Επισήμανση ακατάλληλων κριτικών

Διαχειριστείτε τις κριτικές σας

Οι κριτικές που παραβαίνουν τις πολιτικές κριτικών της Google μπορεί να καταργηθούν από τις καταχωρίσεις του Google My Business. Δείτε τις παρακάτω οδηγίες, για να επισημάνετε μια ακατάλληλη κριτική που εντοπίσατε στην καταχώρισή σας.

Πριν ξεκινήσετε

  • Ανατρέξτε στην πολιτική. Επισημάνετε μόνο κριτικές που παραβαίνουν τις πολιτικές Google. Μην επισημάνετε μια κριτική, απλώς επειδή διαφωνείτε με αυτήν ή δεν σας αρέσει. Η Google δεν εμπλέκεται σε διαφωνίες μεταξύ εμπόρων και πελατών σχετικά με στοιχεία, καθώς δεν υπάρχει αξιόπιστος τρόπος να διακρίνει ποια πλευρά έχει δίκιο για μια συγκεκριμένη εμπειρία πελάτη. Πριν επισημάνετε κάποια κριτική, διαβάστε τη σχετική πολιτική.

  • Θα πρέπει να κάνετε υπομονή. Η αξιολόγηση μιας κριτικής μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να επισημάνετε κριτικές τρίτου μέρους για ξενοδοχεία. Για να επισημάνετε μια ακατάλληλη κριτική τρίτου μέρους, επικοινωνήστε απευθείας με τον τρίτο πάροχο. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα του συντάκτη κριτικής, για να ανακατευθυνθείτε στον ιστότοπο τρίτου μέρους. Λίγο μετά την κατάργηση/τροποποίηση της κριτικής στον ιστότοπο τρίτου μέρους, οι αλλαγές θα εμφανιστούν στο εταιρικό προφίλ σας στους Χάρτες Google.

Αν βρείτε μια αξιολόγηση που πιστεύετε ότι παραβαίνει τις πολιτικές κριτικών της Google, μπορείτε να την επισημάνετε για κατάργηση. Η αξιολόγηση θα εκτιμηθεί και πιθανώς θα καταργηθεί από την καταχώρισή σας.

Επισήμανση κριτικής στον λογαριασμό σας

  1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Google My Business.
  2. Πατήστε Πελάτες και μετά Κριτικές.
  3. Πατήστε την κριτική που θέλετε να επισημάνετε και, στη συνέχεια, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Επισήμανση κριτικής.

Επισήμανση αξιολόγησης στους Χάρτες Google

  1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
  2. Βρείτε την καταχώριση της επιχείρησής σας.
  3. Πατήστε Αξιολογήσεις.
  4. Βρείτε την αξιολόγηση που θέλετε να επισημάνετε.
  5. Πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Αναφορά κριτικής.

Συμβουλή: Οι χρήστες και οι έμποροι μπορούν να αναφέρουν προσβλητικές περιγραφές ή ονόματα μέσω της εφαρμογής Χάρτες Google. Οι περιγραφές και τα ονόματα που επισημαίνονται θα υποβάλλονται σε έλεγχο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προφίλ συνεργατών.

Εντοπισμός ανεπιθύμητου περιεχομένου

Η Google χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα μέτρα εντοπισμού ανεπιθύμητου περιεχομένου, προκειμένου να καταργεί κριτικές που πιθανώς αποτελούν ανεπιθύμητο περιεχόμενο. Αν και ορισμένες φορές καταργούνται εσφαλμένα κριτικές που δεν αποτελούν ανεπιθύμητο περιεχόμενο, αυτά τα μέτρα αποτροπής ανεπιθύμητου περιεχομένου συμβάλλουν στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών στο Google, καθώς διασφαλίζουν ότι οι κριτικές που βλέπουν οι χρήστες είναι ειλικρινείς, συναφείς και χρήσιμες.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;