Chất lượng tìm kiếm

Để đảm bảo chúng tôi đang cung cấp cho người dùng của mình trải nghiệm tìm kiếm tối ưu, chúng tôi giữ quyền điều chỉnh vị trí mọi nội dung chúng tôi cho là có chất lượng thấp. Nội dung có chất lượng thấp như vậy có thể bao gồm nội dung mà chúng tôi cảm thấy chưa thêm giá trị duy nhất vào chỉ mục của chúng tôi và trải nghiệm người dùng tổng thể. Tại bất cứ thời điểm nào và không cần thông báo trước, điều này có thể có ảnh hưởng đến vị trí sách của bạn được hiển thị hoặc hiển thị nổi bật trên Google Sách hoặc Google Play.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
82437
false
false