ISBN

ISBN (Số sách theo tiêu chuẩn quốc tế) là số nhận dạng duy nhất cho sách do cơ quan đăng ký ISBN phát hành.

Nếu đã cung cấp ISBN cho sách, bạn có thể thấy ISBN trong Danh mục sách hoặc trên tab Siêu dữ liệu của cuốn sách đó. Sách ở dạng in (bìa mềm hoặc bìa cứng) sẽ hiển thị chữ cái "P" sau ISBN trong Danh mục sách, còn sách ở định dạng số sẽ hiển thị chữ cái "E" - những chữ cái này không thuộc giá trị nhận dạng.

Yêu cầu

ISBN không yêu cầu gửi sách đến Google Sách hoặc bán sách trên Google Play. Google sẽ chỉ định một số nhận dạng duy nhất (với GGKEY tiền tố) cho bất kỳ sách nào chưa có số nhận dạng. GGKEY chỉ được sử dụng nội bộ trong Google.

ISBN có 10 chữ số và 13 chữ số

Google chấp nhận cả ISBN có 10 chữ số và 13 chữ số. Nếu bạn nhập ISBN gồm 10 chữ số, Trung tâm đối tác sẽ hiển thị ISBN gồm 13 chữ số để thống nhất.

ISBN hợp lệ và không hợp lệ 

Mọi ISBN đều kết thúc bằng "số kiểm tra nhận dạng", đây là chữ số do một phép tính phức tạp tạo ra khi thực hiện trên các chữ số khác. Nếu chữ số này không khớp với kết quả của phép tính đó, thì sẽ được coi là không hợp lệ và Trung tâm đối tác sẽ không cho phép bạn tạo cuốn sách với chữ số đó. 

Mỗi ISBN 10 chữ số cũ đều có ISBN 13 chữ số tương đương (978 sẽ được thêm vào phía sau 9 chữ số đầu tiên của ISBN 10 chữ số để tạo thành phiên bản 13 chữ số), nhưng số kiểm tra nhận dạng thì khác. 

Truy cập vào mục ISBN trên Wikipedia để biết thêm thông tin về số kiểm tra nhận dạng. 

Đối tác sử dụng ONIX

Google chỉ chấp nhận giá sách điện tử được cung cấp qua ONIX khi ISBN tương ứng dành cho định dạng kỹ thuật số.

Nhiều ISBN cho một sách

Các ấn bản khác nhau của một sách có thể có ISBN khác nhau. Mặc dù bạn có thể thêm từng ISBN dưới dạng mục nhập riêng lẻ trong Danh mục sách của bạn, chúng tôi khuyên bạn tối thiểu hóa số lượng mục nhập bằng cách chỉ định nhiều ISBN bằng một trong các phương pháp sau.

1. Mục nhập duy nhất với ISBN chính và ISBN liên quan

Thông thường, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên thêm sách vào Danh mục sách một lần, chọn ISBN chính và thêm bất kỳ ISBN liên quan nào trên tab Siêu dữ liệu. Ví dụ: nếu sách của bạn có các ISBN khác nhau đối với ấn bản bìa mềm và bìa cứng, bạn có thể sử dụng ISBN bìa mềm làm ISBN chính, sau đó sử dụng ISBN bìa cứng làm ISBN liên quan.

Hệ thống của chúng tôi sử dụng ISBN chính theo các cách sau:

 • ISBN chính sẽ được hiển thị trong báo cáo của bạn. (Nếu bạn bán sách trên Google Play, báo cáo bán hàng sẽ hiển thị ISBN chính cũng như một ISBN liên quan).
 • Trang xem trước của Google Sách bao gồm các liên kết để mua sách của bạn. Các liên kết này sẽ dẫn đến các trang cụ thể đối với ISBN chính của bạn.
ISBN chính duy nhất có hiệu quả nhất trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:
 • Sách bạn không dự định bán trên Google Play
 • Sách chỉ ở dạng in có các ISBN khác nhau dành cho ấn bản bìa cứng và bìa mềm
 • Sách điện tử (không có ấn bản in) với các ISBN khác nhau dành cho các định dạng điện tử khác nhau, chẳng hạn như .epub và .pdf

2. Hai mục nhập dành cho ấn bản in và ấn bản điện tử

Nếu bạn muốn bán sách trên Google Play và sách có ISBN khác nhau cho các phiên bản in và sách điện tử, bạn có thể muốn thêm hai mục nhập vào Danh mục sách của bạn, một sử dụng ISBN ấn bản in ("pISBN") và một sử dụng ISBN ấn bản điện tử ("eISBN"). Mặc dù thiết lập này phức tạp hơn, nó mang lại các lợi ích sau:

 • Báo cáo bán hàng trên Google Play sẽ hiển thị eISBN.
 • Trang xem trước Google Sách cho mục nhập pISBN sẽ bao gồm các liên kết để mua ấn bản in của sách của bạn cũng như nút "Xem sách điện tử" mà sẽ dẫn đến trang dành cho mục nhập eISBN.

Do thiết lập này phức tạp hơn, chúng tôi đề xuất thiết lập này khi tất cả các điều kiện sau đây là đúng:

 • Bạn muốn bán sách trên Google Play.
 • Sách có ISBN khác nhau cho các ấn bản in và sách điện tử.
 • Báo cáo bán hàng trên Google Play nên sử dụng eISBN.
 • Bạn muốn đến các liên kết "Mua sách này" trên trang xem trước Google Sách để trỏ đến ấn bản in.

Để sử dụng phương pháp này, xin vui lòng làm theo các bước sau (xem tóm tắt dưới đây):

 1. Nếu bạn có nhiều pISBN hoặc eISBN, hãy chọn một pISBN và eISBN chính. Bạn có thể nhập pISBN hoặc eISBN bổ sung làm ISBN liên quan.

 2. Kích hoạt mục nhập pISBN để chỉ xuất hiện trực tuyến trên Google Sách. Điều này tránh nhầm lẫn về việc mua ấn bản nào trên Google Play (vì chỉ có mục nhập eISBN sẽ có sẵn để bán). Vì ISBN chính của mục này là dành cho ấn bản in nên các đường dẫn liên kết "Mua sách này" trên trang xem trước Google Sách sẽ dẫn đến những trang cụ thể dành cho ấn bản in.

 3. Trên mục pISBN, hãy liệt kê eISBN là ISBN có liên quan thuộc loại "Có sẵn phiên bản điện tử dưới dạng". Thao tác này sẽ tạo nút "Xem sách điện tử" trên trang xem trước Google Sách. Nút này sẽ dẫn đến trang của cuốn sách trên Google Play.

  Hướng dẫn dành cho đối tác sử dụng ONIX (nhấp để mở rộng/thu gọn)

  Sử dụng mô-đun relatedproduct để liệt kê eISBN cùng với RelationCode 27.

  Ví dụ:

  <RelatedProduct>
    <RelationCode>27</RelationCode> <!-- nhãn biểu thị ISBN số (sách điện tử) (eISBN)-->
    <ProductIdentifier>
      <ProductIDType>15</ProductIDType>
      <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- ISBN số (sách điện tử) gồm 13 chữ số (eISBN) -->
    </ProductIdentifier>
  </RelatedProduct>
 4. Bật mục eISBN để bán trên Google Play. Hãy đảm bảo cung cấp tùy chọn cài đặt giá và bán hàng cho mục này.

 5. Trên mục eISBN, hãy liệt kê pISBN là ISBN có liên quan thuộc loại "Ấn bản điện tử dựa trên". Điều này sẽ cho phép người tìm kiếm pISBN trên Cửa hàng Google Play tìm thấy sách.

  Hướng dẫn dành cho đối tác sử dụng ONIX (nhấp để mở rộng/thu gọn)

  Sử dụng mô-đun relatedproduct để liệt kê pISBN cùng với RelationCode 13.

  Ví dụ:

  <RelatedProduct>
    <RelationCode>13</RelationCode> <!-- nhãn biểu thị ISBN in -->
    <ProductIdentifier>
      <ProductIDType>15</ProductIDType>
      <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- ISBN in gồm 13 chữ số -->
    </ProductIdentifier>
  </RelatedProduct>
 6. Nếu sách của bạn có cả định dạng tệp .pdf và .epub, hãy gửi tệp .pdf theo mục pISBN và tệp .epub theo mục eISBN. Nếu 2 mục được liên kết với ISBN có liên quan tương hỗ, thì mọi người có thể mua sách ở cả hai định dạng này trên Google Play. Google Play cũng sẽ hiển thị số lượng trang in ban đầu cho người dùng ngay cả trong chế độ chữ chạy.

Tóm tắt đề xuất gửi hai mục nhập dành cho ấn bản in và điện tử

mục nhập pISBN Mục eISBN
Được kích hoạt để hiển thị trực tuyến trên Google Sách Được phép bán trên Google Play
eISBN được liệt kê là ISBN có liên quan thuộc loại "Có sẵn phiên bản điện tử dưới dạng" pISBN được liệt kê là ISBN có liên quan thuộc loại "Ấn bản điện tử dựa trên"
Nội dung sách được cung cấp ở định dạng PDF Nội dung sách được cung cấp ở định dạng EPUB
Tệp có tên pISBN.pdf* Tệp có tên eISBN.epub và tệp bìa có tên eISBN.jpg*

* Thay thế pISBNeISBN bằng ISBN thực tế

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false