Các thay đổi đối với Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) của Úc trong năm 2017

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, do có thay đổi về luật Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) ở Úc, Google sẽ thay mặt hầu hết đối tác chịu trách nhiệm xác định, tính và nộp GST 10 phần trăm đối với các mặt hàng mà khách hàng ở Úc mua trên Google Play Sách (xem trường hợp loại trừ ở bên dưới).

Google sẽ áp dụng thay đổi này cho tất cả những sách phải trả phí mà khách hàng mua ở Úc. (Nếu bạn đang trong mối quan hệ đại lý với Google Play Sách và doanh nghiệp của bạn nằm ở Úc, bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm xác định, tính phí và nộp GST đối với các mặt hàng mà khách hàng Úc mua trên Google Play Sách, nếu có).

Thay đổi này có thể ảnh hưởng đến thu nhập của bạn khi bán hàng cho khách hàng ở Úc, như sau:

  • Giá không bao gồm thuế: Nếu bạn cung cấp giá không bao gồm thuế cho Úc (AU), chia sẻ doanh thu của bạn cho các mặt hàng bán ở Úc sẽ không thay đổi vì chia sẻ doanh thu luôn được tính trên cơ sở không bao gồm thuế. Tuy nhiên, khách hàng cần phải nộp thuế nên giá thực tế của sách sẽ tăng.
  • Giá bao gồm thuế: Nếu bạn cung cấp giá bao gồm thuế cho Úc (AU), doanh thu của bạn cho các mặt hàng bán ở Úc sẽ giảm khoảng 10 phần trăm vì chúng tôi sẽ khấu trừ 10 phần trăm GST khỏi Giá niêm yết trước khi tính chia sẻ doanh thu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?