Tổng quan về báo cáo

Bạn có thể tìm thấy một số báo cáo về doanh số, giao dịch và lưu lượng truy cập trong Trung tâm đối tác:

 • Báo cáo thu nhập trên Google Play: Thông tin về thu nhập hàng tháng của bạn trên Google Play
 • Báo cáo tóm tắt doanh số: Doanh số thuần được nhóm theo sách và quốc gia.
 • Báo cáo giao dịch bán hàng: Thông tin chi tiết về từng giao dịch.
 • Báo cáo lưu lượng truy cập bản xem trước trên Google Sách: Lượt truy cập và lượt xem trang trên Google Sách.

Tìm và tải báo cáo xuống

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Báo cáo.
 3. Ở trên cùng, bạn sẽ thấy báo cáo thu nhập. Để tải báo cáo xuống, hãy nhấp vào Tải báo cáo mới nhất xuống.
 4. Ở dưới cùng, bạn có thể tạo báo cáo tùy chỉnh:
  • Chọn loại báo cáo, phạm vi ngày, tiêu đề, quốc gia và loại nội dung để đưa vào báo cáo.
  •  Để tải báo cáo xuống dưới dạng một tệp được phân tách bằng tab, hãy nhấp vào Xuất báo cáo.

Mẹo: Để lưu các giá trị đặt trước để sử dụng lại sau này, hãy nhấp vào Tạo mẫu.

Sự khác biệt giữa các loại báo cáo 

 • Báo cáo thu nhập
  • Chứa các giao dịch có trong khoản thanh toán của tháng đó. 
  • Không chứa các đơn đặt hàng trước chưa thực hiện. 
 • Báo cáo tùy chỉnh:
  • Báo cáo tóm tắt doanh số và giao dịch bán hàng 
   • Có thể chứa các giao dịch xuất hiện trên những Báo cáo thu nhập khác. 
   • Có thể thiếu một số giá trị, chẳng hạn như Số tiền thu nhập. Các giá trị sẽ được điền vào nếu bạn tải báo cáo đó xuống sau vài ngày. 
  • Báo cáo lưu lượng truy cập bản xem trước trên Google Sách 
   • Chứa các lượt truy cập trang liên quan đến bản xem trước trên Google Sách.

Thời gian có báo cáo

 • Báo cáo thu nhập
  • 5 ngày làm việc sau ngày cuối tháng. 
  • Nếu đã quá 5 ngày mà bạn vẫn chưa nhận được báo cáo, hãy kiểm tra xem thông tin thuế của bạn đã chính xác chưa. 
 • Doanh số (Báo cáo giao dịch và tóm tắt) 
  • 1–2 ngày sau khi diễn ra giao dịch. 

Lưu ý: Ngày sẽ hiển thị theo múi giờ Thái Bình Dương, do đó, giao dịch diễn ra vào ngày 1 tháng 1 ở Châu Âu có thể hiển thị là ngày 31 tháng 12 trong các báo cáo của chúng tôi. 

Dữ liệu có trong mỗi báo cáo

Báo cáo thu nhập trên Google Play

Google tạo báo cáo thu nhập hằng tháng cho từng hồ sơ thanh toán trong tài khoản của bạn. Bạn sẽ thấy danh sách các tháng bạn có thu nhập cùng với tổng thu nhập.

Để biết thêm chi tiết, hãy nhấp vào liên kết Tải xuống. Báo cáo thu nhập chứa thông tin sau:

