Các thay đổi về luật Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) của Ấn Độ trong năm 2017

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, do có một thay đổi về luật Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) ở Ấn Độ, Google sẽ chịu trách nhiệm xác định, tính và nộp GST đối với các giao dịch mua trên Google Play Sách được thực hiện bởi khách hàng ở Ấn Độ. Tỷ giá GST sẽ chiếm 18% đối với các giao dịch mua được thực hiện bởi khách hàng ở Ấn Độ.

Thay đổi này áp dụng cho tất cả sách phải trả phí mà khách hàng ở Ấn Độ mua, ngay cả khi doanh nghiệp của bạn không ở Ấn Độ. Thu nhập của bạn khi bán hàng cho khách hàng ở Ấn Độ có thể bị ảnh hưởng, như sau:

  • Giá không bao gồm thuế: Nếu bạn cung cấp giá không bao gồm thuế cho Ấn Độ (IN), chia sẻ doanh thu của bạn cho các mặt hàng bán ở Ấn Độ sẽ không thay đổi vì chia sẻ doanh thu luôn được tính trên cơ sở không bao gồm thuế. Tuy nhiên, khách hàng cần phải nộp thuế nên giá thực tế của sách cũng sẽ tăng.
  • Giá bao gồm thuế: Nếu bạn cung cấp giá bao gồm thuế cho Ấn Độ (IN), doanh thu của bạn cho các mặt hàng bán ở Ấn Độ sẽ giảm khoảng 18% vì chúng tôi sẽ khấu trừ GST khỏi Giá niêm yết trước khi tính chia sẻ doanh thu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?