Vanliga frågor: Skicka in dina skatteuppgifter för USA till Google

Dessa vanliga frågor innehåller information om vilka uppgifter du behöver för att skicka dina skatteuppgifter för USA till Google.

Tillämpning och rapportering av källskatt

Google har ett ansvar enligt kapitel 3 i U.S. Internal Revenue Code att tillämpa skattesatser och rapportera var en partner utanför USA tar emot intäkter från USA. Google har också skyldigheter enligt kapitel 61 och avsnitt 3406 i U.S. Internal Revenue Code att dra av extra källskatt där detta är tillämpligt.

Skatteuppgifterna som skickas in till Google används för att identifiera korrekt skattesats på framtida betalningar som görs.

Källskatt i USA enligt kapitel 3

Om du giltigt har dokumenterats som ett företag eller en privatperson utanför USA omfattas endast den del av dina intäkter som intjänats från användare i USA av amerikanska skattesatser och rapportering. Det är alltså intäkter (t.ex. annonsvisningar, transaktioner, prenumerationer) med ursprung i USA.

Amerikanska partner ska tillhandahålla ett giltigt amerikanskt skatteidentifieringsnummer för att ange undantag från amerikansk källskatt (enligt kapitel 3 i U.S. Internal Revenue Code).

Den amerikanska källskattesats som tillämpas baseras på den skattedokumentation du har lämnat till Google.

Om ett giltigt skatteformulär inte skickas in kan Google tillämpa extra källskatt på 24 % eller källskatt enligt kapitel 3 på 30 % på tillämpliga betalningar. Skattesatsen kan endast sänkas om du är skattskyldig i ett land eller en region som har ett inkomstavtal med USA och du uppger ett giltigt skatteformulär med ett giltigt avtalsanspråk. Du hittar den slutgiltiga skattesatsen i din månatliga intäktsrapport.

Extra källskatt

I vissa fall kan Google behöva hålla inne 24 % av en betalningsmottagares alla kvalificerade intäkter, bland annat om följande gäller:

 • Skatteuppgifterna som du har angett i skatteformuläret är felaktiga och du antas vara en amerikansk person enligt amerikanska skatteregler.

Om du har fått avdrag på dina betalningar beror det på att våra noteringar anger att skatt skulle hållas inne för dina utbetalningar vid betalningstillfället.

Om du inte tror att du omfattas av innehållen skatt ska du uppdatera skatteuppgifterna på kontot.

Vanliga frågor

Gör dig redo att fylla i dina skatteformulär

Varför blir jag ombedd att fylla i det här formuläret?

Du blir ombedd att fylla i formuläret för att Google ska kunna iaktta sina skyldigheter enligt bestämmelser i amerikanska Internal Revenue Code, avsnitt 1441 (kapitel 3) och 3406.

Det här formuläret används för att identifiera den korrekta skattesatsen för eventuella betalningar som görs till dig, om källskatt gäller för framtida betalningar.

Internal Revenue Service (IRS) kräver att Google uppdaterar skatteformulären för partner och leverantörer utanför USA

 • vart tredje år eller
 • om det har skett förändringar i omständigheter som påverkar formulärets giltighet.

Google uppdaterar sina betalningsmottagare för att bekräfta efterlevnad av dessa IRS-regler.

Vad händer om jag inte är rätt person att fylla i formuläret?
Om du inte är rätt person att fylla i formuläret kan du vidarebefordra e-postmeddelandet till rätt person för att logga in på verktyget inom din organisation. Denna person måste ha administratörsåtkomst till Google-betalningskontot. Personen kan sedan fylla i formuläret med hjälp av informationen i e-postmeddelandet. Läs mer om hur du ger administratörsåtkomst till ett konto.
Varför kan jag inte fylla i skatteformuläret på mitt språk?

Frågorna i skatteformuläret är tillgängliga på det språk som stöds i partnercentret, men fälten i skatteformuläret har endast stöd för följande:

 • Versaler eller gemener: a–z, A–Z
 • Siffror: 0–9
 • Bindestreck: -
 • Et-tecken: &
 • Blanksteg

Om du använder tecken med accent behöver du ersätta dem med motsvarande tecken utan accent, t.ex. n för ñ och a för á. Internal Revenue Service (amerikanska skattemyndigheten) kräver att skatteinformation rapporteras i följande form:

 • Versaler eller gemener: a–z, A–Z
 • Siffror: 0–9
 • Bindestreck: -
 • Et-tecken: &
 • Blanksteg

Hänvisa till befintlig dokumentation där ditt namn eller din adress står angivet med bokstäver, såsom ett pass eller körkort, när det är möjligt.

Så väljer du skatteformulär

Vad är skillnaden mellan enskilda konton och icke-enskilda konton?
 • Enskilt konto: Ägs och drivs av en individ, inte en juridisk person. Skatter deklareras i ägarens namn i en personlig självdeklaration.
 • Icke-enskilt konto: Ett företagskonto som i skattehänseende är avskilt från sin ägare. Kallas även ett rättssubjektskonto.
Hur vet jag vilket skatteformulär jag ska fylla i?

Rätt skatteformulär genereras automatiskt utifrån de svar du anger. Kontakta en skatterådgivare om du är osäker.

 • Formulär W-9 krävs för personer, företag, samverkansföretag osv. i USA.
 • Utanför USA krävs vanligtvis ett W-8BEN-formulär eller W-8BEN-E-formulär för privatpersoner respektive företag som är verkliga huvudmän för mottagna intäkter. Formulären kan användas för att hävda en avtalslättnad (dvs. en reducerad källskattesats).
 • Formulär W-8ECI används av personer som hävdar att intäkterna hör till en verksamhet eller ett företag i USA. Ett amerikanskt TIN krävs för alla betalningsmottagare som tillhandahåller formulär W-8ECI.
 • Formulär W-8IMY krävs för vissa mellanhänder, samverkansföretag och enheter för genomflöde utanför USA. Google kan be om ytterligare dokumentation (t.ex. uppgifter om fördelning) om det här formuläret lämnas in.
 • Formulär W-8EXP används av rättssubjekt för att fastställa status som verklig huvudman utanför USA och kvalificering för en reducerad källskattesats som centralbank för en icke-amerikansk regering, internationell organisation, icke-amerikansk skattebefriad organisation, icke-amerikansk privat stiftelse eller regering under amerikansk kontroll.

Adresser, id-verifiering och begränsningar för förmåner

Vad kan jag förvänta mig när jag slutför processen?

Nedan följer några viktiga saker du bör tänka på när du fyller i formuläret:

 • Använd inte en postbox eller c/o-adress som permanent bostadsadress: Vi har lagt märke till att vissa privatpersoner och företag har angett en postbox eller c/o-adress som bostadsadress. Om din fasta bostadsadress är en postbox, c/o-adress eller en leverantör av företagstjänster (t.ex. en advokatbyrå eller stiftelse) kan du behöva ladda upp en kopia på registreringsbeviset eller annat lämpligt dokument som visar att adressen är din juridiska adress.
 • Identitetsverifiering: Du kan behöva verifiera din identitet om något av följande gäller:
  • TIN-numret saknas eller består inte av nio siffror.
  • TIN-numret som anges är felaktigt.
  • Kombinationen av TIN-nummer och namn stämmer inte med IRS register.
  • Ogiltig TIN-matchningsbegäran
 • Adresser i USA kräver ytterligare information: Om du har status som icke bosatt i USA och har en fast bostadsadress eller postadress i USA måste du lämna ytterligare information för att stödja det faktum att du inte är bosatt i USA.
 • Begränsningar av lättnader (endast juridiska personer): Juridiska personer som gör anspråk på avtalslättnader måste intyga att de uppfyller bestämmelserna om lättnader i det relevanta skatteavtalet. Läs ditt gällande skatteavtal eller kontakta en skatterådgivare för att ta reda på om du har rätt till skatteavtalslättnader.

Person-/organisationsnummer

Vilka viktiga termer bör jag känna till i samband med skatteidentifiering?