Ngày thu nhập Ngày mà nhà xuất bản nhận được khoản thanh toán cho giao dịch này. (Nếu giao dịch là hoàn lại tiền, đây là ngày mà tiền hoàn lại ảnh hưởng đến khoản thanh toán).
Ngày giao dịch Ngày giao dịch.
Id Số nhận dạng duy nhất cho giao dịch này.
Sản phẩm Cho dù giao dịch là mua hàng hay cho thuê.
 • Giao dịch mua duy nhất: Giao dịch bán thông thường.
 • Cho thuê: Cho thuê có thời hạn. Thời gian cho thuê cũng sẽ được bao gồm.
Loại Loại giao dịch:
 • Bán: Sách được bán.
 • Hoàn tiền: Sách bị trả lại.
Đặt hàng trước Cho dù giao dịch này có được áp dụng cho đặt hàng trước hay không.
 • Đã ủy quyền: Người mua đã đặt trước sách và sách chưa được giao. (Báo cáo được tạo trước Ngày bán).
 • Đã hủy: Đơn đặt hàng trước đã bị hủy trước khi giao.
 • Đã thực hiện: Sách đã được đặt hàng trước và đã được giao.
 • Không có gì: Giao dịch không có đặt hàng trước.
Số lượng Số sách trong giao dịch. Số này sẽ âm nếu giao dịch là hoàn lại tiền.
ISBN chính ISBN chính hoặc số nhận dạng khác cho sách, với dấu nháy đơn ở đầu để chương trình bảng tính sẽ hiển thị toàn bộ ISBN.
Tên chi nhánh nhà xuất bản Tên chi nhánh nhà xuất bản mà sách đã được bán.
Tên sách Tên sách.
Tác giả Tác giả của sách.
Đơn vị tiền tệ của giá niêm yết gốc Đối với giá đã quy đổi, đơn vị tiền tệ của giá niêm yết gốc là đơn vị tiền tệ của giá niêm yết trước khi quy đổi tiền tệ. Nếu không thì đơn vị tiền tệ của giá niêm yết gốc giống như "Đơn vị tiền tệ của giá niêm yết".
Giá niêm yết gốc Đối với giá đã quy đổi, giá niêm yết gốc là giá niêm yết trước khi quy đổi tiền tệ. Nếu không thì giá niêm yết gốc giống như "Giá niêm yết [không bao gồm thuế]".
Đơn vị tiền tệ của giá niêm yết Đơn vị tiền tệ của giá niêm yết sách.
Giá niêm yết [bao gồm thuế] Giá niêm yết của sách, bao gồm mọi loại thuế.
Giá niêm yết không bao gồm thuế. Giá niêm yết của sách, không bao gồm bất kỳ loại thuế nào.
Quốc gia bán hàng Quốc gia nơi người mua đã mua sách.
% doanh thu của nhà xuất bản Tỷ lệ phần trăm giá niêm yết của nhà xuất bản.
Doanh thu của nhà xuất bản Số tiền doanh thu mà nhà xuất bản kiếm được. Số tiền này sẽ âm nếu giao dịch là hoàn lại tiền.
Đơn vị tiền tệ của thu nhập Đơn vị tiền tệ của thu nhập của nhà xuất bản.
Số tiền thu nhập Số tiền thu nhập thuần của nhà xuất bản từ giao dịch này. Âm đối với giao dịch hoàn lại tiền.
Tỷ giá quy đổi tiền tệ Nếu đơn vị tiền tệ của thu nhập và đơn vị tiền tệ của giao dịch mua khác nhau thì tỷ giá quy đổi tiền tệ là tỷ giá hối đoái giữa hai đơn vị tiền tệ.

Báo cáo tóm tắt doanh số

Bạn sẽ thấy thông tin sau trong báo cáo doanh số của mình (tùy theo mức độ liên quan mà một số dữ liệu có thể không hiển thị):

Tên sách Tên sách.
Tác giả Tác giả của sách.
ISBN chính ISBN chính hoặc số nhận dạng khác dành cho sách.
Quốc gia bán hàng Quốc gia nơi người mua đã mua sách.
Số quyển đã mua Tổng số quyển sách đã mua trong khoảng thời gian này.
Số quyển bị trả lại Tổng số quyển sách đã bị trả lại trong khoảng thời gian này.
Số quyển thực bán Tổng số quyển sách thực bán trong khoảng thời gian này.
Tổng doanh thu của nhà xuất bản Tổng số tiền kiếm được từ doanh số thuần của sách trong khoảng thời gian này, theo đơn vị nội tệ của khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem báo cáo giao dịch bán hàng hoặc báo cáo thu nhập tương ứng.

Báo cáo giao dịch bán hàng

Bạn sẽ thấy thông tin sau trong báo cáo giao dịch bán hàng của mình (tùy theo mức độ liên quan mà một số dữ liệu có thể không hiển thị):

