Kiểm soát bảo mật đối với trang Google+

Cài đặt bảo mật được cung cấp cho bạn với tư cách là chủ sở hữu hoặc người quản lý trang Google+ rất giống với cài đặt bảo mật trong tiểu sử trên Google+ của bạn.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
  • Hoàn toàn không hữu ích
  • Không hữu ích lắm
  • Có phần hữu ích
  • Rất hữu ích
  • Cực kỳ hữu ích