Medzinárodný predaj kníh

Niektoré funkcie opísané na tejto stránke nemusia byť k dispozícii, pretože predaj kníh v službe Google Play je obmedzený na konkrétne krajiny.

Kniha sa predávajú v službe Google Play v čoraz väčšom počte krajín. Odporúčame vám sprístupniť tituly čo najširšiemu publiku. Na tejto stránke sú vysvetlené kroky, ktoré musíte vykonať, keď chcete knihy predávať medzinárodne. Vo svojom účte môžete dokonca nastaviť, aby sa automaticky umožnil predaj v nových krajinách, v ktorých sa služba Google Play ešte len spustí.

1. Nastavenie území predaja

Ak ste svoj účet vytvorili po júli 2014, možno už máte predvolené územie predaja nastavené na celosvetové práva.

Prihláste sa do účtu Centra partnerov Kníh Google Play a v Centre platieb nastavte územia predaja.

Ak chcete knihy predávať v akejkoľvek krajine, je nutné príslušné krajiny zahrnúť do niektorého územia predaja. Odporúčame zahrnúť všetky krajiny, v ktorých máte práva na predaj, aj keď v nich služba Google Play zatiaľ nie je spustená.

Upozorňujeme, že predaj knihy v danej krajine vyžaduje, aby mala kniha aktívne územie predaja a miestnu cenu. Pomocou nastavenia cien v treťom kroku budete môcť obmedziť krajiny, v ktorých sa jednotlivé knihy predávajú.

Ďalšie informácie o územiach predaja

2. Povolenie konverzie meny (odporúčané)

Ak ste si vytvorili účet po júli 2014, konverzia meny je v predvolenom nastavení povolená.

Nastavenia konverzie meny nájdete v dolnej časti Centra platieb. Ak nechcete ručne zadávať ceny v miestnej mene každej krajiny, kde knihy predávate, povoľte konverziu meny. Automaticky konvertované ceny môžete kedykoľvek prepísať tak, že stanovíte ceny v cieľovej mene prostredníctvom formátu ONIX alebo tabuľky.

Ďalšie informácie o konverzii meny

3. Stanovenie cien a krajín, pre ktoré platia

Ak chcete knihu predávať v jednotlivých krajinách, je potrebné odporučiť miestnu cenu. Túto cenu môžete poskytnúť na karte Ceny pre každú knihu prostredníctvom formát ONIX alebo tabuľky. Prípadne môžete použiť nástroj na konverziu meny, ktorý ceny automaticky konvertuje z inej meny.

Ak je konverzia meny povolená, bude potrebné stanoviť ceny v aspoň jednej mene. Potom môžete určiť krajiny, v ktorých chcete ceny konvertovať z ručne zadanej ceny.

Príklady:

  • V najjednoduchšom príklade môžete ceny stanoviť v miestnej mene a konvertovať ich pre všetky krajiny.
    Poznámka: Ak ste tiež ako územie predaja nakonfigurovali možnosť WORLD, vaše knihy budú na predaj vo všetkých krajinách, kde sú knihy v službe Google Play k dispozícii.
  • Môžete nastaviť aj jednu cenu pre samostatnú oblasť. Môžete napríklad nastaviť ceny v amerických dolároch a konvertovať ich pre ostatné severoamerické krajiny a následne môžete nastaviť ceny v britských librách a konvertovať ich pre zvyšok Európy.
  • Ak viete, ako nastaviť primerané ceny v miestnych menách všetkých krajín, v ktorých máte práva na predaj, môžete všetky ceny stanoviť ručne bez použitia nástroja na konverziu meny od Googlu.

Ak nepoužívate ONIX, najrýchlejším spôsobom úpravy cien, aby mohli byť konvertované do všetkých ostatných mien, je prejsť do Katalógu kníh a stiahnuť tabuľku všetkých kníh. Uistite sa, že tabuľka obsahuje ceny, ktoré plánujete nastaviť ručne.

Jednotlivé katalógové ceny majú dva stĺpce. Jeden obsahuje cenu a druhý uvádza krajiny, pre ktoré daná cena platí. Upravte zoznam krajín v súlade s našimi pokynmi na formátovanie.

Ak nemáte práva na predaj kníh v krajine, ktorá je uvedená vo vašich predajných oblastiach, vylúčte túto krajinu zo zoznamu konverzií mien pre danú knihu.

Príklady:

Situácia Predajné oblasti Krajiny s cenami
Máte práva na predaj kníh vo všetkých krajinách WORLD WORLD
Máte práva na predaj niektorých kníh v USA a Kanade a v prípade niektorých kníh máte iba práva na predaj v USA CA,US V prípade kníh, ktoré sa budú predávať iba v USA:
US

V prípade kníh, ktoré sa budú predávať v oboch krajinách:
CA,US

4. Odstránenie ručne nastavených cien (ak je povolená konverzia meny)

Ceny vygenerované prostredníctvom nástroja na konverziu meny od Googlu budú platiť iba vtedy, keď neexistuje ručne stanovená cena prostredníctvom tabuľky, formátu ONIX alebo na karte Ceny v Centre partnerov. Ak uprednostňujete použitie automaticky konvertovaných cien, odstráňte akékoľvek ručne nastavené ceny pre dané krajiny.

Ak stiahnete tabuľku svojich kníh obsahujúcu ceny, ktoré chcete odstrániť, môžete ručne stanovené ceny odstrániť hromadne. Vo všetkých riadkoch s informáciami o knihe zadajte do stĺpca s cenami text **. Po nahraní upravenej tabuľky sa tieto ceny odstránia a Google použije namiesto nich konvertované ceny.

Ďalšie informácie o úprave cien pomocou tabuliek

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?