Pravidlá programu pre vydavateľov v službe Knihy Google Play

Pravidlá môžeme kedykoľvek zmeniť a vašou povinnosťou je sa o aktuálnom znení tu uverejnených pravidiel informovať a tieto pravidlá dodržiavať. Na zmeny pravidiel upozorňujeme majiteľov účtov e-mailom.

Typy digitálnych súborov, ktoré spoločnosť Google zaraďuje do predaja v službe Google Play

Google preferuje formát EPUB. Prijímame súbory EPUB vo verziách 2.0.1 a 3.0.1 vrátane súborov s pevným rozložením. Ak formát EPUB nie je k dispozícii, prijímame tiež súbory PDF s textovým aj grafickým obsahom. Preferujeme súbory PDF s textovou vrstvou.

Ochrana obsahu

V čítačkách v systéme Android, v systéme iOS a na webe pužíva spoločnosť Google vlastnú technológiu ochrany obsahu. V prípade súborov kníh prevzatých zo stránok služby Google Play podporujeme systém Adobe Content 4, ktorý v odvetví predstavuje štandardné riešenie správy digitálnych práv (DRM). Google vyžaduje, aby používatelia svoje čítačky so systémom Adobe ACS4 prepojili so svojimi účtami Google prostredníctvom jednorazovej autorizácie. Zariadenia potom môžu prostredníctvom rozhrania API spoločnosti Google žiadať o súbory EPUB alebo PDF so šifrovaním ACS4. Spoločnosť Google takisto umožňuje používateľom stiahnuť súbory EPUB a PDF so šifrovaním ACS4 do podporovaného čítacieho softvéru, napríklad do aplikácie Adobe Digital Editions. Táto možnosť sa však netýka kníh zakúpených v službe Google Play na výpožičné obdobie a kníh s obmedzeným prístupom – pri týchto knihách stiahnutie súborov EPUB ani PDF so šifrovaním ACS4 nie je možné.

Vysvetlenie Katalógovej ceny a Katalógovej ceny výpožičky

Katalógová cena umožňuje vydavateľom bez zmluvy s agentúrou odporučiť cenu knihy v službe Google Play. Katalógová cena predstavuje iba odporúčanie a nemusí zodpovedať konečnej predajnej cene knihy v službe Google Play. Pri knihách s povolením predaja na výpožičné obdobie spoločnosť Google v súčasnosti umožňuje uviesť Katalógovú cenu výpožičky, ktorá predstavuje cenu jednej výpožičky v percentách z katalógovej ceny knihy.

Vytváranie prehľadov pre nákupy a výpožičky kníh v službe Google Play

Prehľady o predajoch a výpožičkách kníh v službe Google Play sú k dispozícii v Centre pre partnerov. Prehľady obsahujú údaje predajných transakcií, katalógové ceny v čase predaja, podiel z príjmov a čísla ISBN. V prípade kníh zakúpených na výpožičné obdobie uvádza spoločnosť Google aj príslušné výpožičné obdobie, ktoré bolo zakúpené.

Pravidlá pre vrátenie platby

Spoločnosť Google prijíma požiadavky na vrátenie platieb za zrušené nákupy do siedmich dní od dátumu predaja, ale niekedy posudzujeme aj požiadavky odoslané po tejto lehote, napríklad kvôli súladu s platnými zákonmi. Za zrušené nákupy kníh predaných na výpožičnú lehotu 24 hodín sa platby nevracajú, výnimku tvoria iba chyby obsahu alebo služby. V iných prípadoch spoločnosť Google príjme požiadavku na vrátenie platby za výpožičku alebo nákup iba vtedy, keď kniha nespĺňa uvedenú funkciu. Rozhodnutie, či kniha v službe Google Play spĺňa uvedenú funkciu, posudzuje výhradne spoločnosť Google. Spoločnosť Google môže v súvislosti s danou knihou v službe Google Play posudzovať aj ďalšie faktory, než len plnenie uvedenej funkcie, napríklad či pri predaji nedošlo k chybe alebo či žiadosť o vrátenie platby nie je pokusom o zneužitie služby. Keď vrátenie platby schválime, transakcia predaja bude zrušená: používateľovi bude zrušený prístup ku knihe v službe Google Play, čiastka bude strhnutá z vášho účtu a vrátená používateľovi. (Pokiaľ si používatelia prevzali kópiu knihy zo služby Google Play do čítacieho zariadenia, môžu mať v niektorých prípadoch ku knihe obmedzený prístup aj naďalej.)

Kopírovanie, prilepenie a tlač

Vydavatelia ovládajú, koľko textového obsahu môžu používatelia služby Google Play skopírovať/prilepiť. Odporúčame vám, aby ste nastavili percento kopírovania/prilepenia aspoň na 10 % obsahu knihy, ktorú predávate v službe Google Play. Spríjemníte tak čítanie používateľom, ktorí si v knihách vytvárajú poznámky. Ak chcete povoliť výpožičku knihy v službe Google Play, musíte nastaviť percento kopírovania/prilepenia jej obsahu aspoň na 20 %.

Knihy, ktoré sú určené na zapisovanie či strihanie, alebo knihy vyžadujúce fyzické strany na to, aby sa ich obsah dal využiť, musia mať deaktivovanú ochranu DRM, aby si ich mohol používateľ vytlačiť. Knihy s týmito vlastnosťami, ktoré budú mať aktivovanú ochranu DRM, budú z obchodu odstránené. Ako príklady možno okrem iného uviesť:

  • omaľovánky,
  • knihy s hlavolamami,
  • knihy so vzormi na vystrihnutie.

Pravidlá pre obsah

Knihy, ktoré v službe Google Play predávate, musia byť v súlade s príslušnými vydavateľskými pravidlami pre obsah kníh v službe Google Play. Pokiaľ miestne zákony povoľujú predaj kníh s vyobrazením nahoty so sexuálnym podtextom, ktorá neslúži umeleckému, vzdelávaciemu ani politickému účelu, musíte v prípade týchto kníh obmedziť možnosť zobrazenia ukážky na 0 %. Za tieto knihy musíte účtovať minimálne 1 USD alebo zodpovedajúcu sumu v miestnej mene. Knihy tohto typu nie je možné ponúkať zdarma.

Mena kupujúceho

Spoločnosť Google vám môže povoliť stanovenie cien kníh v službe Google Play v inej mene, ako je mena vášho uvedeného bankového účtu, a používateľom môže povoliť vaše knihy nakupovať v inej mene (nákup v mene používateľa). V prípade nákupov v mene používateľa vám Google bude sumy vyplácať prostredníctvom služby Google Payments bankovým prevodom podľa vlastného uváženia buď v amerických dolároch, alebo v mene vášho bankového účtu. Suma nákupu (uvedená v mene kupujúceho) bude prevádzaná na základe výmenného kurzu platného v čase odoslania transakcie. Ceny kníh v službe Google Play môžete teda napríklad pre používateľov z Belgicka uviesť v eurách a ak je váš účet vedený v Spojených štátoch, Google vám zaplatí v amerických dolároch. Výmenný kurz bude stanovený finančnou inštitúciou, ktorú spoločnosť Google používa na výpočet výmenných kurzov, a môže byť bez upozornenia upravený podľa podmienok na trhu. Ak pri nákupe v mene používateľa následne dôjde k vráteniu platby, vráteniu transakcie, kompenzácii alebo inej úprave, použije spoločnosť Google na výpočet vášho záväzku vyplývajúceho z takej transakcie rovnaký výmenný kurz a menu, aká bola použitá pri pôvodnej transakcii nákupu v mene používateľa. Spoločnosť Google si vyhradzuje právo tento prevod meny spoplatniť.

Ceny kníh v službe Google Play sa používateľom zobrazujú v miestnej mene, amerických dolároch alebo eurách (podľa toho, ako to určuje Obchod Google Play v danej krajine). Ak nemôžete ceny uviesť v mene nákupu, môžete v Centre platieb vo svojom účte povoliť konverziu meny. Spoločnosti Google tým povolíte automaticky prevádzať ceny stanovené v základnej mene na iné meny. (Táto funkcia v súčasnosti nie je dostupná vo všetkých účtoch.) Ďalšie informácie nájdete tu.

Dohoda o poskytovaní klientskych služieb

Ak vystupujete ako distribútor kníh vydaných inou spoločnosťou, musíte so spoločnosťou Google uzavrieť dohodu o poskytovaní klientskych služieb. Dohoda o poskytovaní klientskych služieb vám umožňuje poskytovať digitálne súbory a implementovať nastavenia Programu pre partnerov a služby Google Play menom zastupovaných vydavateľov. Všetci vydavatelia tiež musia uzavrieť zmluvu priamo so spoločnosťou Google. Ďalšie informácie o tom, ako sa stať poskytovateľom klientskych služieb nájdete tu.

Služba Google Play for Education

Prostredníctvom služby Google Play pre vzdelávanie môžete v oblastiach, kde je služba dostupná, sprístupniť vzdelávacím inštitúciám nákup vybraných kníh na určité časové obdobie. Ak chcete knihy zahrnúť do služby Google Play for Education, je potrebné stanoviť ceny za obdobia neobmedzeného prístupu v službe (v súčasnosti 60, 180 alebo 360 dní). Knihy nie je možné do služby Google Play pre vzdelávanie zahrnúť, ak používateľom nepovolíte kopírovať, vkladať a tlačiť 100 % ich obsahu.

Pri knihách s povolením predaja v službe Google Play pre vzdelávanie v súčasnosti umožňujeme uviesť Katalógovú cenu obmedzeného prístupu, ktorá predstavuje cenu jedného obdobia v percentách z katalógovej ceny knihy.

Platby za nákupy na jednotlivé obdobia obmedzeného prístupu v službe Google Play for Education vraciame do 30 dní od dátumu predaja. V prípade kníh, ktoré neboli dodané koncovým používateľom, si spoločnosť Google vyhradzuje právo vracať platby kedykoľvek. V iných prípadoch spoločnosť Google príjme žiadosť o vrátenie platby iba vtedy, keď kniha nespĺňa uvedenú funkciu. Rozhodnutie, či kniha v službe Google Play spĺňa uvedenú funkciu, posudzuje výhradne spoločnosť Google. Spoločnosť Google môže u danej knihy v službe Google Play posudzovať aj ďalšie faktory než len plnenie uvedenej funkcie, napríklad či pri predaji nedošlo k chybe alebo či žiadosť o vrátenie platby nie je pokusom o zneužitie služby. Keď vrátenie platby schválime, transakcia predaja bude zrušená: používateľovi bude prístup ku knihe zrušený, čiastka bude odčítaná z vášho účtu a vrátená používateľovi.

Prehľady o predajoch kníh v službe Google Play for Education sú k dispozícii v Centre pre partnerov. Tieto prehľady obsahujú dátumy predajných transakcií, počty zakúpených položiek, katalógové ceny za obmedzený prístup v čase predaja, podiely z príjmov, kódy ISBN a príslušné obdobie prístupu, ktoré bolo zakúpené.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?