Αίτημα κατάργησης κριτικής

Διαχειριστείτε τις κριτικές σας

Οι κριτικές που παραβαίνουν τις πολιτικές κριτικών της Google μπορούν να καταργηθούν από τα Εταιρικά προφίλ στην Google.

Σημαντικό: Προτού επισημάνετε μια κριτική, διαβάστε την πολιτική περιεχομένου κριτικών.

Οδηγίες

 • Επισημάνετε μόνο κριτικές που παραβαίνουν τις πολιτικές Google.
 • Μην επισημάνετε μια κριτική, απλώς επειδή διαφωνείτε με αυτήν ή δεν σας αρέσει.
 • Η Google δεν εμπλέκεται σε διαφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών σχετικά με στοιχεία, καθώς δεν υπάρχει αξιόπιστος τρόπος να διακρίνει ποια πλευρά έχει δίκιο για μια συγκεκριμένη εμπειρία πελάτη.
 • Θα πρέπει να κάνετε υπομονή. Η αξιολόγηση μιας κριτικής μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Συμβουλή: Δεν μπορείτε να επισημάνετε κριτικές ξενοδοχείων από ιστοτόπους τρίτου μέρους. Για να επισημάνετε μια ακατάλληλη κριτική τρίτου μέρους, επικοινωνήστε απευθείας με τον πάροχο τρίτου μέρους. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα του συντάκτη κριτικής, για να ανακατευθυνθείτε στον ιστότοπο τρίτου μέρους. Λίγο μετά την κατάργηση ή την τροποποίηση της κριτικής στον ιστότοπο τρίτου μέρους, οι αλλαγές θα εμφανιστούν στο Εταιρικό προφίλ σας στους Χάρτες Google.

Επισήμανση κριτικής στον λογαριασμό σας

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Google My Business.
 2. Πατήστε Πελάτες και έπειτα Κριτικές.
 3. Πατήστε την κριτική που θέλετε να επισημάνετε και, στη συνέχεια, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Επισήμανση κριτικής.

Επισήμανση κριτικής ή χρήστη στους Χάρτες Google

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Χάρτες Google Χάρτες.
 2. Για να ανοίξετε το Εταιρικό προφίλ σας, επάνω δεξιά πατήστε το κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Το Εταιρικό προφίλ σας.
 3. Πατήστε Κριτικές.
 4. Βρείτε την κριτική που θέλετε να επισημάνετε.
  • Για να επισημάνετε μια κριτική: Πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Αναφορά κριτικής.
  • Για να επισημάνετε έναν χρήστη: Πατήστε το όνομα του χρήστη και, στη συνέχεια, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Αναφορά προφίλ.

Επισήμανση κριτικής στην Αναζήτηση Google

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, μεταβείτε στο Google.
 2. Εντοπίστε το Εταιρικό προφίλ σας.
 3. Πατήστε Κριτικές.
 4. Βρείτε την κριτική που θέλετε να επισημάνετε.
 5. Πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Αναφορά κριτικής.

Συμβουλή: Οι χρήστες και οι επιχειρήσεις μπορούν να αναφέρουν προσβλητικούς χρήστες μέσω της εφαρμογής Χάρτες Google. Αφού επισημανθούν, οι δραστηριότητες και οι συνεισφορές του χρήστη, όπως κριτικές, φωτογραφίες ή αλλαγές, θα υποβάλλονται σε έλεγχο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προφίλ συνεργατών.

Εντοπισμός ανεπιθύμητου περιεχομένου

Η Google χρησιμοποιεί αυτόματα μέτρα εντοπισμού των ανεπιθύμητων μηνυμάτων, προκειμένου να καταργεί κριτικές που πιθανώς αποτελούν ανεπιθύμητα μηνύματα. Αυτά τα μέτρα συμβάλλουν στη βελτίωση των εμπειριών των χρηστών στο Google, ενώ διασφαλίζουν ότι οι κριτικές που εμφανίζονται είναι αυθεντικές, συναφείς και χρήσιμες. Ορισμένες φορές καταργούνται εσφαλμένα κριτικές που δεν αποτελούν ανεπιθύμητο περιεχόμενο.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας