Δημοσίευση κριτικών στο Google

Διαχειριστείτε τις κριτικές σας

Οι κριτικές στο Google παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας σε εσάς και στους πελάτες σας. Οι κριτικές της επιχείρησης εμφανίζονται δίπλα στην καταχώρισή σας, τόσο στους Χάρτες όσο και στην Αναζήτηση, και μπορούν να κάνουν την επιχείρησή σας να ξεχωρίσει στο Google. 

Μπορείτε να ζητήσετε από τους πελάτες να υποβάλουν κριτικές μέσω ενός σύντομου URL ειδικά για την επιχείρησή σας. Για να λάβετε κριτικές στο Google, ενθαρρύνετε τους πελάτες σας να πουν τη γνώμη τους για την επιχείρησή σας, ακολουθώντας τις παρακάτω βέλτιστες πρακτικές:

Οι κριτικές έχουν πραγματική αξία μόνο όταν είναι ειλικρινείς και αμερόληπτες. (Για παράδειγμα, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων δεν πρέπει να παρέχουν κίνητρα στους πελάτες ως αντάλλαγμα για την υποβολή κριτικών.) Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις οδηγίες για τη δημοσίευση κριτικών.  Αν εντοπίσετε κάποια κριτική που είναι ακατάλληλη ή παραβαίνει τις πολιτικές μας, μπορείτε να την επισημάνετε για κατάργηση

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας