Quản lý nhóm người dùng

Nhóm người dùng cho phép bạn tạo nhóm người để quản lý các vị trí hoặc nhóm vị trí cụ thể. Bằng cách tạo một nhóm người dùng, bạn đang nhóm những người mà bạn muốn có cùng một cấp độ quyền truy cập vào một số vị trí nhất định lại với nhau. 

Bất kỳ ai trong tổ chức của bạn đều có thể tạo nhóm người dùng. Bạn có thể thêm mọi người vào nhóm người dùng làm chủ sở hữu hoặc thành viên. Dưới đây là phần tóm tắt về các khả năng khác nhau của từng vai trò:

Khả năng Chủ sở hữu tổ chức Thành viên của tổ chức Chủ sở hữu nhóm người dùng Thành viên của nhóm người dùng
Xem tất cả người dùng trong nhóm người dùng
Tạo nhóm người dùng    
Chỉnh sửa tên nhóm người dùng
Thêm và xóa người dùng khỏi nhóm người dùng  
Thay đổi vai trò của người dùng  
Xóa nhóm người dùng  

Tạo một nhóm người dùng

Để tạo một nhóm người dùng mới:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nhấp vào Quản lý người dùng. (Trước tiên, bạn hãy nhớ chọn tổ chức phù hợp nếu là thành viên của nhiều tổ chức).
 3. Nhấp vào Tạo nhóm người dùng.
 4. Nhập tên nhóm của bạn.
 5. Nhấp vào Tạo nhóm.
 6. Bắt đầu thêm chủ sở hữu và thành viên.

Thêm chủ sở hữu và thành viên

Để thêm một người dùng vào nhóm người dùng, tài khoản của người dùng đó không được trực tiếp sở hữu hoặc quản lý bất kỳ vị trí hoặc nhóm vị trí nào. Các thành viên của một nhóm người dùng chỉ có thể quản lý các vị trí được liên kết với một tổ chức.

Để thêm chủ sở hữu hoặc thành viên vào nhóm người dùng:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nhấp vào Quản lý người dùng. (Trước tiên, bạn hãy nhớ chọn tổ chức phù hợp nếu là thành viên của nhiều tổ chức).
 3. Nhấp vào biểu tượng menu Three-dot menu vertical cho nhóm người dùng và chọn Quản lý.
 4. Thêm địa chỉ email của người dùng bạn muốn mời. Bạn có thể mời họ làm chủ sở hữu hoặc thành viên của nhóm người dùng.

Xóa chủ sở hữu và thành viên

Để xóa chủ sở hữu hoặc thành viên khỏi nhóm người dùng:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nhấp vào Quản lý người dùng. (Trước tiên, bạn hãy nhớ chọn tổ chức phù hợp nếu là thành viên của nhiều tổ chức).
 3. Nhấp vào biểu tượng menu Three-dot menu vertical cho nhóm người dùng và chọn Quản lý.
 4. Nhấp vào X cho người bạn muốn xóa.
 5. Nhấp vào Xóa.

Chuyển quyền sở hữu chính của nhóm người dùng

Để chuyển quyền sở hữu chính của nhóm người dùng:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Chọn tổ chức từ menu thả xuống.
 3. Nhấp vào Quản lý người dùng.
 4. Trong "Nhóm người dùng", tìm nhóm người dùng và nhấp vào Quản lý.
 5. Tìm người dùng bạn muốn chuyển quyền sở hữu.
 6. Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh tên của người dùng và chọn Chủ sở hữu chính. (Bạn sẽ chỉ thấy tùy chọn này nếu là chủ sở hữu chính).
 7. Nhấp vào Chuyển để xác nhận rằng bạn muốn chỉ định người dùng này làm chủ sở hữu chính.
 8. Nhấp vào Xong.

Xóa một nhóm người dùng

Trước khi xóa một nhóm người dùng, đầu tiên bạn phải xóa hoặc chuyển bất kỳ người dùng nào trong nhóm người dùng đó. Bạn không thể hoàn tác hành động xóa nhóm người dùng.

Để xóa nhóm người dùng:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nhấp vào Quản lý người dùng. (Trước tiên, bạn hãy nhớ chọn tổ chức phù hợp nếu là thành viên của nhiều tổ chức).
 3. Nhấp vào biểu tượng menu Three-dot menu vertical cho nhóm người dùng và chọn Xóa.
 4. Nhấp vào Xóa.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố