Duyệt xem và tìm sách trong Danh mục sách

Bạn có thể duyệt qua và tìm sách của mình trong Danh mục sách của tài khoản Trung tâm đối tác. Danh mục sách thể hiện thông tin tổng quan về từng cuốn sách, bao gồm cả tên sách, tác giả, giá niêm yết và trạng thái.

Để xem thêm thông tin và chế độ cài đặt của một cuốn sách, hãy nhấp vào tên sách rồi truy cập vào trang "Thông tin về sách" của từng cuốn sách. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm những cuốn sách cụ thể hoặc áp dụng bộ lọc cho định dạng và các cột hiện định dạng và trạng thái sách.

Sách của bạn luôn xuất hiện trên trang Danh mục sách cho dù sách đó chỉ có bản xem trước trên Google Sách hay được bán trên Google Play. Toàn bộ sách bán trên Google Play đều có thể xem trước trên Google Sách. Theo mặc định, sách đã huỷ kích hoạt sẽ không xuất hiện và chỉ xuất hiện khi bạn chọn hiện định dạng và trạng thái sách.

Nếu bạn tải danh mục sách xuống sau khi sử dụng tính năng tìm kiếm hoặc lọc thì sách trong kết quả sẽ được đưa vào tệp tải xuống này.

Tìm theo tên sách, tác giả hoặc giá trị nhận dạng

Để tìm kiếm trong danh mục của bạn, hãy nhấp vào hộp tìm kiếm ở đầu trang "Danh mục sách". Kết quả tìm kiếm của bạn sẽ bao gồm tất cả những cuốn sách có giá trị nhận dạng, tên sách hoặc cộng tác viên khớp với cụm từ tìm kiếm bạn đã nhập.

Các cụm từ tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường và bao gồm cả những kết quả khớp một phần (ví dụ: cụm từ tìm kiếm "shake" sẽ trả về sách của Shakespeare).

Bạn cũng có thể tìm kiếm một số trường cụ thể bằng cách sử dụng các tiền tố dưới đây. Bạn có thể nhập nhiều từ khoá được phân tách bằng dấu cách và kết quả tìm kiếm sẽ bao gồm tất cả những cuốn sách khớp với cụm từ tìm kiếm bất kỳ mà bạn đã nhập.

Trường Ví dụ Mô tả

Tên sách

title: "Romeo và Juliet"

Để tìm kiếm theo tên sách, hãy nhập title trước từ khoá. Nếu bạn muốn tìm bằng một cụm từ, hãy cho cụm từ đó vào trong dấu ngoặc kép.

Giá trị nhận dạng

9781455582327

hoặc

ISBN:9781455582327

hoặc

GGKEY:17JK9CNTSWF

Nhập một mã ISBN hoặc giá trị nhận dạng khác của sách vào hộp tìm kiếm để tìm cuốn sách tương ứng. Đối với giá trị nhận dạng bắt đầu bằng "GGKEY:", hãy nhập cả tiền tố "GGKEY".

Nhiều giá trị nhận dạng

9781455582327

9781234567890

GGKEY:17JK9CNTSWF

hoặc

ISBN:9781455582327

ISBN:9781234567890

GGKEY:17JK9CNTSWF

Đối với một danh mục sách cụ thể, hãy sao chép toàn bộ danh sách giá trị nhận dạng trong danh sách của riêng bạn rồi dán vào hộp tìm kiếm.

Nếu bạn cung cấp cả tiền tố không bắt buộc (cụ thể là ISBN:) thì những giá trị nhận dạng không có trong tài khoản của bạn sẽ hiện màu đỏ.

Cộng tác viên

author:Shake

hoặc

exact_author:Shakespeare

Để tìm kiếm cộng tác viên của sách dựa trên tác giả và các kiểu cộng tác viên khác (chẳng hạn như người đọc), bạn có thể thêm các tiền tố tìm kiếm sau:

  • "author:" trả về mọi sách có cộng tác viên có trong từ khoá của bạn. Ví dụ: "author: Shake" sẽ trả về sách của "Shakespeare"
  • "exact_author:" trả về mọi cuốn sách có cộng tác viên khớp chính xác với từ khoá của bạn. Ví dụ: "author: Shake" sẽ không trả về sách của "Shakespeare"

Lọc theo định dạng

Bạn có thể lọc sách theo định dạng sách dựa trên định dạng bạn đã cung cấp trong siêu dữ liệu và thông tin về sách.

Để lọc sách theo định dạng, hãy nhấp vào tiêu đề Định dạng ở đầu danh mục sách rồi chọn định dạng.

Lọc theo trạng thái

Cột "Trạng thái" cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về trạng thái của sách trong tài khoản Trung tâm đối tác. Bạn có thể lọc sách theo trạng thái sách và tình trạng còn hàng, trạng thái bán và các loại vấn đề "Cần hành động" sau đây:

  • Giá
  • Nội dung
  • Chế độ cài đặt
  • Quyền liên quan đến nội dung
  • Chất lượng sách nói

Để lọc sách theo trạng thái, hãy nhấp vào tiêu đề Trạng thái ở đầu danh mục sách.

Sắp xếp theo tên sách, tác giả và lần cập nhật gần nhất

Bạn có thể sắp xếp sách theo cột tên sách, tác giả và lần cập nhật gần nhất theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần bằng cách nhấp vào từng tiêu đề cột. Vui lòng lưu ý rằng ngày cập nhật gần nhất là ngày ước tính và có thể không khớp chính xác với ngày gần nhất mà bạn thực hiện thay đổi.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính