tổ chức đó. Bạn không thể hoàn tác hành động xóa tổ chức.

Để xóa một tổ chức:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Chọn tổ chức từ menu thả xuống.
 3. Nhấp vào biểu tượng menu Three-dot menu vertical cho tổ chức và chọn Chi tiết.
 4. Nhấp vào Xóa tổ chức.
 5. Nhấp vào Xóa để xác nhận rằng bạn muốn xóa tổ chức. 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố