Thay đổi chế độ cài đặt cho nhiều sách

Để thêm hoặc chỉnh sửa nhiều sách cùng một lúc, bạn có thể sử dụng bảng tính. Bạn có thể tải một bảng tính có sẵn thông tin đã nhập trong Trung tâm đối tác xuống, điều chỉnh chế độ cài đặt và thông tin danh mục. Sau đó, tải bảng tính đã chỉnh sửa lên để áp dụng nội dung chỉnh sửa.

Tải bảng tính xuống

 1. Truy cập "Danh mục sách" trong tài khoản Trung tâm đối tác.
 2. Nhấp vào Tuỳ chọn nâng cao.
 3. Tải danh mục sách xuống.
 4. Đánh dấu vào ô "Hiện cột siêu dữ liệu" để thêm thông tin danh mục và chế độ cài đặt cơ bản cho sách.

Lưu ý: Theo mặc định, bảng tính sẽ chứa thông tin của mọi cuốn sách trong danh mục của bạn. Nếu muốn tạo một bảng tính gồm tập hợp con các cuốn sách thì trước tiên bạn phải lọc danh mục. Bảng tính được tải xuống chỉ bao gồm các kết quả tìm kiếm.

Tải các mức giá xuống

Nếu sách của bạn có thể bán trên Google Play thì bạn có thể tải dữ liệu giá cùng với những dữ liệu khác của các cuốn sách đó xuống. Để làm việc này, hãy đánh dấu vào ô Hiện cột giá.

Quan trọng: Bạn sẽ không nhìn thấy hay chỉnh sửa được các mức giá đã thiết lập bằng tính năng quy đổi tiền tệ trong bảng tính này. Tuy nhiên, giá được thêm vào bảng tính có thể thay thế giá đã quy đổi.

Bạn cũng có thể thêm giá. Ví dụ: có thể bạn muốn cung cấp giá niêm yết theo đơn vị tiền tệ mới. Hãy nhấp vào ô có nhãn Thêm giá mới cho những cuốn sách này rồi chỉ định loại giá cho giá mới.

Loại giá là thông tin về giá ngoại trừ giá niêm yết:

 • Đơn vị tiền tệ
 • Loại giá
  • Cố định: Đánh dấu vào ô này để xem các quốc gia hoặc khu vực nơi bạn đã xác định là phải tuân thủ luật về giá cố định.
  • Bao gồm thuế: Đánh dấu vào ô này nếu giá này bao gồm cả thuế hiện hành.

Để thêm nhiều giá mới, hãy nhấp vào Thêm một mức giá khác cho những cuốn sách này.

Xem và chỉnh sửa bảng tính

Mở tệp bạn đã tải xuống bằng một chương trình bảng tính (ví dụ: Microsoft Excel, OpenOffice Calc hoặc LibreOffice Calc). Nếu bảng tính trông có vẻ lạ, hãy nhớ chỉ định rằng bạn đang mở tệp phân cách bằng ký tự tab theo phương thức mã hoá UTF-16.

Bạn có thể chỉnh sửa bảng tính bằng cách thêm hoặc thay thế các giá trị theo nguyên tắc định dạng của Google dưới đây. Có thể thêm sách mới bằng cách điền thông tin vào những hàng mới.

Bạn cũng có thể xoá những cột bạn sẽ không chỉnh sửa. Dữ liệu trong các cột đó sẽ không thay đổi khi bạn tải bảng tính lên. (Có một số trường hợp ngoại lệ như cột Số nhận dạng luôn bắt buộc phải có, cột Tên sách bắt buộc phải có đối với những cuốn sách mới được thêm qua bảng tính.) Một số cột chỉ áp dụng cho những sách có thể bán trên Google Play.

Cột trong bảng tính (nhấp để mở rộng/thu gọn)
Bảng tính phải có định dạng theo các thông số của chúng tôi để hệ thống có thể xử lý thành công.
 • Một số cột chỉ chấp nhận một tập hợp giá trị cụ thể. Kiểm tra bên dưới để xem danh sách các giá trị được chấp nhận cho từng cột.
 • Nếu tên cột bao gồm cả thông tin bổ sung trong dấu ngoặc vuông, hãy định dạng dữ liệu theo cách tương tự, với những thông tin được chỉ định trong dấu ngoặc vuông.
 • Các tiêu đề cột và giá trị được chấp nhận có thể thay đổi. (Ví dụ: trước đây, hệ thống của chúng tôi yêu cầu các tiêu đề và một số giá trị bằng tiếng Anh. Bây giờ, các tiêu đề và giá trị nên được viết bằng ngôn ngữ địa phương). Bạn nên sử dụng phiên bản bảng tính mới tải xuống để đảm bảo khả năng tương thích.
Số nhận dạng ISBN chính hoặc giá trị nhận dạng khác của sách. Bắt buộc. Việc thay đổi giá trị trong cột này sẽ ấn định tất cả thông tin trong hàng vào một cuốn sách khác (và có thể tạo ra hồ sơ sách mới); cuốn sách có giá trị nhận dạng cũ sẽ không bị xoá khỏi tài khoản của bạn.
Trạng thái (Không sửa đổi) Liệu cuốn sách có hỗ trợ xem trước và có bán hay không, cũng như liệu có cần làm gì hay không. Cột này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin. Mọi thay đổi đã thực hiện trong cột này sẽ bị bỏ qua khi bạn tải bảng tính lên.
Nhãn (Không sửa đổi) Tên của mẫu dùng để tạo cuốn sách này. Xin lưu ý rằng mọi thay đổi đã thực hiện trong cột này sẽ không được phản ánh trong tài khoản của bạn khi bạn tải bảng tính lên. Không có cách nào để thay đổi nhãn cho sách hiện có.
Liên kết Cửa hàng Play (Không sửa đổi) URL cho trang của sách trên Google Play (nếu sách có trên Google Play). Mọi thay đổi đã thực hiện trong cột này sẽ bị bỏ qua khi bạn tải bảng tính lên.
Cho phép bán? Liệu sách có được bán trên Google Play hay không. (Xin lưu ý rằng thông tin bổ sung, chẳng hạn như giá, cũng là thông tin bắt buộc trước khi bán sách).

Giá trị được chấp nhận:
 • Cho phép bán: , Y hoặc +
 • Không cho phép bán: Không, N hoặc -
Tên sách Tên sách. Đây là trường bắt buộc nếu cuốn sách này đang được thêm vào tài khoản của bạn.
Phụ đề Phụ đề của sách, nếu có.
Định dạng sách Định dạng sách. Giá trị được chấp nhận:
 • Sách kỹ thuật số (Sách điện tử)
 • Sách bìa cứng (định dạng Bìa cứng)
 • Sách bìa mềm
 • Sách nói (Chỉ khi tài khoản của bạn đã bật tính năng bán sách nói. Hiện tại, chỉ có một số đối tác chọn lọc mới có thể bán sách nói trên Play)

Số nhận dạng liên quan [Định dạng, Mối quan hệ], Phân tách bằng dấu chấm phẩy ISBN hoặc giá trị nhận dạng của các cuốn sách khác liên quan đến cuốn này. Ví dụ: nếu ấn bản điện tử và ấn bản in của một cuốn sách có ISBN khác nhau, bạn có thể chỉ định ấn bản còn lại trong cột này. Hãy cung cấp định dạng của cuốn sách có liên quan, dấu phẩy, sau đó là mối quan hệ với cuốn sách hiện tại. Tất cả các thông tin này đều phải đặt dấu ngoặc vuông sau giá trị nhận dạng. Phân cách nhiều giá trị nhận dạng liên quan bằng dấu chấm phẩy. Ví dụ:
 • Nếu ISBN trong cột đầu tiên là dành cho ấn bản điện tử thì bạn có thể cung cấp ISBN của ấn bản in tương đương như dưới đây. Việc này cho phép người đọc tìm sách trên Google Play bằng một trong hai ISBN đó.

  9781234567890 [Sách bìa mềm, Xuất bản điện tử dựa trên]
 • Nếu ISBN trong cột đầu tiên là dành cho ấn bản in thì bạn có thể cung cấp ISBN của ấn bản điện tử tương đương như dưới đây. Việc này giúp Google cho người dùng thấy một đường liên kết để mua sách của bạn trên Google Play trong trang xem trước trên Google Sách khi thích hợp.

  9781234567891 [Kỹ thuật số, Có sẵn phiên bản điện tử dưới dạng]
 • Nếu ISBN trong cột đầu tiên có liên quan đến nhiều ISBN khác, hãy sử dụng dấu chấm phẩy giữa các mục trong dấu ngoặc vuông.

  9781234567890 [Kỹ thuật số, Có sẵn phiên bản điện tử dưới dạng]; 9781234567891 [Sách bìa mềm, Là phiên bản ngôn ngữ khác của]
Giá trị định dạng có thể chấp nhận:
 • Kỹ thuật số (định dạng số)
 • Sách bìa cứng (định dạng bìa cứng)
 • Sách bìa mềm (định dạng bìa mềm)
 • Không xác định (định dạng không xác định)
Giá trị được chấp nhận cho mối quan hệ:
 • Là một phần của (cuốn sách cũng được cung cấp dưới dạng một phần của cuốn sách có liên quan)
 • Bao gồm (cuốn sách bao gồm cả cuốn sách có liên quan)
 • Định dạng thay thế (cuốn sách được cung cấp ở một định dạng thay thế dưới dạng cuốn sách có liên quan)
 • Là phiên bản ngôn ngữ khác của (cuốn sách là một phiên bản của cuốn sách có liên quan nhưng bằng ngôn ngữ khác)
 • Xuất bản điện tử dựa trên (cuốn sách là ấn bản điện tử dựa trên ấn bản in của cuốn sách có liên quan)
 • Có sẵn phiên bản điện tử dưới dạng (cuốn sách là sản phẩm in của phiên bản điện tử của cuốn sách có liên quan)
 • Thay thế (cuốn sách thay thế hoặc là ấn bản mới của cuốn sách có liên quan)
 • Được thay thế bởi (cuốn sách được thay thế hoặc là ấn bản cũ của cuốn sách có liên quan)
Người đóng góp [Vai trò], Phân tách bằng dấu chấm phẩy Người đóng góp cho cuốn sách, chẳng hạn như tác giả, người biên tập hoặc người minh hoạ. Bạn phải chỉ định vai trò của mỗi người đóng góp trong dấu ngoặc vuông sau tên. Liệt kê nhiều người đóng góp bằng cách phân cách những người đó bằng dấu chấm phẩy. Ví dụ:
John Smith [Author]; Mary Jones [Editor] ("author" là tác giả, "editor" là cộng tác viên)

Giá trị được chấp nhận cho vai trò:

 • Tác giả
 • Biên tập viên
 • Được tạo bởi
 • Nhà nhiếp ảnh
 • Văn bản kèm ảnh
 • Biên dịch viên
 • Người biên soạn
 • Người minh họa
 • Khác
 • Tác giả tiềm năng
 • Tác giả bổ sung
 • Ký giả "ma"
 • Tác giả lời nói đầu
 • Tác giả phần giới thiệu
 • Tác giả lời tựa
 • Tác giả lời bạt
 • Tác giả chú thích
 • Tác giả dẫn nhập
 • Tác giả dẫn giải
 • Tác giả gốc
 • Người biên tập bộ sách
 • Volume editor
 • Tổng biên tập
 • Tư vấn biên tập
 • Biên tập viên phóng tác
 • Nhà in
 • Nhà xuất bản
 • Chủ sở hữu trước
Ghi chú tiểu sử Thông tin tiểu sử chi tiết về cộng tác viên. Chúng tôi chấp nhận HTML cơ bản (nhưng không chấp nhận siêu liên kết).
Ngôn ngữ Ngôn ngữ chính của sách. Sử dụng mã gồm 3 ký tự theo ISO 639-2/B. Ví dụ: nhập eng cho tiếng Anh.
Mã chủ đề [Sơ đồ], Phân tách bằng dấu chấm phẩy Chủ đề của sách. Trong phần này, bạn phải dùng một mã theo quy ước của một trong các hệ thống mã chủ đề mà chúng tôi chấp nhận hoặc dùng đúng nội dung mô tả mà hệ thống mã chủ đề đó mô tả. Sơ đồ phải được chỉ định sau từng đối tượng trong dấu ngoặc vuông. Bạn có thể cung cấp mã chủ đề của nhiều hệ thống mã chủ đề, phân cách bằng dấu chấm phẩy. Ví dụ:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

Hoặc:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Giản đồ được chấp nhận:

 • BISAC [Ấn bản năm 2014] (Bắc Mỹ)
 • BIC (Vương quốc Anh và Úc)
 • WGSneu (Đức)
 • C-Code (Nhật Bản)
 • CLIL (Pháp)
 • UDC (Nga)
 • GKSS (Hàn Quốc)
 • Manga (Nhật Bản và Hàn Quốc)
Nhóm tuổi, Phân tách bằng dấu phẩy Nhóm tuổi của đối tượng đọc sách này. Dùng dấu phẩy để phân tách khi liệt kê nhiều nhóm tuổi. Để chỉ định đối tượng là người lớn, hãy nhập 18+. Ví dụ:
13-17, 18+
Một số chương trình bảng tính có thể coi nhóm tuổi là phép tính (ví dụ: "13-17" là "13 trừ 17"). Để tránh điều này, bạn có thể thêm cả một dấu phẩy ở cuối ("13-17,").
Mô tả Phần mô tả cuốn sách, chẳng hạn như nội dung ở bìa sau. Chúng tôi chấp nhận HTML cơ bản (nhưng không chấp nhận siêu liên kết).
Ngày xuất bản Ngày xuất bản sách theo định dạng D:YYYY-MM-DD, với YYYY-MM-DD thể hiện ngày đó. (Tiền tố D: là không bắt buộc.)
Một số chương trình bảng tính sẽ định dạng lại ngày. Hãy đảm bảo rằng tại thời điểm bạn tải bảng tính lên, mọi thông tin trong cột này đều theo đúng định dạng.
Số lượng trang Số trang trong sách.
Tên bộ sách Tên của bộ sách có cuốn sách này, nếu có.
Tập trong bộ sách Nếu cuốn sách nằm trong một bộ sách, thì đây là số tập của cuốn sách.
Loại xem trước Phần nội dung sách có thể được xem trước trên Google Sách. (Lượng nội dung này khác với lượng nội dung được xem trước trong Cửa hàng Google Play). Bạn nên thiết lập tối thiểu là 20%, trong đó các giá trị được chấp nhận sẽ tăng thêm 10% (ví dụ: 30%, 40%, v.v.).
Lãnh thổ có thể xem trước Quốc gia nơi có thể xem trước cuốn sách này trên Google Sách, ghi dưới dạng mã gồm hai ký tự, phân cách bằng dấu phẩy theo ISO 3166-1. Danh sách này nên bao gồm mọi quốc gia nơi sách này được phép bán.

Nếu bạn có bản quyền trên toàn thế giới, hãy nhập WORLD. Bạn có thể loại trừ các quốc gia bằng cách liệt kê các quốc gia đó sau WORLD, phân cách bằng dấu phẩy và đặt dấu trừ (-) trước mỗi quốc gia. Ví dụ:

Cách thể hiện tất cả các vùng lãnh thổ, ngoại trừ Hoa Kỳ và Canada:
WORLD,-CA,-US

Cách thể hiện Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Ý:

DE,ES,FR,IT
Nội dung liên kết mua Văn bản của đường liên kết dẫn đến trang mua mà bạn chỉ định cho cuốn sách này. Thường thì văn bản này là tên công ty hoặc tên trang web của bạn, chẳng hạn như "Nhà xuất bản Vidu" hoặc "Nhà xuất bản trực tuyến Vidu".
Liên kết mua URL của trang mua được chỉ định cho sách này trên trang web thương mại điện tử của bạn. Xin lưu ý rằng Google Sách tự động liên kết tới trang web của người bán lẻ sách phổ biến; liên kết này nhằm khuyến khích khách truy cập vào trang web của riêng bạn cho sách này. Nếu bạn đã cung cấp "Nhà xuất bản trực tuyến Vidu" dưới dạng Văn bản đường liên kết mua nêu trên và Đường liên kết mua http://www.xuatbanvidu.com/sach/12345.html cho cuốn sách này, thì những người dùng nhấp vào "Nhà xuất bản trực tuyến Vidu" sẽ được đưa đến chính trang web đó.
Tên nhà xuất bản Tên bạn muốn dùng dưới dạng người, chi nhánh nhà xuất bản hoặc nhà xuất bản đã gửi cuốn sách này tới Google Sách.
Trang web nhà xuất bản URL trang web của bạn, nơi người xem có thể truy cập bằng cách nhấp vào tên nhà xuất bản.
Hiển thị ảnh trong chế độ xem trước? Xác định việc có hiển thị ảnh hay hình minh hoạ ở chế độ xem trước sách hay không. Hãy tắt chế độ này nếu bạn không có quyền thích hợp. Nếu một cuốn sách chứa nhiều ảnh, thì chúng tôi chỉ có thể bán cuốn sách đó nếu bạn nêu rõ chúng tôi có thể trình bày ảnh hoặc nếu chúng tôi nhận được tệp EPUB. Giá trị được chấp nhận:
 • Hiện ảnh: Yes, Y hoặc +
 • Không hiện ảnh: No, N hoặc -
Cho phép tải PDF xuống? Liệu có cho phép người dùng Google Sách tải bản đầy đủ của sách của bạn xuống dưới dạng tệp PDF hay không. Giá trị được chấp nhận:
 • Cho phép tải xuống: Yes, Y hoặc +
 • Không cho phép tải xuống: No, N hoặc -
Ngày bán Ngày sách có sẵn để bán theo định dạng D:YYYY-MM-DD, với YYYY-MM-DD thể hiện ngày đó. (Tiền tố D: là không bắt buộc.) Nếu đây là một ngày trong tương lai và cuốn sách của bạn được bật chế độ bán thì cuốn sách đó sẽ không được bán trước ngày này.
Một số chương trình bảng tính sẽ định dạng lại ngày. Hãy đảm bảo rằng tại thời điểm bạn tải bảng tính lên, mọi thông tin trong cột này đều theo đúng định dạng.
Áp dụng DRM? Liệu có áp dụng phần mềm Quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) cho sách khi sách được bán trên Google Play hay không. Giá trị được chấp nhận:
 • Cho phép DRM: Yes, Y hoặc +
 • Không cho phép DRM: No, N hoặc -
Hiển thị ảnh trong sách điện tử? Xác định việc có hiển thị ảnh hoặc hình minh hoạ trong cuốn sách khi cuốn sách được bán trên Google Play hay không. Hãy tắt chế độ này nếu bạn không có quyền thích hợp. Nếu một cuốn sách chứa nhiều ảnh thì chúng tôi chỉ có thể bán cuốn sách đó nếu bạn bật chế độ này hoặc nếu chúng tôi nhận được tệp EPUB. Giá trị được chấp nhận:
 • Hiện ảnh: Yes, Y hoặc +
 • Không hiện ảnh: No, N hoặc -
Bao gồm các trang được quét? Xác định việc có cho phép người mua sách trên Google Play xem phiên bản PDF (bao gồm cả bố cục gốc) hay không. Giá trị được chấp nhận:
 • Bao gồm trang được quét: Yes, Y hoặc +
 • Không bao gồm trang được quét: No, N hoặc -
Dành cho độc giả là người trưởng thành? Xác định việc cuốn sách này có chứa nội dung người lớn và chỉ dành cho độc giả là người lớn hay không.
Phần trăm sao chép-dán Tỷ lệ nội dung của cuốn sách mà người mua có thể sao chép và dán. Nhập một số từ 0 đến 100, tăng theo từng bậc 10 hoặc 5 (ví dụ: 0, 5, 10, 20, 30, v.v.).
Cột bổ sung cũng sẽ xuất hiện trong bảng tính nếu bạn chọn tải các mức giá xuống. Hãy xem phần dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Chỉnh sửa giá trong bảng tính

Nếu sách của bạn có thể bán trên Google Play thì bạn có thể dùng bảng tính để thay đổi, thêm hoặc xoá giá của nhiều cuốn sách. Để đảm bảo rằng bạn chỉ đang cung cấp giá cho những cuốn sách trên Google Play (thay vì những cuốn sách chỉ có thể xem trước), hãy lọc bảng tính bằng cách chọn giá trị Yes (hoặc Y hoặc +) trong cột Cho phép bán? trước khi sửa đổi giá.

Dấu thập phân của giá phải tuân theo quy ước của ngôn ngữ mà tiêu đề của bảng tính sử dụng. Ví dụ: nếu tiêu đề bằng tiếng Đức thì hệ thống của chúng tôi sẽ cho rằng dấu thập phân là dấu phẩy (ví dụ: 3,00), trong khi chúng tôi sẽ cho rằng dấu thập phân là dấu chấm cho bảng tính có tiêu đề bằng tiếng Anh (ví dụ: 3.00).

Quy đổi tiền tệ

Nếu đã bật tính năng quy đổi tiền tệ thì bạn có thể định cấu hình những cuốn sách và mức giá mà bạn muốn quy đổi để bán ở các quốc gia khác. Trong bảng tính, bạn sẽ thấy hai cột cho mỗi giá: cột đầu tiên chứa giá dưới dạng giá trị số và cột thứ hai liệt kê các quốc gia nơi giá sẽ được áp dụng. Nếu bất kỳ quốc gia được liệt kê nào sử dụng loại tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ được quy định cho giá, công cụ chuyển đổi tiền tệ sẽ cho phép bạn tự động chuyển đổi giá được cung cấp thành đơn vị tiền tệ của quốc gia mục tiêu. Hãy xem phần thay đổi quốc gia nơi giá được áp dụng để biết hướng dẫn chi tiết.

Thêm giá

Để thêm giá mà những cuốn sách của bạn hiện chưa có, trước tiên, bạn cần tải loại giá đó xuống bảng tính để có tiêu đề giá đúng để sử dụng. Sau khi chọn Xuất sách, chọn hộp được gắn nhãn Thêm giá và chỉ định thông tin chi tiết của loại giá mà bạn muốn thêm.

Tải xuống và mở bảng tính, điền vào các giá trị cho giá mới đó, rồi quay lại để tải lên bảng tính.

Xoá giá

Tải các mức giá mà bạn muốn xoá xuống bằng cách thực hiện theo hướng dẫn tải các mức giá xuống rồi mở bảng tính. Bất cứ khi nào bạn thấy một giá trị của giá đó, hãy thay thế giá trị đó bằng hai dấu hoa thị (**). Giá có ** sẽ bị xoá khi bạn tải bảng tính lên. Những cuốn sách không có giá tại một lãnh thổ cụ thể sẽ không được bán tại lãnh thổ đó.

Thay đổi giá

Để thay đổi giá, bạn chỉ cần chỉnh sửa giá trị số trong cột thích hợp của cuốn sách.

Thay đổi quốc gia nơi giá được áp dụng

Vì nhiều lý do, có thể bạn sẽ muốn thay đổi quốc gia nơi giá của bạn được áp dụng. Bạn có thể đã gặp phải thay đổi về quyền đối với cuốn sách hoặc bạn có thể muốn sử dụng giá hiện có để bán sách trên toàn thế giới sau khi bật tính năng quy đổi tiền tệ như minh hoạ trong ví dụ dưới đây. Để thay đổi quốc gia nơi bạn áp dụng một mức giá, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tải mức giá mà bạn muốn thay đổi xuống bằng cách thực hiện theo hướng dẫn tải các mức giá xuống rồi mở bảng tính. Sẽ có hai cột cho mỗi giá niêm yết: giá, tiếp đó là các quốc gia nơi giá đó được áp dụng.

  Số nhận dạng ... USD [Giá bán lẻ được đề xuất, không bao gồm thuế] Giá Quốc gia cho USD [Giá bán lẻ được đề xuất, không bao gồm thuế] Giá
  012345678 ... 9.99 US

  Giải thích tiêu đề cột trong ví dụ:

  • Số nhận dạng: Giá trị nhận dạng.
  • USD [Giá bán lẻ được đề xuất, không bao gồm thuế] Giá: Giá bán lẻ đề xuất, không bao gồm thuế, bằng USD.
  • Quốc gia cho USD [Giá bán lẻ được đề xuất, không bao gồm thuế] Giá: Quốc gia nơi áp dụng giá nêu trên. Đối với những quốc gia nơi đơn vị tiền tệ được chỉ định không phải là nội tệ, bạn phải bật tính năng quy đổi tiền tệ cho giá để áp dụng tại đó.
 2. Chỉnh sửa danh sách quốc gia bằng cách sử dụng nguyên tắc định dạng của chúng tôi.

  Số nhận dạng ... USD [Giá bán lẻ được đề xuất, không bao gồm thuế] Giá Quốc gia cho USD [Giá bán lẻ được đề xuất, không bao gồm thuế] Giá
  012345678 ... 9.99 WORLD
 3. Lưu bảng tính rồi quay lại Trung tâm đối tác để gửi bảng tính theo hướng dẫn tải lên của chúng tôi.

Thêm sách bằng bảng tính

Bạn có thể thêm những cuốn sách khác vào tài khoản của mình bằng cách nhập thông tin của chúng vào hàng trống. (Nếu bạn không thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào đối với sách hiện có, bạn có thể xóa toàn bộ những hàng đó). Bạn nên cung cấp nhiều thông tin nhất có thể và ít nhất phải có các cột bắt buộc sau đây:

Khi bạn tải bảng tính lên, những cuốn sách này sẽ được thêm vào bảng tính bằng các chế độ cài đặt cho mẫu mặc định. Bạn sẽ phải tải riêng tệp bìa sách và tệp nội dung lên. Tìm hiểu thêm.

Tải bảng tính lên

 1. Sau khi bạn đã hoàn tất thực hiện thay đổi đối với bảng tính của mình, hãy lưu bảng tính ở một trong những định dạng được chấp nhận của chúng tôi:

  Định dạng được chấp nhận Mã hóa được chấp nhận* Các đuôi tên tệp được chấp nhận
  • được phân cách bằng dấu phẩy
  • phân tách bằng ký tự tab
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * Hệ thống của chúng tôi sẽ cố gắng xử lý các phương thức mã hoá khác, nhưng bạn nên sử dụng một trong những phương thức mã hoá được nêu.
 2. Để quay lại tài khoản Trung tâm đối tác, trên Danh mục sách, hãy nhấp vào Tuỳ chọn nâng cao.

 3. Tải danh mục sách lên.

 4. Nhấp vào Chọn tệp rồi chọn tệp bảng tính đã chỉnh sửa trên máy tính.

 5. Nhấp vào Tải lên.

 6. Sau khi tải tệp lên, sẽ mất vài phút để các thay đổi của bạn được phản ánh trong tài khoản. Bạn sẽ không được thông báo trực tiếp về bất kỳ lỗi nào trong bảng tính của mình. Để xác định xem bạn đã gửi được bảng tính hay chưa, hãy kiểm tra nhật ký tải bảng tính lên.

Xem danh sách đã tải lên

Quan trọng: Một số tính năng trong phần này chỉ có trong phiên bản mới của Trung tâm đối tác. Để chuyển sang phiên bản mới, ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.

Cách kiểm tra trạng thái của bảng tính bạn đã gửi:

 1. Truy cập Danh mục sách trong tài khoản Trung tâm đối tác.
 2. Nhấp vào Tuỳ chọn nâng cao.
 3. Chọn Xem danh sách đã tải lên. Bạn sẽ thấy danh sách nội dung đã tải lên trước đây kèm theo dấu thời gian, người dùng đã tải tệp lên và số lượng hàng được xử lý cho từng tệp.
 4. Để tải tệp đã tải lên, hãy nhấp vào tên tệp.

Loại trạng thái tải lên:

 • Đang xử lý: Quá trình tải lên gần đây vẫn đang được xử lý. Tuỳ thuộc vào số lượng sách và thay đổi mà bạn thực hiện, quá trình này có thể mất vài giờ. Nếu tệp tải lên ở trạng thái xử lý lâu hơn 2 giờ, hãy kiểm tra để đảm bảo tệp ở định dạng UTF-16 và thử chia tệp thành nhiều tệp chứa ít sách hơn rồi tải lên lại. Nếu tệp vẫn ở trạng thái xử lý sau 12 giờ, hãy liên hệ với chúng tôi.
 • Hoàn tất: Quá trình tải tệp lên đã hoàn tất và mọi hàng trong tệp đã được xử lý thành công.
 • Hoàn tất nhưng có lỗi: Quá trình tải tệp lên đã hoàn tất nhưng ít nhất một hàng chưa được xử lý thành công. Bạn có thể tải thông tin chi tiết về lỗi xuống bằng cách nhấp vào số lượng lỗi trong cột Hàng có lỗi.
 • Đã huỷ: Một người dùng tài khoản Trung tâm đối tác của bạn đã huỷ quá trình tải lên.
 • Không hợp lệ: Không có hàng nào được xử lý thành công.

Bạn có thể lọc các nội dung đã tải lên trước đây theo trạng thái tại tiêu đề cột "Trạng thái". Bạn cũng có thể tìm mọi tên tệp trên thanh tìm kiếm ở trên cùng.

Để xem thông tin chi tiết về lỗi bất kỳ, hãy nhấp vào số lượng lỗi trong cột "Hàng có lỗi". Bạn sẽ được nhắc tải một bảng tính có chứa thông báo lỗi cụ thể của lượt tải lên. Cột đầu tiên chứa giá trị nhận dạng của hàng có lỗi và cột thứ hai chứa giá trị cụ thể đã gây ra lỗi cùng với thông báo lỗi. Để được trợ giúp về một lỗi cụ thể, hãy tìm kiếm các từ trên trang thông báo lỗi trong bài viết về Thông báo lỗi. Sử dụng thông tin này để chỉnh sửa bảng tính rồi tải lên lại.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính