Kiểm soát bảo mật đối với trang Google+

Cài đặt bảo mật được cung cấp cho bạn với tư cách là chủ sở hữu hoặc người quản lý trang Google+ rất giống với cài đặt bảo mật trong tiểu sử trên Google+ của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?