Juridiskt namn

Ange ditt juridiska namn exakt så som det visas i dina juridiska dokument.

 • Om du genererar intäkter som fysisk person: Ange ditt juridiska namn i namnfältet. Du kan behöva ange ett översatt namn så som det visas i dina juridiska dokument (till exempel ditt pass).
  • Om du har ett företag som du vill koppla till formuläret ska du ange det i fältet för särskilt företagsnamn (DBA). Ange företagsnamnet i fältet för särskilt företagsnamn om din betalningsprofil har ett företagsnamn.
 • Om du genererar intäkter som en juridisk enhet: Namnet på din enhet ska stå i namnfältet. Om din betalningsprofil finns under ett enskilt namn anger du namnet i fältet för särskilt företagsnamn.

Du kan bli ombedd att tillhandahålla ytterligare dokumentation för att verifiera ditt juridiska namn. Läs om hur du uppdaterar din betalningsprofil.

Särskilt företagsnamn

Ett särskilt företagsnamn (DBA – Doing Business As) är ett företagsnamn som skiljer sig från ägarens namn. Beroende på vilken typ av formulär du skickar in kan du också ange en persons juridiska namn.

Åsidosatt rättssubjekt

Ett åsidosatt rättssubjekt är en företagsenhet som har en ensam ägare, inte är ett bolag under amerikanska skattelagar och inte anses vara ett rättssubjekt separerat från dess ägare med anledning av USA:s federala inkomstskattesystem.

Läs mer om åsidosatta rättssubjekt hos IRS (amerikanska skattemyndigheten).
Vad är ett TIN-nummer (Taxpayer Identification Number)?

Ett skatteregistreringsnummer (TIN) är ett skattebearbetningsnummer som IRS (amerikanska skattemyndigheten) kräver för alla amerikanska skatteformulär. Personer som inte är amerikanska medborgare kan behöva ett särskilt TIN (ITIN). Om du gör anspråk på avtalslättnader behöver du tillhandahålla antingen ett utländskt TIN eller amerikanskt TIN. Läs mer om TIN-nummer på IRS webbplats.

Tips! Sidor på IRS webbplats varken underhålls eller granskas av Google och Google kan inte bekräfta att informationen som visas är korrekt. Kontakta en professionell skatterådgivare om du har ytterligare frågor.

Kontakta din lokala skattemyndighet eller en professionell skatterådgivare för information om vilka TIN-nummer som godkänns. Google kan inte bistå med råd i skattefrågor.

Här följer exempel på utländska TIN-nummer från olika delar av världen (listan är inte uttömmande):

 • Indien: Permanent Account Number (PAN).
 • Indonesien: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 • Japan: Individual Number (även kallat ”My Number”).
 • Ryssland: Personligt skatteidentifieringsnummer som kallas INN.
 • Storbritannien: Unique Taxpayer Reference (UTR), National Insurance Number (NINO).

Kontakta skattemyndigheten i ditt land eller ta hjälp av en skatterådgivare för att ta reda på vilka typer av skatteregistreringsnummer som fungerar som motsvarighet till det amerikanska TIN-numret. Google kan inte bistå med råd i skattefrågor.

Verifieringsprocess för TIN-nummer (Taxpayer Identification Number)

Google verifierar regelbundet utgivarnas skatteuppgifter hos IRS (United States Internal Revenue Service). Under en sådan kontroll kan det hända att IRS meddelar oss att skatteuppgifterna i ditt konto är felaktiga eller inaktuella. I sådana fall håller vi inne dina betalningar tills du har angett nya skatteuppgifter. Vi vidtar dessa åtgärder för att undvika rättsliga åtgärder från IRS.

Här är några orsaker till att dina uppgifter kan anses felaktiga eller inaktuella:

 • TIN-numret saknas eller består inte av nio siffror.
 • TIN-numret som anges är felaktigt.
 • Kombinationen av TIN-nummer och namn stämmer inte med IRS register.
 • Ogiltig TIN-matchningsbegäran
Om ditt konto är spärrat av någon av dessa anledningar kan du skicka in dina skatteuppgifter igen för att ta bort spärren. Vi gör inga utbetalningar till dig förrän du har angett nya skatteuppgifter. Läs mer om verifiering av TIN-nummer genom att söka på IRS webbplats.

Skatteavtalslättnader

Mitt land eller min region och USA har ett inkomstskatteavtal. Hur säkerställer jag att avtalet tillämpas?

Om ditt land eller din region och USA har ett inkomstskatteavtal beskrivs detta närmare i skatteverktyget i partnercentret när du skickar in skatteformuläret.

Du kan ta reda på om ditt land eller din region har ett skatteavtal med USA på IRS webbplats.

Webbplatsen tillhör IRS, och den varken underhålls eller granskas av Google. Därför kan inte Google garantera att informationen stämmer. Kontakta en professionell skatterådgivare om du har ytterligare frågor.

Varför finns det flera betalningstyper och vad ska jag välja?

Betalningar som rör Google-produkter kan ibland hamna i flera kategorier. Google tillämpar lämplig källskattesats baserat på vilken inkomsttyp som betalas och motsvarande anspråk på avtalslättnader. Google godkänner inte ytterligare anspråk på avtalslättnader om inte den inkomsttypen betalas. Inkomster från Play Böcker-partner hör till Andra royaltyer för upphovsrätt.

Så förhandsgranskar du skattedokument

Kan jag förhandsgranska mina ifyllda skatteformulär?
Google genererar PDF-versioner av de skatteformulär som har fyllts i och ska skickas till IRS. Du måste verifiera att dokumenten är korrekta. Om du behöver ändra något återgår du bara till partnercentret och gör en ändring.

Skattekvitto

Vad menas med verksamhet i USA?
Verksamhet i USA innebär att utföra en tjänst i USA. Detta kan omfatta att ha anställda eller äga utrustning i USA som på något sätt genererar intäkter.
Vad är försäkran om att omständigheterna inte har förändrats?

Ett intyg om oförändrade omständigheter kan skickas in med ett giltigt W-8-formulär. Då kan Google tillämpa det nya formuläret för en tidigare tidsperiod där en utgivare har fått utbetalningar. Det innebär att Google kan behandla alla betalningar som utförts under perioden före den som intyget gäller enligt samma skattestatus som det nya skatteformuläret.

Detta kan användas för att hjälpa Google tillhandahålla en återbetalning av källskatt, under förutsättning att utgivaren enligt formuläret har rätt till en lägre källskattesats och har gjort anspråk på en återbetalning inom den rättsliga tidsramen för återbetalningar (31 december året då innehållandet utförs).

Inlämning och granskning

Vilken status har mitt skatteformulär?
 • Granskas: Dina inskickade skatteuppgifter granskas.
  • Detta kan ta upp till sju arbetsdagar.
  • Om ytterligare dokument krävs för att verifiera dina skatteuppgifter eller verifiera din identitet meddelar vi dig i Google betalningscenter och via e-post.
 • Godkända: Dina inskickade skatteuppgifter har godkänts.
 • Avvisade: Dina skatteuppgifter kan avvisas av flera anledningar:
  • Det skatteregistreringsnummer (TIN) som du angav hittades inte bland IRS uppgifter. Det kan bero på att IRS system inte har uppdaterats eller att du nyligen har skapat ett TIN.
  • Den angivna kombinationen av TIN och namn stämmer inte med IRS uppgifter.
  • Skatteuppgifterna kunde inte verifieras med dokumenten som du har tillhandahållit.

Om formuläret avvisas meddelar vi dig via Google betalningscenter och via e-post. Skicka in ett nytt formulär eller kontakta din skatterådgivare. Se till att den juridiska informationen i din faktureringsprofil stämmer överens med informationen på skatteformuläret innan du skickar in det.

Varför granskas mina dokument?

De uppgifter som du anger i skatteverktyget genomgår en rad kontroller för att säkerställa att de är säkra, korrekta och fullständiga. Ibland kan ett litet fel i dina dokument leda till att skatteuppgifterna granskas. Det bästa sättet att minimera förseningar när vi behandlar dina skatteuppgifter är att se till att uppgifterna du anger stämmer överens med informationen i din betalningsprofil.

Här är några vanliga fall som leder till en granskning:

För W9-formulär:

 • Det juridiska namnet som anges i skatteverktyget stämmer inte överens med namnet i din betalningsprofil.
 • Namnet för åsidosatt rättssubjekt som anges i skatteverktyget stämmer inte överens med namnet i din betalningsprofil.
 • Det personnummer som anges i skatteverktyget är ogiltigt eller tillhör en person vars namn inte överensstämmer med namnet i kontot. Det kan leda till att granskningen tar längre tid.

För W8-formulär:

 • Det juridiska namnet som anges i skatteverktyget stämmer inte överens med namnet i din betalningsprofil.
 • Namnet för åsidosatt rättssubjekt som anges i skatteverktyget stämmer inte överens med namnet i din betalningsprofil.
 • Den bostadsadress eller postadress som anges i skatteverktyget ligger i USA eller stämmer inte överens med det land eller den region för vilken du gör anspråk på avtalslättnader.
 • En c/o-adress eller postboxadress har angetts i skatteverktyget.
 • Formulärfältet för kapacitet i skatteverktyget har fyllts i.
Tips! Alla W8-IMY-formulär som skickas in granskas.
Varför ombeds jag att skicka in verifieringsdokument?

Du kan behöva verifiera din identitet om något av följande gäller:

 • TIN-numret saknas eller består inte av nio siffror.
 • TIN-numret som anges är felaktigt.
 • Kombinationen av TIN-nummer och namn stämmer inte med IRS register.
 • Ogiltig TIN-matchningsbegäran
Läs mer om vilken dokumentation vi godkänner för varje skatteformulär.
Vad händer om formuläret avvisas därför att kombinationen av TIN-nummer och namn inte stämmer med IRS uppgifter?
Namnet och TIN-numret på skatteformuläret måste överensstämma med de uppgifter om namn och TIN-nummer som den amerikanska skattemyndigheten (IRS) har om dig. Om det angivna namnet eller TIN-numret inte stämmer med IRS uppgifter skickar du om skatteformuläret med rätt uppgifter. Så här ser du vilka uppgifter du har skickat in:
 1. Logga in på ditt konto i partnercentret för Google Play Böcker.
 2. Klicka på fliken Betalningscenter.
 3. Klicka på Redigera i betalningsprofilen följt av Hantera inställningar följt av Skatteinformation för USA följt av Hantera skatteuppgifter.
 4. Klicka på länken till det skatteformulär du skickade in.
Vad händer om det namn som är kopplat till kontot inte är samma som namnet på skatteformuläret?
Namnet i skatteformuläret måste vara detsamma som namnet i din betalningsprofil om vi ska kunna validera skatteformuläret. Kontrollera följande i betalningsprofilen:
 • Om ditt riktiga juridiska namn står i betalningsprofilen skickar du in skatteformuläret på nytt.
 • Om namnet i betalningsprofilen är fel ändrar du till ditt juridiska namn i betalningsprofilen och skickar in skatteformuläret på nytt. 

Tips! Om du har ett särskilt företagsnamn (D/B/A) ska du ange det i avsett fält på skatteformuläret.

Gör så här om du är osäker på vilket namn som är kopplat till kontot:
 1. Logga in på ditt konto i partnercentret för Google Play Böcker.
 2. Klicka på fliken Betalningscenter.
 3. Klicka på Redigera i betalningsprofilen följt av Hantera inställningar.
 4. Scrolla till Namn och adress eller Företagets namn och adress. Där ser du vems eller vilket företags namn som är kopplat till kontot.

Inkomster och intäkter

Vilka dokument måste jag tillhandahålla om mina skatteuppgifter för USA rapporteras för granskning?
Om dina skatteuppgifter för USA granskas ytterligare kan du behöva tillhandahålla ytterligare en legitimation. Vi godtar PNG-, JPEG- och PDF-filer. Läs mer om godkända skattedokument och id-handlingar.
Vad är källskatt?

Källskatt är när skatt dras från dina betalningar så att de kan betalas till en myndighet för att uppfylla betalningsmottagarens skattskyldighet i USA.

Google är enligt amerikanska skattelagar en enhet som håller inne källskatt som måste följa amerikanska skattelagar och, där så krävs, hålla inne skatt på relevanta intäkter från Play Böcker. Vi kan behöva börja hålla inne källskatt redan i juni 2021.

Hur påverkar det mina intäkter på Play Böcker?

Om du tillhandahåller giltiga skatteuppgifter är endast den del av dina intäkter som härrör från läsare i USA är föremål för innehållen skatt och rapportering.

Den exakta skattesatsen som innehålls bestäms av de skatteuppgifter du ger Google. När du har skickat in formuläret hittar du källskattesatsen i avsnittet Hantera skatteuppgifter i dina betalningsinställningar för partnercentret. Källskatter visas inte i analyser i Play Books.

Hypotetiskt exempel

En Play Böcker-utgivare i Indien som deltar i partnerprogrammet för Play böcker tjänade 1 000 USD från Play Böcker under den senaste månaden. Av dessa 1 000 USD genererades 100 USD från läsare i USA.

Här är några möjliga scenarier för hur mycket källskatt som hålls inne:

 • Utgivaren skickar inte in skatteuppgifter: Det slutgiltiga skattebeloppet är 240 USD eftersom källskatten är upp till 24 % av de totala intäkterna globalt över hela världen om skatteuppgifter inte skickas in. Det innebär att vi måste dra av upp till 24 % från de totala intäkterna från hela världen, inte bara från intäkter som härrör från USA, tills utgivaren skickar in kompletta skatteuppgifter.
 • Utgivare skickar in skatteuppgifter och gör anspråk på en avtalslättnad: Det slutgiltiga skatteavdraget är 15 USD. Detta beror på att Indien och USA har ett skatteavtal som minskar skattesatsen till 15 % av intäkterna från försäljning i USA.
 • Utgivaren skickar in skatteuppgifter, men är inte berättigad till en skattelättnad: Det slutliga skatteavdraget är 30 USD. Det beror på att skattesatsen utan skatteavtal är 30 % av intäkterna från försäljning i USA.

Beräkna hur mycket källskatt som hålls inne

Använd den här exempelberäkningen för att förstå hur dina intäkter på Play Böcker påverkas:

 1. Öppna intäktsrapporten i analyserna i Play Böcker och ställ in datumfiltret på den aktuella betalningsperioden, till exempel 1–31 oktober. Det kan vara bra att ställa in analyserna i Play Böcker till valutan som du får betalt i, till exempel USD.
 2. Använd ett geografiskt filter för att få reda på beräknade intäkter från USA. Läs mer om målgrupp för analyser i Play Böcker.
 3. Öppna ditt konto i partnercentret för att se din källskattesats. Källskattesatsen visas när du har skickat in dina skatteuppgifter för USA.
 4. Multiplicera resultaten från stegen 2 och 3 ovan.
Viktigt! Ovanstående skattesatser ger bara en uppskattning av din källskatt. När Google börjar tillämpa källskatt ser du det slutgiltiga beloppet som tas ut i din vanliga rapport över betalningar i partnercentret (om tillämpligt).

Försäljning i USA och andra länder

Vad händer om jag inte tjänar pengar på försäljning i USA?
Alla Play Böcker-utgivare ska skicka in skatteuppgifter till Google oavsett om de tjänar pengar på försäljning i USA eller inte. Om du får intäkter från läsare i USA i framtiden kan du få rätt källskattesats genom att skicka in skatteinformationen för USA.
Vilka kriterier använder ni för att avgöra om jag är en utgivare baserad i USA?
Din plats bestäms utifrån det land eller den region där du anger att du bor i dina skatteuppgifter.
Betyder det att jag blir beskattad både i mitt land eller min region och i USA?

Google behöver endast ta ut källskatt i USA för intäkter i Play Böcker från läsare i USA. Det kan hända att lokala skattelagar gäller för dina intäkter från Play Böcker.

Många länder och regioner har skatteavtal som minskar eller eliminerar dubbelbeskattning. Dessutom kan vissa länder eller regioner tillåta utländska skattekrediter för att minska internationella skattebördor. Det kan hända att du kan minska din skattebörda genom att göra anspråk på ett skatteavtal i skatteverktyget i partnercentret. Kontakta din skatterådgivare.

Källskatt och Google

Vilka typer av dokument för skattedeklaration tillhandahåller Google?

Slutförda källskattebelopp anges i betalningsrapporten i partnercentret enligt din betalningsperiod.

Alla utgivare som skickar in skatteuppgifter och som tar emot kvalificerade betalningar får ett skatteformulär (till exempel 1042-S eller 1099-MISC) på eller före den 15 mars varje år för föregående års skatteavdrag. Besök hjälpcentret för partnercentret om du vill begära en kopia, revidera eller ogiltigförklara ett amerikanskt skatteformulär.

Kan jag få en återbetalning av tidigare avdragen källskatt?

Google kan återbetala amerikansk källskatt i vissa fall om uppdaterad skatteinformation tillhandahålls senast den 31 december 2021. Om du i tid skickar in ett uppdaterat W-8-skatteformulär och gör anspråk på en lägre skattesats räknar Google om skattebeloppet och betalar tillbaka mellanskillnaden.

Du måste tillhandahålla en skriftlig försäkran om oförändrade omständigheter och ange att ändringarna som du har gjort i formuläret gäller från ett tidigare datum. Du kan göra det under avsnittet Intyg om statusförändring i steg 6 i skatteverktyget i partnercentret.

Du hittar återbetalningarna under betlaningscykeln efter att du har uppdaterat formuläret.

Dessa omständigheter är begränsade och giltiga skatteuppgifter måste mottas senast i slutet av det kalenderår då skatten innehölls. Om du inte anger giltiga skatteuppgifter senast vid kalenderårets slut måste du skicka in en begäran om återbetalning direkt till IRS. Vi rekommenderar i det fallet att du tar hjälp av en professionell skatterådgivare.

Du hittar eventuella återbetalningar i betalningsrapporten i partnercentret i slutet av betalningsperioden när betalningsinformationen har uppdaterats i partnercentret.

Gäller detta mina övriga intäkter i partnercentret från annat än Play Böcker?
Om du anger giltiga skatteuppgifter gäller amerikansk källskatt enligt kapitel 3 endast dina intäkter från Play Böcker.

Källskatt

När gäller inkomstskatt i USA?

Vanligtvis gäller amerikansk skatt för dokumenterat icke-amerikanska personer (med giltigt W-8-formulär) på intäkter som tjänats in från amerikanska källor. Om en person bosatt utanför USA till exempel utför tjänster i USA, gäller inkomstskatt på betalningar för de tjänster som utförts i USA.

Källskattesatsen beror på vilken typ av intäkter det handlar om, om betalningsmottagaren har rätt till avtalslättnader och, om så är fallet, huruvida ett giltigt anspråk på avtalslättnader har lämnats in i ett W-8-formulär. IRS kräver att den part som betalar till en person utanför USA ska hålla inne och (om tillämpligt) betala in beloppen till IRS samt fylla i en viss deklaration i slutet av det kalenderår då betalningen gjordes.

Vilken källskattesats gäller och går den att minska?

Om ett giltigt skatteformulär inte skickas in är källskattesatsen vanligtvis 30 % på tillämpliga betalningar. Skattesatsen kan minskas i följande fall:

 • Du är skattskyldig i ett land eller en region som har ett inkomstskatteavtal med USA.
 • Den typ av intäkter du får är berättigad till en avtalslättnad.
 • Du uppfyller alla avtalskrav och lämnar in ett giltigt anspråk på avtalslättnader.

I vissa fall är standardskattesatsen 24 % när en odokumenterad partner antas vara amerikansk.

Du hittar relevanta källskattesatser i betalningsprofilen under Inställningar följt av Hantera skatteinformation.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
10327346974920537702
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
82437