การแปลงสกุลเงินสำหรับหนังสือใน Google Play

ฟีเจอร์บางอย่างที่อธิบายไว้ในหน้านี้อาจไม่พร้อมให้บริการ เนื่องจากมีการจำกัดการขายหนังสือใน Google Play ไว้เฉพาะประเทศเหล่านี้

สกุลเงินของราคาซื้อ

ผู้ซื้อจะสามารถดูราคาหนังสือใน Google Play ในสกุลเงินท้องถิ่น หรือเป็น USD หรือ EUR ได้ตามการพิจารณาที่เห็นสมควรของ Google Play Store ในประเทศนั้นๆ หากพาร์ทเนอร์ไม่สามารถระบุราคาเป็นสกุลเงินที่ใช้ซื้อ ก็จะเลือกเปิดใช้การแปลงสกุลเงินในศูนย์การชำระเงินของบัญชีของตนได้ (บัญชีที่สร้างขึ้นหลังเดือนกรกฎาคม 2014 จะเปิดใช้การแปลงสกุลเงินโดยค่าเริ่มต้น) ซึ่งจะทำให้ Google สามารถแปลงราคาที่พันธมิตรระบุในสกุลเงินพื้นฐานเป็นสกุลเงินอื่นโดยอัตโนมัติ

ราคาแปลง

คุณจะเปิดหรือปิดใช้การแปลงสกุลเงินสำหรับราคาหนังสือได้ในศูนย์การชำระเงิน หากเปิดใช้การแปลงสกุลเงินแล้ว พาร์ทเนอร์สามารถระบุราคาในสกุลเงินพื้นฐานได้หลายสกุลเงิน และระบุพื้นที่ขายเป้าหมายสำหรับการแปลงจากสกุลเงินพื้นฐานแต่ละสกุลเงิน เช่น พาร์ทเนอร์อาจเลือกให้แปลงจากราคาฐานในสกุลเงินยูโรสำหรับทุกประเทศในยุโรป และแปลงจากราคาฐานในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐสำหรับทุกประเทศในอเมริกาเหนือ โปรดดูกฎและตัวอย่างการใช้การแปลงสกุลเงินด้วย ONIX, วิธีกำหนดค่าราคาแปลงด้วยสเปรดชีต หรือวิธีตั้งราคาในศูนย๋พาร์ทเนอร์

ระบบจะใช้ราคาแปลงกับหนังสือในพื้นที่ขายที่พาร์ทเนอร์ไม่ได้ระบุราคาในสกุลเงินท้องถิ่นเท่านั้น การระบุราคาในสกุลเงินท้องถิ่นโดยตรงผ่าน ONIX หรือสเปรดชีตจะไปแทนที่ราคาแปลง

ไม่ควรใช้ราคาแปลงในประเทศที่มีกฎหมายระบุให้กำหนดราคาหนังสือแบบคงที่ หากมีการใช้ราคาคงที่สำหรับประเทศใด คุณต้องระบุราคาในสกุลเงินท้องถิ่นนั้นๆ

การแปลงสกุลเงินเป็นเครื่องมือแบบเลือกใช้ พาร์ทเนอร์สามารถปิดใช้การแปลงสกุลเงินเมื่อใดก็ได้ การปิดใช้การแปลงสกุลเงินจะลบราคาแปลงออกทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการนำหนังสือออกจากการขายในพื้นที่ที่ใช้ราคาแปลงเหล่านั้นจนกว่าพาร์ทเนอร์จะระบุราคาในสกุลเงินท้องถิ่น

การใช้การแปลงสกุลเงินด้วย ONIX

การใช้การแปลงสกุลเงินด้วย ONIX มีกฎดังต่อไปนี้
 • เราจะใช้ราคาปลีกในประเทศหนึ่งๆ ในกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้
  • ประเทศดังกล่าวอยู่ภายใต้สิทธิ์การขายของหนังสือเล่มนั้นๆ
  • ประเทศดังกล่าวอยู่ในกลุ่มประเทศที่จะให้บริการในรายละเอียดการให้บริการ (รหัส ONIX j138) หากไม่ระบุประเทศที่จะให้บริการ เราจะใช้ WORLD
  • ประเทศดังกล่าวอยู่ในกลุ่มประเทศ (รหัส ONIX b251) หรือภูมิภาค (รหัส ONIX j303) สำหรับราคาปลีกนั้น หากไม่ระบุทั้ง 2 รายการ เราจะใช้ WORLD
 • หากมีราคาที่ขัดแย้งกันเองสำหรับประเทศใด เราจะใช้ราคาในสกุลเงินท้องถิ่น หากไม่มีราคาในสกุลเงินท้องถิ่น เราจะใช้ราคาในสกุลเงินพื้นฐานเริ่มต้น
 • เราสามารถแปลงจากราคาประเภทใดก็ได้ที่คุณระบุไว้ โดยจะใช้ราคาประเภท RRP (Recommended Retail Price หรือราคาปลีกที่แนะนำ) ในกรณีที่คุณระบุมากกว่า 1 ประเภท ราคาแปลงจะมีประเภทราคาเป็น 01 เสมอ (ในกรณีที่ประเทศที่ใช้ราคาแปลงกำหนดว่าต้องใช้ราคาที่รวมภาษี) หรือ 02 (ในกรณีที่ประเทศที่ใช้ราคาแปลงกำหนดว่าต้องใช้ราคาที่ไม่รวมภาษี) หากจำเป็นต้องใช้ราคาประเภทอื่นที่ไม่ใช่ 01 หรือ 02 สำหรับประเทศหนึ่งๆ คุณต้องระบุราคานั้นในสกุลเงินท้องถิ่น

ตัวอย่าง (คลิกเพื่อขยาย)

ตัวอย่าง ก.

สำหรับหนังสือบางเล่ม คุณต้องการใช้การแปลงสกุลเงินเพื่อแปลงจากราคา USD สำหรับการขายทั่วโลก คุณจึงเปิดการแปลงสกุลเงินและระบุ USD เป็นสกุลเงินพื้นฐานเริ่มต้น คุณมีสิทธิ์การขายหนังสือเล่มนี้ได้ทั่วโลก

ข้อมูลด้านล่างจะแสดงตัวอย่างการกำหนดค่าแบบต่างๆ ที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการใช้ราคา USD สำหรับการขายทั่วโลก นอกจากนี้ เรายังแสดงการกำหนดค่าที่ "ไม่ถูกต้อง" ที่ใช้งานได้ใน ONIX แต่จะไม่ทำให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

การกำหนดค่า ONIX ที่ถูกต้อง ตัวอย่างที่ 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

คำอธิบาย: ระบบจะไม่ใช้ราคา CAD ในการแปลงเนื่องจากจะใช้กับ CA เท่านั้น ไม่ใช้กับ WORLD และจะใช้ราคา USD แม้ว่าจะไม่มีพื้นที่ขาย เนื่องจากคุณมีสิทธิ์ทั่วโลกสำหรับหนังสือเล่มนี้

การกำหนดค่า ONIX ที่ถูกต้อง ตัวอย่างที่ 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>WORLD</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>WORLD</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

คำอธิบาย: ระบบจะใช้ราคา USD ในการแปลงเนื่องจากมีพื้นที่ขายเป็น WORLD และราคาแรกจะใช้กับ CA เท่านั้น โดยคุณมีสิทธิ์ทั่วโลกสำหรับหนังสือเล่มนี้

การกำหนดค่า ONIX ที่ถูกต้อง ตัวอย่างที่ 3

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

คำอธิบาย: ระบบจะใช้ราคา USD ในการแปลงเนื่องจากราคา CAD ใช้กับ CA เท่านั้น และราคา USD ตั้งค่าไว้สำหรับ WORLD -CA เนื่องจากระบุเป็น ROW

การกำหนดค่า ONIX ที่ถูกต้อง ตัวอย่างที่ 4

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType>
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

คำอธิบาย: ไม่มีราคาใดที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ขาย ดังนั้น ระบบจะใช้ราคา USD ในการแปลงเนื่องจากเป็นสกุลเงินพื้นฐานเริ่มต้น

การกำหนดค่า ONIX ที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างที่ 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <CountryCode>CA</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>CA</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

คำอธิบาย: ทั้งสองราคามีการเชื่อมโยงที่เฉพาะเจาะจงที่ไม่ใช่ WORLD จึงไม่มีสกุลเงินใดถูกนำมาใช้ในการแปลง

การกำหนดค่า ONIX ที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างที่ 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

คำอธิบาย: ระบบจะใช้ราคา CAD ในการแปลงเนื่องจากราคา USD มีการเชื่อมโยงกับประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ

การกำหนดค่า ONIX ที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างที่ 3

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>CAD</CurrencyCode>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
</Price>

คำอธิบาย: ไม่มีราคาใดที่ระบุประเทศและไม่มีราคาใดที่ใช้สกุลเงินพื้นฐานเริ่มต้น เราจะไม่ทำการแปลงเนื่องจากไม่ทราบว่าจะแยกความสัมพันธ์นี้อย่างไร

ตัวอย่าง ข.

คุณต้องการใช้การแปลงสกุลเงินเพื่อแปลงจากราคา USD สำหรับการขายทั่วโลกโดยมีข้อยกเว้นอย่างหนึ่งคือ ต้องแปลงจากราคา GBP สำหรับการขายเป็น INR คุณเปิดการแปลงสกุลเงินโดยระบุ USD เป็นสกุลเงินพื้นฐานเริ่มต้น คุณมีสิทธิ์ขายหนังสือเล่มนี้ได้ทั่วโลก

ข้อมูลด้านล่างคือตัวอย่างการกำหนดค่าที่สามารถบรรลุเป้าหมายในการใช้ราคา USD สำหรับการขายทั่วโลก และราคา GBP สำหรับการขายเป็น INR นอกจากนี้ เรายังแสดงการกำหนดค่าที่ "ไม่ถูกต้อง" ที่ใช้งานได้ใน ONIX แต่ไม่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

การกำหนดค่า ONIX ที่ถูกต้อง

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>ROW</Territory>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <RegionsIncluded>ROW</RegionsIncluded>
 </Territory>
</Price>

คำอธิบาย: ราคา GBP จะแปลงเป็น INR เนื่องจากมีการระบุ IN ในกลุ่มประเทศ และ USD ใช้ ROW ซึ่งหมายความว่าระบบจะใช้ราคา USD กับ WORLD -GB -IN

การกำหนดค่า ONIX ที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างที่ 1

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <CountryCode>US</CountryCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>US</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>

คำอธิบาย: ไม่มีราคาใดที่จะใช้ในการแปลงเนื่องจากทั้งสองราคามีการระบุประเทศที่เฉพาะเจาะจงซึ่งไม่ใช่ WORLD

การกำหนดค่า ONIX ที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างที่ 2

ONIX 2.1
<Price>
 <PriceTypeCode>41</PriceTypeCode>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <CountryCode>GB</CountryCode>
 <CountryCode>IN</CountryCode>
</Price>
<Price>
 <PriceTypeCode>01</PriceTypeCode> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>
ONIX 3
<Price>
 <PriceType>41</PriceType>
 <PriceAmount>8.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>GBP</CurrencyCode>
 <Territory>
  <CountriesIncluded>GB IN</CountriesIncluded>
 </Territory>
</Price>
<Price>
 <PriceType>01</PriceType> 
 <PriceAmount>6.99</PriceAmount>
 <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
</Price>

คำอธิบาย: ไม่ได้ระบุประเทศที่ใช้ USD ดังนั้น เราจะถือว่า USD เป็นราคาสำหรับ WORLD และเนื่องจาก USD เป็นสกุลเงินพื้นฐานเริ่มต้น ราคา USD จะแปลงเป็น INR

สกุลเงินสำหรับการชำระเงินรายได้

หลังจากที่เปิดใช้พื้นที่ขายแล้ว พาร์ทเนอร์ควรระบุในการตั้งค่าบัญชีว่าต้องการรับการชำระเงินสำหรับการขายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นอย่างไร (รวมถึงบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ในการรับการชำระคืน) นอกจากนี้ยังต้องระบุที่อยู่ธุรกิจท้องถิ่นและบัญชีธนาคารในท้องถิ่นสำหรับพื้นที่ขายที่ได้รับการสนับสนุนการชำระเงินอย่างน้อย 1 แห่ง Google สามารถชำระเงินให้พาร์ทเนอร์เป็นสกุลเงินท้องถิ่นของพื้นที่ใดก็ตามที่พาร์ทเนอร์มีที่อยู่ธุรกิจท้องถิ่นและรายละเอียดบัญชีธนาคาร โดยมีข้อยกเว้นตามด้านล่าง หากบัญชีธนาคารที่เลือกไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกับพื้นที่ขาย การชำระเงินให้พาร์ทเนอร์จะใช้สกุลเงินท้องถิ่นของบัญชีธนาคาร ยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

สำหรับบัญชีธนาคารในบางประเทศ Google จะฝากเงินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐโดยใช้การโอนเงินผ่านธนาคาร โปรดดูรายชื่อประเทศที่สนับสนุน เพื่อดูว่าประเทศของคุณรับการโอนเงินผ่านธนาคารไหม

ส่วนแบ่งรายได้สำหรับหนังสือที่ขายโดยใช้ราคาแปลงจะคำนวณโดยใช้ราคาแปลง ไม่ใช่ราคาฐาน

อัตราแลกเปลี่ยน

เราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ เวลาที่มีการเปิดใช้การแปลงสกุลเงินในการสร้างราคาแปลง Google จะรีเฟรชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สร้างราคาแปลงโดยอัตโนมัติ 1 ครั้งต่อไตรมาส เราจะยังคงใช้ราคาที่อิงตามอัตราเหล่านี้จนกว่าจะเกิดกรณีต่อไปนี้

 • พาร์ทเนอร์รีเฟรชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยตนเองโดยไปที่ศูนย์การชำระเงิน
 • พาร์ทเนอร์เขียนทับราคาแปลงโดยการกำหนดราคาในสกุลเงินท้องถิ่น
 • Google รีเฟรชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในไตรมาสถัดไป

เมื่อใดก็ตามที่สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อและการชำระคืนแตกต่างกัน Google จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ณ เวลาซื้อในการแปลงจำนวนเงินที่ต้องชำระให้กับพาร์ทเนอร์ อัตราแลกเปลี่ยนนี้จะมีการอัปเดตเป็นประจำตลอดวัน

การคืนเงินจะใช้สกุลเงินเดียวกับเวลาที่ซื้อ ซึ่งจะคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดิม ณ เวลาที่ซื้อ

ค่าธรรมเนียมและความเสี่ยงของการสูญเสีย

ในกรณีที่เลือกใช้เครื่องมือแปลงสกุลเงิน พันธมิตรจะต้องยอมรับความเสี่ยงและความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือนี้ พันธมิตรรับทราบและตกลงที่จะยอมรับความเสี่ยงของการสูญเสียทั้งหมดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในระหว่างเวลาที่ธุรกรรมได้รับการประมวลผลและเวลาที่เงินจำนวนนั้นถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารที่กำหนด และพันธมิตรรับทราบและตกลงที่จะยอมรับความเสี่ยงของการสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสำหรับราคาแปลงหรือจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ไม่อัปเดต พาร์ทเนอร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการรีเฟรชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสำหรับราคาแปลงเอง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร