Súbory a nahrávanie – prehľad

Niektoré funkcie opísané na tejto stránke nemusia byť k dispozícii, pretože predaj kníh v službe Google Play je obmedzený na konkrétne krajiny.

Formáty súborov

Google akceptuje nasledujúce formáty súborov:

Ak plánujete knihu predávať v službe Google Play, poskytnite jej obsah vo formátoch .epub aj .pdf, aby mali čitatelia viac možností zobrazenia. Povinný je však iba jeden formát.

Ak je obrázok na obale vložený v súbore .epub alebo .pdf, je vhodné ho odoslať v samostatnom súbore. Google tento súbor použije na zobrazenie obalu knihy ako miniatúry.

Pokyny pre obsah

Než nahráte akékoľvek súbory, uistite sa, že váš obsah spĺňa pokyny spoločnosti Google. Ak plánujete svoje knihy predávať v službe Google Play, prečítajte si tiež naše pokyny pre obsah určené pre vydavateľov kníh v službe Google Play.

Limity veľkosti

 • Každý súbor (vrátane súborov s obrázkami na obale) by mal byť menší ako 2 GB.
 • Kniha by mala mať aspoň štyri strany.

Pravidlá týkajúce sa formátu

.pdf
 • Súbor .pdf musí obsahovať celú knihu (alebo musí byť jedným zo skupiny konkrétne pomenovaných súborov rozdelených na časti). Nenahrávajte ukážkový obsah, ako napríklad úryvok. Časť knihy, ktorú si používateľ môže zobraziť ako ukážku, je ovládaná nastaveniami ukážky vo Vyhľadávaní Google.
 • Súbor .pdf nesmie byť chránený heslom, pretože by to zabránilo spracovaniu súboru.
 • Súbor .pdf musí obsahovať záložky, aby mohol byť automaticky vygenerovaný obsah.
.epub
 • Súbor .epub musí obsahovať obrázok na prednom obale.
 • Súbor .epub musí obsahovať celú knihu. Nenahrávajte ukážkový obsah, ako napríklad úryvok. Časť knihy, ktorú si používateľ môže zobraziť ako ukážku, je ovládaná nastaveniami ukážky vo Vyhľadávaní Google.
 • Súbor .epub musíte overiť pomocou nástroja EpubCheck.

Názvy súborov

V tabuľke nižšie nájdete príklady názvov súborov podľa toho, akým spôsobom chcete súbory odoslať.

Jeden súbor .pdf s obalom
 • Obsah a obal
  • ISBN.pdf
Súbor .pdf bez obalov. Obrázky na obale sú poskytnuté v samostatných súboroch *
 • Obsah, bez obalu (povinné)
  • ISBN_interior.pdf
 • Predný obal (povinné)
  • ISBN_frontcover.jpg (prípona súboru sa môže líšiť, napríklad .jpg, .tiff, .pdf, alebo .png)
 • Zadný obal (voliteľné, ale v prípade nahrávania ho musíte nahrať ako prvý)
  • ISBN_backcover.jpg (prípona súboru sa môže líšiť, napríklad .jpeg, .tiff, .pdf alebo .png)

* Neúplná skupina súborov nebude spracovaná. Ďalšie informácie

Kniha rozdelená do viacerých súborov .pdf *
 • Obal a obsah
  • ISBN_1of3.pdf (číslovanie sa môže líšiť)
  • ISBN_2of3.pdf (číslovanie sa môže líšiť)
  • ISBN_3of3.pdf (číslovanie sa môže líšiť)

* Neúplná skupina súborov nebude spracovaná. Ďalšie informácie

Súbor .epub
 • Obsah vrátane obalu (povinné)
  • ISBN.epub
 • Predný obal (voliteľné; použije sa ako miniatúra na marketingové účely)
  • ISBN_frontcover.jpg (prípona súboru sa môže líšiť, napríklad .jpeg, .tiff, .pdf alebo .png)

Aký identifikátor sa má použiť:

 • Ak nahrávate súbory pre jednu knihu z karty Obsah: Do názvu súboru nemusíte identifikátor zahrnúť. V opačnom prípade je identifikátor nevyhnutný, aby mohol byť súbor priradený k správnej knihe. Nahraný typ súboru sa určí pomocou prípony názvu príslušného súboru.
 • Ak už knihy majú priradené jedinečné identifikátory (napríklad kód ISBN alebo kód GGKEY priradený Googlom): nahraďte text ISBN vo vzorových názvoch súborov uvedených vyššie skutočným identifikátorom knihy. (V prípade identifikátorov GGKEY nemusíte uvádzať predponu GGKEY:.) Ak máte kód ISBN určený pre tlačené aj elektronické vydania, vo všeobecnosti odporúčame pomenovať súbory .pdf kódom ISBN pre tlačené verzie a súbory .epub kódom ISBN pre elektronické verzie. Ďalšie informácie o kódoch ISBN
 • Ak knihy nemajú jedinečné identifikátory: môžete použiť vlastné názvy súborov. Nahraďte kód ISBN vo vzorových názvoch súborov uvedených vyššie ľubovoľným textom. Nepoužívajte však desať ani trinásťmiestne čísla, pretože si ich systém môže pomýliť s kódmi ISBN. Odporúčame tiež nepoužívať znak podčiarknutia (_) okrem prípadov uvedených v príkladoch (napr. _interior alebo _frontcover).

Súbory s obalom

Súbory s obalom by mali byť vo formáte jpeg, .pdf, .tiff alebo .png a názov súboru by sa mal končiť príslušnou príponou.

Postup nahrávania súborov

Centre partnerov existujú dva spôsoby nahrávania súborov:

 • Nahranie súborov pre jednu knihu na karte Obsah v nastaveniach knihy.
 • Nahranie súborov pre viacero kníh naraz z Katalógu kníh pomocou funkcie Rozšírené and then Pridať niekoľko obsahových súborov.

Viaceré súbory pre jednu knihu

V nasledujúcich prípadoch by ste mali na spracovanie knihy odoslať všetky požadované názvy súborov:

 • kniha rozdelená do viacerých súborov .pdf (napr. ISBN_1of2.pdf a ISBN_2of2.pdf),
 • súbor .pdf bez obalu spolu so samostatným súborom obrázka na obale (napr. ISBN_interior.pdf a ISBN_frontcover.jpg).

Ak odošlete samostatný súbor s obrázkom na zadnom obale (ISBN_backcover.jpg), odporúčame ho nahrať ešte pred nahraním súboru s obsahom (ISBN_interior.pdf).

Ak neodošlete všetky požadované súbory naraz, budú uvedené na karte Obsah príslušnej knihy v časti Nespracovaný obsah, pričom platí, že obsah ani obal sa nespracujú, dokým nebudú odoslané všetky očakávané súbory. Napríklad súbor ISBN_frontcover.pdf bude aj naďalej uvedený v časti „Nespracovaný obsah“, dokým nenahráte súbor ISBN_interior.pdf.

Aktualizácie týchto kníh budú spracované odlišným spôsobom.

Postup aktualizácie súborov

Súbor môžete aktualizovať nahraním novej verzie. Stará verzia sa tým prepíše. Používatelia, ktorí si stiahli starú verziu, uvidia novú verziu knihy až po jej opätovnom načítaní. Ďalšie informácie o riešení problémov s načítaním kníh

Ak odošlete aktualizovaný súbor z Katalógu kníh pomocou funkcie Rozšírené and then Pridať viacero obsahových súborov (namiesto z karty Obsah konkrétnej knihy), tento aktualizovaný súbor by mal používať buď rovnaký názov súboru ako pôvodný súbor, alebo by mal ako predponu použiť identifikátor. Použitie odlišného názvu súboru alebo názvu súboru, ktorý neobsahuje identifikátor, vygeneruje v Katalógu kníh nový záznam knihy. Pre samostatné obrázky na obale v súboroch .pdf existujú nasledujúce výnimky.

Aktualizácia kníh s viacerými súbormi (skupinami súborov):
 • Súbory .pdf rozdelené na viaceré časti (napr. ISBN_1of2.pdf a ISBN_2of2.pdf): musíte znova odoslať všetky súbory, a to aj vtedy, keď niektoré z nich neaktualizujete.
 • Súbor .pdf bez obalu (napr. ISBN_interior.pdf a ISBN_frontcover.jpg): musíte znova odoslať obsah (ISBN_interior.pdf), aby ste spustili spracovanie poslednej súpravy súborov. Prípadne, ak aktualizujete obrázok na obale pomocou súboru .pdf a nezmeníte žiadne iné súbory, nazvite súbor ISBN_frontcoveronly.pdf.

Stav a história súborov

Stav odoslaných súborov si môžete zobraziť v Katalógu kníh. Kliknite na názov knihy a prejdite na kartu Obsah.

Posledné nahrané súbory, ktoré ešte neboli spracované, sa zobrazia v časti Nespracovaný obsah spolu so stavovou správou. V prípade akýchkoľvek problémov môžete kliknutím na chybové hlásenie zobraziť ďalšie informácie. Po úspešnom spracovaní súborov bude posledná verzia každého typu zobrazenia (napr. posledný súbor .epub, .pdf a posledný súbor s obrázkom na obale) uvedená v časti Spracovaný obsah alebo Súbory s obalom.

Názvy súborov uvedené v histórii sa môžu líšiť od názvov súborov, ktoré ste použili pri odosielaní súborov, pretože všetky súbory odoslané prostredníctvom karty Obsah budú premenované, aby v názve súboru zahrnovali identifikátor. Na spracovanie vašich súborov to nebude mať žiaden vplyv.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?