Ngày giao dịch Ngày giao dịch.
Id Số nhận dạng duy nhất cho giao dịch này.
Sản phẩm Cho dù giao dịch là mua hàng hay cho thuê.
 • Giao dịch mua duy nhất: Giao dịch bán thông thường.
 • Cho thuê: Cho thuê có thời hạn. Thời gian cho thuê cũng sẽ được bao gồm.
Loại Loại giao dịch.
 • Bán: Sách được bán.
 • Hoàn tiền: Sách được trả lại và hoàn lại tiền.
Đặt hàng trước Cho dù giao dịch này có được áp dụng cho đặt hàng trước hay không.
 • Đã ủy quyền: Người mua đã đặt trước sách và sách chưa được giao. (Báo cáo đã được tạo trước Ngày bán sách).
 • Đã hủy: Đơn đặt hàng trước đã bị hủy trước khi giao.
 • Đã thực hiện: Sách đã được đặt hàng trước và đã được giao.
 • Không có gì: Giao dịch không có đặt hàng trước.
Số lượng Số quyển trong giao dịch. Âm đối với giao dịch hoàn lại tiền.
ISBN chính ISBN chính hoặc số nhận dạng khác cho sách, với dấu nháy đơn ở đầu để chương trình bảng tính sẽ hiển thị toàn bộ ISBN.
Tên chi nhánh nhà xuất bản Mẫu được sử dụng cho sách.
Tên sách Tên sách.
Tác giả Tác giả của sách.
Đơn vị tiền tệ của giá niêm yết Đơn vị tiền tệ của giá niêm yết sách. Nếu chuyển đổi tiền tệ được bật, đây là đơn vị tiền tệ của giao dịch mua mà người mua thấy.
Giá niêm yết Giá niêm yết của sách.
Quốc gia bán hàng Quốc gia nơi người mua đã mua sách.
% doanh thu của nhà xuất bản Tỷ lệ phần trăm giá niêm yết của nhà xuất bản.
Doanh thu của nhà xuất bản Số tiền doanh thu mà nhà xuất bản kiếm được. Số tiền này sẽ âm nếu giao dịch là hoàn lại tiền. Âm đối với giao dịch hoàn lại tiền. Đơn vị tiền tệ giống với đơn vị tiền tệ thanh toán.
Đơn vị tiền tệ thanh toán Đơn vị tiền tệ của thu nhập của nhà xuất bản.
Số tiền thanh toán Số tiền mà nhà xuất bản kiếm được cho giao dịch này. Âm đối với giao dịch hoàn lại tiền.
Tỷ giá chuyển đổi tiền tệ

Nếu giá niêm yết và số tiền thanh toán bằng các loại đơn vị tiền tệ khác nhau thì tỷ giá quy đổi tiền tệ là tỷ giá hối đoái giữa hai đơn vị tiền tệ.

Ghi chú đặc biệt khi bán hàng tại Hàn Quốc: Một số khách hàng tại Hàn Quốc phải thanh toán cho sách bằng đô la Mỹ. Đối với các giao dịch này, mặc dù báo cáo sẽ hiển thị giá KRW nhưng tỷ giá quy đổi được hiển thị sẽ là từ USD sang đơn vị tiền tệ thanh toán của đối tác.

Báo cáo lưu lượng truy cập bản xem trước trên Google Sách

Báo cáo lưu lượng truy cập Google Sách bao gồm thông tin về các trang xem trước cho sách của bạn trên Google Sách. (Không thể xem dữ liệu lưu lượng truy cập cho Google Play tại thời điểm này).

Bạn sẽ tìm thấy thông tin sau trong báo cáo của mình:

Ngày hoặc tháng Khoảng thời gian. Cột này xuất hiện trong báo cáo nếu dữ liệu được sắp xếp theo ngày hoặc theo tháng.
ISBN chính Số nhận dạng chính (ví dụ: ISBN) của sách. Cột này xuất hiện trong báo cáo nếu dữ liệu được sắp xếp theo sách.
Số lượt xem sách (BV) Số lượt xem sách được đăng ký mỗi lần người dùng duy nhất xem một trong số các sách của bạn trên Google Sách. Số lượt xem này bao gồm lượt xem trang thông tin (chẳng hạn như trang "Giới thiệu về sách này") cũng như lượt xem trang nội dung xem trước.
Số lượt xem sách với số trang đã xem Số lượt xem sách mà người dùng đã truy cập vào trang xem trước của sách của bạn. Số lượt xem này không bao gồm lượt truy cập trong đó người dùng chỉ truy cập trang thông tin dành cho sách của bạn.
Lần nhấp vào liên kết mua không độc quyền Số lần nhấp vào liên kết để mua sách trên các trang web của nhà bán lẻ (kể cả trang web của bạn, nếu bạn đã cung cấp liên kết mua).
Số lượt xem sách với số lần nhấp vào liên kết mua Số lượt truy cập bao gồm số lần nhấp chuột vào liên kết mua.
Tỷ lệ nhấp vào đường liên kết mua Tỷ lệ nhấp (CTR) vào đường liên kết mua.
Các trang đã xem Tổng số trang nội dung xem trước duy nhất mà người dùng đã xem trong phiên cụ thể (được đếm theo khoảng thời gian 24 giờ). Nếu người dùng xem một trang trong sách hai lần trong một phiên, thì chỉ một lượt xem trang được đăng ký.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính