Bảng tính (thay đổi cài đặt sách hàng loạt)

Nếu bạn muốn thêm hoặc chỉnh sửa nhiều sách cùng một lúc, hãy xem xét việc sử dụng bảng tính. Bạn có thể tải xuống bảng tính được điền sẵn toàn bộ thông tin bạn đã nhập trong Trung tâm đối tác, điều chỉnh cài đặt và thông tin thư mục cho các tên sách trên máy tính của bạn, sau đó tải lên bảng tính đã chỉnh sửa để áp dụng những thay đổi đó.

Trên trang này:

Tải xuống bảng tính

Truy cập Danh mục sách trong tài khoản Trung tâm đối tác và nhấp vào nút Xuất sách. Chọn hộp được gắn nhãn Hiển thị cột siêu dữ liệu để thêm thông tin thư mục và cài đặt cơ bản cho sách của bạn. Theo mặc định, bảng tính sẽ chứa thông tin cho tất cả sách trong danh mục của bạn. Nếu muốn tạo một bảng tính gồm tập hợp con các cuốn sách của mình, trước tiên bạn cần lọc danh mục của mình. Bảng tính được tải xuống sẽ chỉ bao gồm kết quả tìm kiếm.

Tải xuống giá

Nếu có thể bán sách trên Google Play, bạn có thể tải giá sách xuống cùng với phần dữ liệu sách còn lại của mình. Để thực hiện việc này, hãy chọn ô có nhãn Hiển thị cột giá.

Lưu ý: Hiện tại, bạn chỉ có thể tải xuống và chỉnh sửa giá không được tự động chuyển đổi từ đơn vị tiền tệ khác. Tuy nhiên, giá được thêm qua bảng tính có thể ghi đè giá đã chuyển đổi.

Bạn cũng có thể thêm giá. Ví dụ: có thể bạn muốn cung cấp giá niêm yết theo đơn vị tiền tệ mới. Nhấp vào hộp được gắn nhãn Thêm giá mới cho những sách này và chỉ định loại giá cho giá mới.

Loại giá là mọi thông tin về giá ngoại trừ giá niêm yết:

 • Tiền tệ
 • Loại giá
  • Cố định: Giá có được áp dụng tại quốc gia mà bạn phải tuân theo luật giá cố định không?
  • Bao gồm thuế: Có phải giá bao gồm thuế không?

Nếu bạn muốn thêm nhiều giá mới, nhấp vào Thêm một giá khác.

Xem và chỉnh sửa bảng tính

Mở tệp bạn đã tải xuống trong chương trình bảng tính (ví dụ: Microsoft Excel, OpenOffice Calc hoặc LibreOffice Calc). Nếu bảng tính trông lạ, đảm bảo rằng bạn chỉ định rằng bạn đang mở tệp được phân cách bằng tab bằng mã hóa UTF-16.

Bạn có thể chỉnh sửa bảng tính bằng cách thêm hoặc thay thế các giá trị theo nguyên tắc định dạng của Google dưới đây. Có thể thêm sách mới bằng cách cung cấp thông tin trong các hàng mới.

Bạn cũng có thể xóa bất kỳ cột nào mà bạn không thực hiện chỉnh sửa. Mọi dữ liệu trong các cột đó sẽ vẫn giữ nguyên khi bạn tải bảng tính lên. (Các trường hợp ngoại lệ bao gồm cột Số nhận dạng, luôn bắt buộc phải có, và cột Tên sách, bắt buộc phải có để thêm sách mới thông qua bảng tính). Một số cột chỉ áp dụng cho những sách có thể bán trên Google Play.

Cột trong bảng tính (nhấp để mở rộng/thu gọn)
Bảng tính phải có định dạng theo các thông số của chúng tôi để hệ thống có thể xử lý thành công.
 • Một số cột chỉ chấp nhận một tập hợp giá trị cụ thể. Kiểm tra bên dưới để xem danh sách các giá trị được chấp nhận cho từng cột.
 • Nếu tên cột bao gồm thông tin bổ sung trong dấu ngoặc vuông, hãy định dạng dữ liệu của bạn theo cách tương tự, với các chi tiết được chỉ định trong dấu ngoặc vuông.
 • Các tiêu đề cột và giá trị được chấp nhận có thể thay đổi. (Ví dụ: trước đây, hệ thống của chúng tôi yêu cầu các tiêu đề và một số giá trị bằng tiếng Anh. Bây giờ, các tiêu đề và giá trị phải được viết bằng ngôn ngữ địa phương). Bạn nên sử dụng phiên bản bảng tính mới tải xuống của mình để đảm bảo tính tương thích.
Số nhận dạng ISBN chính hoặc số nhận dạng khác dành cho sách. Bắt buộc. Thay đổi giá trị trong cột này sẽ khiến mọi thông tin trong hàng được áp dụng cho một sách khác (và có thể tạo ra hồ sơ sách mới); sách có số nhận dạng cũ sẽ không bị xóa khỏi tài khoản của bạn.
Trạng thái (Không sửa đổi) Liệu sách có sẵn để xem trước và để bán không và liệu có cần thực hiện hành động nào không. Cột này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin. Bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trong cột này sẽ bị bỏ qua khi bạn tải bảng tính lên.
Nhãn (Không sửa đổi) Tên của mẫu có sách được tạo. Xin lưu ý rằng mọi thay đổi được thực hiện trong cột này sẽ không được phản ánh trong tài khoản của bạn khi bạn tải lên bảng tính. Không có cách nào để thay đổi nhãn cho sách hiện có.
Liên kết Cửa hàng Play (Không sửa đổi) URL của trang sách trên Google Play (nếu sách hiển thị trực tuyến trên Google Play). Bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trong cột này sẽ bị bỏ qua khi bạn tải bảng tính lên.
Cho phép bán? Liệu sách có được bán trên Google Play hay không. (Xin lưu ý rằng thông tin bổ sung, chẳng hạn như giá, cũng là bắt buộc trước khi sách có sẵn để bán).

Các giá trị được chấp nhận:
 • Cho phép bán: , Y hoặc +
 • Không cho phép bán: Không, N hoặc -
Tên sách Tên sách. Bắt buộc nếu sách này đang được thêm vào tài khoản của bạn.
Phụ đề Phụ đề của sách, nếu có.
Định dạng sách Định dạng sách. Các giá trị được chấp nhận:
 • Kỹ thuật số (định dạng số)
 • Sách bìa cứng (định dạng bìa cứng)
 • Sách bìa mềm (định dạng bìa mềm)
Số nhận dạng liên quan [Định dạng, Mối quan hệ], Phân tách bằng dấu chấm phẩy ISBN hoặc giá trị nhận dạng của các sách khác liên quan đến sách này. Ví dụ: nếu ấn bản điện tử và ấn bản in của một sách có các ISBN khác nhau, bạn có thể chỉ định ấn bản khác trong cột này. Bao gồm định dạng của sách có liên quan, dấu phẩy, sau đó là mối quan hệ với sách hiện tại, tất cả nằm trong dấu ngoặc vuông sau số nhận dạng. Phân cách nhiều số nhận dạng liên quan bằng dấu chấm phẩy. Ví dụ:
 • Nếu ISBN trong cột đầu tiên dành cho ấn bản điện tử thì bạn có thể cung cấp ISBN bản in tương đương như sau. Điều này cho phép người đọc tìm kiếm sách trên Google Play bằng cách sử dụng một trong hai ISBN.

  9781234567890 [Sách bìa mềm, Xuất bản điện tử dựa trên]
 • Nếu ISBN trong cột đầu tiên dành cho ấn bản in thì bạn có thể cung cấp ISBN bản điện tử tương đương như sau. Điều này giúp Google hiển thị đường dẫn liên kết để mua sách của bạn trên Google Play từ trang xem trước trên Google Sách khi thích hợp.

  9781234567891 [Kỹ thuật số, Có sẵn phiên bản điện tử dưới dạng]
 • Nếu ISBN trong cột đầu tiên có liên quan đến nhiều ISBN khác, hãy sử dụng dấu chấm phẩy giữa các mục trong dấu ngoặc vuông.

  9781234567890 [Kỹ thuật số, Có sẵn phiên bản điện tử dưới dạng]; 9781234567891 [Sách bìa mềm, Là phiên bản ngôn ngữ khác của]
Các giá trị định dạng có thể chấp nhận:
 • Kỹ thuật số (định dạng số)
 • Sách bìa cứng (định dạng bìa cứng)
 • Sách bìa mềm (định dạng bìa mềm)
 • Không xác định (định dạng không xác định)
Các giá trị được chấp nhận cho quan hệ:
 • Là một phần của (sách cũng là một phần của cuốn sách liên quan)
 • Bao gồm (sách bao gồm cuốn sách liên quan)
 • Định dạng thay thế (sách có sẵn ở định dạng thay thế là cuốn sách liên quan)
 • Là phiên bản ngôn ngữ khác của (sách là phiên bản của cuốn sách liên quan bằng ngôn ngữ khác)
 • Xuất bản điện tử dựa trên (sách là ấn bản điện tử của sách in liên quan)
 • Có sẵn phiên bản điện tử dưới dạng (sách là bản in của cuốn sách điện tử liên quan)
 • Thay thế (sách thay thế hoặc là ấn bản mới của cuốn sách liên quan)
 • Được thay thế bởi (sách đã bị thay thế hoặc là ấn bản cũ của cuốn sách liên quan)
Người đóng góp [Vai trò], Phân tách bằng dấu chấm phẩy Những người đóng góp cho sách, chẳng hạn như tác giả, người biên tập hoặc người minh họa. Bạn phải chỉ định vai trò của mỗi người đóng góp trong dấu ngoặc vuông sau tên. Liệt kê nhiều người đóng góp bằng cách phân cách những người đó bằng dấu chấm phẩy. Ví dụ:
John Smith [Tác giả]; Mary Jones [Người biên tập]

Các giá trị được chấp nhận cho vai trò:

 • Tác giả
 • Biên tập viên
 • Được tạo bởi
 • Nhà nhiếp ảnh
 • Văn bản kèm ảnh
 • Biên dịch viên
 • Người biên soạn
 • Người minh họa
 • Khác
 • Tác giả tiềm năng
 • Tác giả bổ sung
 • Ký giả "ma"
 • Tác giả lời nói đầu
 • Tác giả phần giới thiệu
 • Tác giả lời tựa
 • Tác giả lời bạt
 • Tác giả chú thích
 • Tác giả dẫn nhập
 • Tác giả dẫn giải
 • Tác giả gốc
 • Người biên tập bộ sách
 • Volume editor
 • Tổng biên tập
 • Tư vấn biên tập
 • Biên tập viên phóng tác
 • Nhà in
 • Nhà xuất bản
 • Chủ sở hữu trước
Ghi chú tiểu sử Thông tin tiểu sử chi tiết về người đóng góp. Chúng tôi chấp nhận HTML cơ bản (nhưng không chấp nhận siêu liên kết).
Ngôn ngữ Ngôn ngữ chính của sách. Sử dụng mã gồm 3 ký tự theo ISO 639-2/B. Ví dụ: nhập eng cho tiếng Anh.
Mã chủ đề [Sơ đồ], Phân tách bằng dấu chấm phẩy Chủ đề của sách. Chủ đề này phải là mã được chỉ định bởi một trong những sơ đồ chủ đề được chấp nhận của chúng tôi hoặc mô tả văn bản chính xác như được mô tả bởi sơ đồ. Sơ đồ phải được chỉ định sau từng đối tượng trong dấu ngoặc vuông. Mã chủ đề có thể được cung cấp cho nhiều sơ đồ, được phân cách bằng dấu chấm phẩy. Ví dụ:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

Hoặc:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Sơ đồ được chấp nhận:

 • BISAC [Ấn bản năm 2014] (Bắc Mỹ)
 • BIC (Vương quốc Anh và Úc)
 • WGSneu (Đức)
 • C-Code (Nhật Bản)
 • CLIL (Pháp)
 • UDC (Nga)
 • GKSS (Hàn Quốc)
 • Manga (Nhật Bản và Hàn Quốc)
Nhóm tuổi, Phân tách bằng dấu phẩy Nhóm tuổi của đối tượng đọc sách này. Liệt kê nhiều nhóm tuổi phân cách bằng dấu phẩy. Để chỉ định đối tượng là người lớn, hãy nhập 18+. Ví dụ:
13-17, 18+
Một số chương trình bảng tính có thể coi nhóm tuổi là phép tính (ví dụ: "13-17" là "13 trừ 17"). Để ngăn chặn điều này, bạn có thể bao gồm một dấu phẩy ở cuối ("13-17,").
Mô tả Bạn có thể thấy mô tả sách chẳng hạn ở bản sao bìa sau. Chúng tôi chấp nhận HTML cơ bản (nhưng không chấp nhận siêu liên kết).
Ngày xuất bản Ngày xuất bản sách theo định dạng D:DD-MM-YYYY với DD-MM-YYYY tượng trưng cho ngày. (Tiền tố D: là tùy chọn.)
Một số chương trình bảng tính sẽ định dạng lại ngày. Hãy đảm bảo rằng tại thời điểm bạn tải lên bảng tính, mọi thông tin trong cột này đều theo đúng định dạng.
Số lượng trang Số trang trong sách.
Tên bộ sách Tên của bộ sách có cuốn sách này, nếu có.
Tập trong bộ sách Nếu sách nằm trong một bộ sách, thì số tập của sách.
Loại xem trước Phần nội dung sách có thể được xem trước trên Google Sách. (Lượng nội dung này khác với lượng nội dung được xem trước trong Cửa hàng Google Play). Nên đặt tối thiểu là 20% với giá trị có thể chấp nhận tăng thêm 10% (ví dụ: 30%, 40%, v.v.).
Lãnh thổ có thể xem trước Quốc gia nơi có thể xem trước sách này trên Google Sách dưới dạng mã gồm hai ký tự được phân cách bởi dấu phẩy theo ISO 3166-1. Danh sách này nên bao gồm mọi quốc gia mà sách này được phép bán.

Nếu bạn có bản quyền trên toàn thế giới, hãy nhập WORLD. Bạn có thể loại trừ các quốc gia bằng cách liệt kê chúng sau WORLD, được phân cách bằng dấu phẩy và đứng sau dấu trừ (-). Ví dụ:

Để chỉ ra tất cả các lãnh thổ ngoại trừ Hoa Kỳ và Canada:
WORLD,-CA,-US

Để chỉ ra Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Ý:

DE,ES,FR,IT
Nội dung liên kết mua Văn bản của liên kết trỏ tới trang mua được bạn chỉ định cho sách này. Thông thường, văn bản này là tên công ty hoặc tên trang web của bạn, chẳng hạn như "Xuất bản mẫu" hoặc "Nhà xuất bản mẫu trực tuyến".
Liên kết mua URL của trang mua được chỉ định cho sách này trên trang web thương mại điện tử của bạn. Xin lưu ý rằng Google Sách tự động liên kết tới trang web của người bán lẻ sách phổ biến; liên kết này nhằm khuyến khích khách truy cập vào trang web của riêng bạn cho sách này. Nếu bạn đã cung cấp "Nhà xuất bản mẫu trực tuyến" là Văn bản liên kết mua ở trên và liên kết mua của http://www.examplepublishing.com/book/12345.html cho sách này thì người dùng nhấp vào "Nhà xuất bản mẫu trực tuyến" sẽ truy cập vào trang web cụ thể đó.
Tên nhà xuất bản Tên bạn muốn được hiển thị dưới dạng người, chi nhánh nhà xuất bản hoặc nhà xuất bản đã gửi sách này tới Google Sách.
Trang web nhà xuất bản URL trang web của bạn, nơi người xem có thể truy cập bằng cách nhấp vào tên nhà xuất bản của bạn.
Hiển thị ảnh trong chế độ xem trước? Hiển thị ảnh hay hình minh họa ở chế độ xem trước sách của bạn. Tắt tùy chọn này nếu bạn không có quyền thích hợp. Nếu sách có chứa một lượng lớn hình ảnh, chúng tôi chỉ có thể bán sách nếu bạn cho biết chúng tôi có thể hiển thị ảnh hoặc nếu chúng tôi nhận được tệp EPUB. Các giá trị được chấp nhận:
 • Hiển thị hình ảnh: , Y hoặc +
 • Không hiển thị hình ảnh: Không, N hoặc -
Cho phép tải xuống PDF hay không? Cho phép người dùng Google Sách tải xuống bản sao đầy đủ sách của bạn dưới dạng tệp PDF. Các giá trị được chấp nhận:
 • Cho phép tải xuống: , Y hoặc +
 • Không cho phép tải xuống: Không, N hoặc -
Ngày bán Ngày sách sẽ có sẵn để bán theo định dạng D:DD-MM-YYYY với DD-MM-YYYY tượng trưng cho ngày. (Tiền tố D: là tùy chọn.) Nếu đây là một ngày trong tương lai và sách của bạn được phép bán, sách sẽ không có sẵn để bán trước ngày này.
Một số chương trình bảng tính sẽ định dạng lại ngày. Hãy đảm bảo rằng tại thời điểm bạn tải lên bảng tính, mọi thông tin trong cột này đều theo đúng định dạng.
Áp dụng DRM? Có áp dụng phần mềm Quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) đối với sách khi sách được bán trên Google Play hay không. Các giá trị được chấp nhận:
 • Cho phép DRM: , Y hoặc +
 • Không cho phép DRM: Không, N hoặc -
Hiển thị ảnh trong sách điện tử? Có hiển thị ảnh hoặc hình minh họa trong sách khi sách được bán trên Google Play hay không. Tắt tùy chọn này nếu bạn không có quyền thích hợp. Nếu sách chứa một lượng lớn hình ảnh, chúng tôi chỉ có thể bán sách nếu tùy chọn này được bật hoặc nếu chúng tôi nhận được tệp EPUB. Các giá trị được chấp nhận:
 • Hiển thị hình ảnh: , Y hoặc +
 • Không hiển thị hình ảnh: Không, N hoặc -
Bao gồm các trang được quét? Có cho phép những người mua sách trên Google Play xem phiên bản PDF, bao gồm cả bố cục gốc hay không. Các giá trị được chấp nhận:
 • Bao gồm các trang được quét: , Y hoặc +
 • Không bao gồm các trang được quét: Không, N hoặc -
Dành cho độc giả là người trưởng thành? Cuốn sách này có chứa nội dung người lớn và chỉ dành cho người lớn đọc hay không.
Phần trăm sao chép-dán Phần nội dung sách người mua có thể sao chép và dán. Nhập một số từ 0 đến 100 với số gia bằng 10 hoặc 5 (ví dụ: 0, 5, 10, 20, 30, v.v.).
Cột bổ sung cũng sẽ hiển thị trong bảng tính nếu bạn chọn tải xuống giá. Hãy xem bên dưới để biết thêm chi tiết.

Chỉnh sửa giá trong bảng tính

Nếu có thể bán sách trên Google Play, bạn có thể thay đổi, thêm hoặc xóa hàng loạt giá khỏi sách bằng bảng tính. Để đảm bảo rằng bạn chỉ đang cung cấp giá cho các sách trên Google Play (thay vì sách chỉ xem trước), hãy lọc bảng tính của bạn bằng cách chọn giá trị Yes (Có) (hoặc Y hay +) trong cột Cho phép bán? trước khi sửa đổi giá.

Dấu thập phân của giá phải tuân theo quy ước của ngôn ngữ được sử dụng cho tiêu đề bảng tính. Ví dụ: nếu tiêu đề bằng tiếng Đức, hệ thống của chúng tôi sẽ mong đợi dấu thập phân là dấu phẩy (ví dụ: 3,00) mặc dù chúng tôi sẽ mong đợi dấu thập phân là dấu chấm cho các bảng tính có tiêu đề bằng tiếng Anh (ví dụ: 3.00).

Chuyển đổi tiền tệ

Nếu bạn đã bật chuyển đổi tiền tệ, bạn có thể định cấu hình sách và giá mà bạn muốn chuyển đổi để bán ở các quốc gia khác. Trong bảng tính, bạn sẽ thấy hai cột cho mỗi giá: cột đầu tiên chứa giá dưới dạng giá trị số và cột thứ hai liệt kê các quốc gia nơi giá sẽ được áp dụng. Nếu bất kỳ quốc gia được liệt kê nào sử dụng loại tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ được quy định cho giá, công cụ chuyển đổi tiền tệ sẽ cho phép bạn tự động chuyển đổi giá được cung cấp thành đơn vị tiền tệ của quốc gia mục tiêu. Hãy xem phần về thay đổi quốc gia nơi giá được áp dụng để biết hướng dẫn chi tiết.

Thêm giá

Để thêm giá mà sách của bạn hiện không có, trước tiên bạn cần tải xuống loại giá đó trong bảng tính để bạn có tiêu đề giá đúng. Sau khi chọn Xuất sách, chọn hộp được gắn nhãn Thêm giá và chỉ định thông tin chi tiết của loại giá mà bạn muốn thêm.

Tải xuống và mở bảng tính, điền vào các giá trị cho giá mới đó, rồi quay lại để tải lên bảng tính.

Xóa giá

Tải xuống giá mà bạn muốn xóa bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn để tải xuống giá và mở bảng tính. Bất cứ nơi nào bạn nhìn thấy giá trị cho giá đó, hãy thay thế giá trị đó bằng hai dấu hoa thị (**). Giá có ** sẽ bị xóa khi bạn tải lên bảng tính. Sách không có giá cho một lãnh thổ cụ thể không được bán tại lãnh thổ đó.

Thay đổi giá

Để thay đổi giá, chỉ cần chỉnh sửa giá trị số trong cột thích hợp cho sách đó.

Thay đổi quốc gia nơi giá được áp dụng

Bạn có thể muốn thay đổi quốc gia nơi giá của bạn được áp dụng vì nhiều lý do. Bạn có thể đã gặp phải thay đổi về quyền đối với sách hoặc bạn có thể muốn sử dụng giá hiện có để bán hàng trên toàn thế giới sau khi đã bật chuyển đổi tiền tệ như được minh họa trong ví dụ dưới đây. Để thay đổi quốc gia mà bạn áp dụng một mức giá, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Tải xuống giá mà bạn muốn thay đổi bằng cách thực hiện theo hướng dẫn tải xuống giá và mở bảng tính. Sẽ có hai cột cho mỗi giá niêm yết: giá, sau đó là các quốc gia nơi giá đó được áp dụng.

  Số nhận dạng ... USD [Giá bán lẻ được đề xuất, không bao gồm thuế] Giá Quốc gia cho USD [Giá bán lẻ được đề xuất, không bao gồm thuế] Giá
  012345678 ... 9,99 US

  Giải thích tiêu đề cột trong ví dụ:

  • Số nhận dạng: Giá trị nhận dạng.
  • USD [Giá bán lẻ được đề xuất, không bao gồm thuế] Giá: Giá bán lẻ đề xuất bằng đô la Mỹ, không bao gồm thuế.
  • Quốc gia cho USD [Giá bán lẻ được đề xuất, không bao gồm thuế] Giá: Quốc gia áp dụng mức giá nêu trên. Đối với những quốc gia nơi tiền tệ được chỉ định không phải là nội tệ, chuyển đổi tiền tệ phải được bật cho giá để áp dụng tại đó.
 2. Chỉnh sửa danh sách quốc gia bằng cách sử dụng nguyên tắc định dạng của chúng tôi.

