Chất lượng tìm kiếm

Để đảm bảo cung cấp trải nghiệm tìm kiếm tối ưu cho người dùng, chúng tôi có quyền điều chỉnh vị trí của mọi nội dung mà chúng tôi cho là có chất lượng thấp. Nội dung có chất lượng thấp có thể bao gồm nội dung mà chúng tôi cảm thấy không làm tăng thêm giá trị riêng cho chỉ mục của chúng tôi và trải nghiệm tổng thể của người dùng. Tại bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, điều này có thể có ảnh hưởng đến vị trí nơi cuốn sách của bạn được hiển thị hoặc làm nổi bật trên Google Sách/Google Play. 

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
3632259208379616568