  Số nhận dạng ... USD [Giá bán lẻ được đề xuất, không bao gồm thuế] Giá Quốc gia cho USD [Giá bán lẻ được đề xuất, không bao gồm thuế] Giá
  012345678 ... 9,99 WORLD
 3. Lưu bảng tính, rồi quay lại Trung tâm đối tác để gửi bảng tính theo hướng dẫn tải lên của chúng tôi.

Thêm sách bằng bảng tính

Bạn có thể thêm sách bổ sung vào tài khoản của mình bằng cách nhập thông tin của sách vào hàng trống. (Nếu bạn không thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào đối với sách hiện có, bạn có thể xóa toàn bộ những hàng đó). Mặc dù chúng tôi khuyên bạn nên cung cấp nhiều thông tin nhất có thể nhưng các cột bắt buộc tối thiểu bao gồm:

Khi bạn tải bảng tính lên, các sách này sẽ có trong bảng tính bằng cách sử dụng các tùy chọn cài đặt cho mẫu mặc định của bạn. Bạn cần tải riêng tệp bìa sách và tệp nội dung lên. Tìm hiểu thêm.

Tải lên bảng tính

 1. Sau khi bạn đã hoàn tất thực hiện thay đổi đối với bảng tính của mình, hãy lưu bảng tính ở một trong những định dạng được chấp nhận của chúng tôi:

  Định dạng được chấp nhận Mã hóa được chấp nhận* Các đuôi tên tệp được chấp nhận
  • được phân cách bằng dấu phẩy
  • được phân cách bằng tab
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * Hệ thống của chúng tôi sẽ cố gắng xử lý các mã hóa khác nhưng chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên sử dụng một trong những mã hóa được liệt kê.
 2. Quay lại Trung tâm đối tác. Khi xem Danh mục sách, nhấp vào nút Nâng cao, sau đó nhấp vào Tải lên CSV.

 3. Nhấp vào nút Chọn tệp rồi chọn tệp bảng tính đã chỉnh sửa từ máy tính của bạn và nhấp vào Tải lên.

 4. Sau khi tải tệp lên, sẽ mất vài phút để các thay đổi của bạn được phản ánh trong tài khoản. Bạn sẽ không được thông báo trực tiếp về bất kỳ lỗi nào trong bảng tính của mình. Để xác định xem thao tác gửi bảng tính của bạn có thành công hay không, hãy kiểm tra lịch sử tải lên bảng tính của bạn.

Xem lịch sử tải lên bảng tính

Để kiểm tra trạng thái gửi bảng tính của bạn, hãy truy cập Danh mục sách trong tài khoản Trung tâm đối tác và nhấp vào nút Nâng cao. Chọn Xem lịch sử tải lên CSV. Bạn sẽ thấy danh sách các nội dung tải lên trước đây của mình với dấu thời gian và số lượng hàng được xử lý cho mỗi tệp. Nếu không có hàng nào được xử lý thành công, trạng thái cho tệp đó sẽ là Không hợp lệ. Nếu không, trạng thái sẽ là Đã hoàn tất. (Có thể lỗi sẽ vẫn hiển thị trong các tải lên đã hoàn tất).

Để xem chi tiết về bất kỳ lỗi nào, hãy nhấp vào số lượng hàng có lỗi. Bạn sẽ được nhắc tải xuống bảng tính chứa các thông báo lỗi cụ thể cho lần tải lên của bạn. Cột đầu tiên chứa số nhận dạng của hàng có lỗi và cột thứ hai chứa giá trị cụ thể đã gây ra lỗi, cùng với thông báo lỗi. Sử dụng thông tin này để chỉnh sửa bảng tính của bạn và tải lên lại.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false