Soalan Lazim: Serahkan maklumat cukai AS anda kepada Google

Gunakan Soalan Lazim ini untuk memahami butiran maklumat cukai AS yang perlu anda serahkan kepada Google.

Penangguhan & pelaporan

Menurut Bab 3 Kod Hasil Dalam Negeri AS, Google mempunyai tanggungjawab kawal selia untuk menangguhkan cukai dan melaporkan jika rakan kongsi bukan AS menerima pendapatan sumber AS. Menurut Bab 61 dan Seksyen 3406 Kod Hasil Dalam Negeri AS, Google turut bertanggungjawab untuk melaksanakan penangguhan sandaran jika berkenaan.

Maklumat cukai yang diserahkan kepada Google digunakan untuk mengenal pasti kadar penangguhan cukai yang betul bagi pembayaran masa hadapan yang dibuat.

Penangguhan cukai AS Bab 3

Jika anda telah didokumenkan secara sah sebagai perniagaan atau individu bukan warga AS, hanya sebahagian hasil anda yang diperoleh daripada pengguna AS tertakluk pada cukai penangguhan dan pelaporan AS. Ini termasuk hasil (seperti paparan pengiklanan, transaksi, langganan) yang dijana daripada penggunaan di Amerika Syarikat.

Rakan kongsi AS mesti memberikan nombor pengenalan cukai AS yang sah untuk menunjukkan pengecualian daripada penangguhan cukai AS (termasuk menurut Bab 3 Kanun Hasil Dalam Negeri AS).

Kadar cukai penangguhan AS yang dikenakan adalah berdasarkan dokumentasi cukai yang telah anda berikan kepada Google.

Jika borang cukai yang sah tidak diberikan, Google mungkin mengenakan penangguhan sandaran sebanyak 24% atau penangguhan bab 3 sebanyak 30% bagi pembayaran yang berkenaan. Kadar ini hanya boleh dikurangkan jika anda seorang pemastautin cukai dari negara/rantau yang mempunyai triti pendapatan dengan AS dan anda memberikan borang cukai yang sah dengan tuntutan triti yang sah. Anda boleh menemukan jumlah penangguhan muktamad dalam laporan pendapatan bulanan anda.

Penangguhan sandaran

Dalam sesetengah keadaan, Google mungkin dikehendaki untuk mengenakan penangguhan sebanyak 24% daripada penerima bagi semua pendapatan yang layak termasuk:

 • Jika maklumat cukai yang dimasukkan pada borang cukai anda didapati tidak betul atau tidak tepat dan anda dianggap sebagai individu warga AS menurut peraturan anggapan penangguhan cukai AS.

Jika pendapatan anda pernah ditangguhkan daripada pembayaran, hal ini berlaku kerana rekod kami menunjukkan bahawa anda tertakluk pada penangguhan cukai pada masa pembayaran.

Jika anda tidak percaya bahawa anda tertakluk pada penangguhan cukai, kemas kini maklumat cukai dalam akaun anda.

Soalan Lazim

Bersedia untuk mengisi borang cukai anda

Mengapakah saya diminta untuk melengkapkan borang ini?

Anda diminta untuk melengkapkan borang ini kerana Google dikehendaki untuk menyerahkan maklumat tersebut mengikut Seksyen 1441 (Bab 3) dan 3406 Kod Hasil Dalam Negeri Amerika Syarikat ("AS").

Borang ini digunakan untuk mengenal pasti kadar penangguhan yang betul bagi bayaran masa hadapan yang anda terima, jika penangguhan dikenakan.

Internal Revenue Service ("IRS") menghendaki Google membaharui borang cukai rakan kongsi dan vendor Google yang bukan merupakan warga AS seperti yang berikut, bergantung pada perkara yang berlaku lebih awal

 • Setiap 3 tahun atau
 • Jika terdapat perubahan keadaan yang memberikan kesan kepada kesahihan borang.

Google mengemas kini maklumat penerima bayaran untuk mematuhi peraturan IRS ini.

Bagaimanakah jika saya bukan orang yang sewajarnya melengkapkan borang tersebut?
Jika anda bukan individu yang sewajarnya melengkapkan borang yang diperlukan, anda boleh mengirim semula e-mel tersebut kepada individu yang sewajarnya dalam organisasi anda untuk log masuk. Individu tersebut mesti mempunyai akses pentadbir kepada akaun pembayaran Google. Mereka boleh menggunakan maklumat yang diberikan dalam e-mel untuk melengkapkan borang. Ketahui cara memberikan akses pentadbir kepada akaun.
Mengapakah saya tidak boleh mengisi borang cukai dalam bahasa tempatan saya?

Walaupun soalan dalam borang cukai tersedia dalam bahasa yang disokong oleh Pusat Rakan Kongsi anda, medan dalam borang cukai hanya menyokong:

 • Huruf besar atau huruf kecil: a-z, A-Z
 • Nombor: 0-9
 • Tanda sengkang: -
 • Ampersan: &
 • Ruang

Jika menggunakan aksara beraksen, gunakan huruf yang setara, seperti n untuk ñ atau a untuk á. Internal Revenue Service (pihak berkuasa cukai Amerika Syarikat) menghendaki maklumat cukai dilaporkan dalam:

 • Huruf besar atau huruf kecil: a-z, A-Z
 • Nombor: 0-9
 • Tanda sengkang: -
 • Ampersan: &
 • Ruang

Jika boleh, rujuk dokumentasi sedia ada yang mengandungi nama atau alamat anda dalam huruf seperti Pasport atau Lesen Pemandu.

Cara memilih borang cukai

Apakah perbezaan antara akaun individu dengan bukan individu?
 • Akaun individu: Dimiliki dan dikendalikan oleh individu, bukan organisasi undang-undang. Cukai difailkan atas nama pemilik pada penyata cukai peribadi.
 • Akaun bukan individu: Akaun perniagaan yang terpisah daripada pemiliknya untuk tujuan cukai. Juga dipanggil "akaun entiti".
Bagaimanakah cara saya mengetahui jenis borang cukai yang perlu dilengkapkan?

Borang cukai yang bersesuaian akan dijana secara automatik berdasarkan jawapan yang anda berikan. Jika anda mempunyai sebarang keraguan, rujuk penasihat cukai anda.

 • Borang W-9 diperlukan daripada individu, syarikat, perkongsian dan sebagainya yang berada di AS.
 • Secara umumnya, Borang W-8BEN atau Borang W-8BEN-E diperlukan daripada individu dan entiti (masing-masing) di luar AS yang merupakan pemilik warisan bagi pendapatan yang diterima. Borang tersebut juga boleh digunakan untuk menuntut manfaat triti (dalam erti kata lain, kadar penangguhan cukai yang lebih rendah).
 • Borang W-8ECI digunakan oleh individu yang menuntut pendapatan yang diterima dan berkaitan secara efektif dengan perdagangan atau perniagaan di AS. TIN AS diperlukan untuk semua penerima yang memberikan Borang W-8ECI.
 • Borang W-8IMY diperlukan untuk perantara, perkongsian dan entiti aliran terus tertentu di luar AS. Jika borang ini diberikan, Google mungkin meminta dokumentasi tambahan (contohnya, penyata peruntukan).
 • Borang W-8EXP digunakan oleh entiti untuk membuktikan status pemilik warisan bukan AS dan kelayakan untuk kadar penangguhan cukai yang lebih rendah sebagai bank pusat kerajaan bukan AS, organisasi antarabangsa, organisasi bukan AS yang dikecualikan daripada cukai, yayasan swasta asing bukan AS atau kerajaan pemilikan AS.

Alamat, pengesahan ID & pengehadan pada manfaat

Apakah yang perlu saya jangkakan semasa melengkapkan proses ini?

Berikut ialah beberapa perkara penting yang perlu dipertimbangkan semasa melengkapkan proses ini:

 • Jangan gunakan Peti Surat atau “Alamat Wakil” sebagai alamat kediaman tetap: Kami mendapati bahawa sesetengah individu dan perniagaan memberikan alamat peti surat pejabat atau “wakil” sebagai alamat kediaman tetap mereka. Jika alamat kediaman tetap anda merupakan alamat Peti Surat, alamat wakil atau penyedia perkhidmatan korporat (seperti syarikat guaman atau syarikat amanah), anda mungkin perlu memuat naik salinan tataurusan syarikat atau dokumen lain yang bersesuaian untuk membuktikan bahawa alamat tersebut ialah alamat berdaftar anda yang sah.
 • Pengesahan Identiti: Anda mungkin perlu mengesahkan identiti anda jika salah satu daripada situasi yang berikut berkaitan dengan anda:
  • Tiada TIN atau TIN bukan nombor 9 digit
  • TIN yang dimasukkan bukan TIN yang dikeluarkan pada masa ini
  • Gabungan TIN dan Nama tidak sepadan dengan rekod IRS
  • Permintaan Pemadanan TIN tidak sah
 • Alamat AS memerlukan sokongan tambahan: Jika anda menuntut status penduduk individu bukan warga AS dan mempunyai alamat tetap atau alamat surat-menyurat di Amerika Syarikat, anda perlu memberikan maklumat tambahan untuk membuktikan anda bukan warga AS.
 • Pengehadan pada manfaat (entiti sahaja): Entiti yang menuntut manfaat triti perlu mengesahkan bahawa mereka memenuhi fasal pengehadan pada manfaat bagi triti cukai yang berkaitan. Untuk menentukan sama ada anda layak mendapatkan manfaat triti cukai atau tidak, rujuk triti cukai anda yang berkenaan atau penasihat cukai profesional.

Identiti cukai

Apakah sesetengah istilah utama berhubung dengan pengenalan cukai?

Nama sah

Masukkan nama sah anda betul-betul seperti yang tertera pada dokumen undang-undang anda.

 • Jika anda memperoleh pendapatan sebagai Individu: Berikan nama sah anda dalam medan nama. Anda mungkin perlu memberikan nama terjemahan seperti yang tertera dalam dokumen undang-undang anda (contohnya, pasport anda).
  • Jika anda mempunyai perniagaan yang ingin anda kaitkan dengan borang, sertakan perniagaan tersebut dalam medan DBA. Jika profil pembayaran anda di bawah nama perniagaan, masukkan nama tersebut dalam medan DBA.
 • Jika anda memperoleh pendapatan sebagai entiti: Nama entiti anda perlu dimasukkan dalam medan nama. Jika profil pembayaran anda di bawah nama individu, masukkan nama individu tersebut dalam medan DBA.

Anda mungkin diminta untuk memberikan dokumentasi tambahan bagi mengesahkan nama sah anda. Ketahui cara mengemas kini profil pembayaran anda.

Nama DBA

Nama menjalankan perniagaan sebagai (DBA) ialah nama syarikat yang berbeza daripada nama pemiliknya. Bergantung pada jenis borang yang anda berikan, anda juga boleh memberikan nama sah individu.

Entiti terabai

Entiti terabai merupakan entiti perniagaan yang memiliki pemilik tunggal yang bukan merupakan perbadanan menurut undang-undang cukai AS dan tidak dianggap sebagai entiti yang berasingan daripada pemiliknya bagi tujuan cukai pendapatan persekutuan AS.

Ketahui tentang entiti terabai daripada IRS (pihak berkuasa cukai AS).
Apakah itu TIN (nombor pengenalan pembayar cukai)?

Nombor pengenalan pembayar cukai (TIN) ialah nombor pemprosesan cukai yang diperlukan oleh IRS (pihak berkuasa cukai AS) untuk semua borang cukai AS. Warganegara bukan AS mungkin memerlukan TIN individu (ITIN). Jika anda merupakan pihak yang menuntut manfaat triti cukai, anda perlu memberikan TIN Asing atau TIN AS. Ketahui tentang TIN daripada IRS.

Petua: Halaman pada laman web IRS tidak diselenggarakan atau disemak oleh Google dan Google tidak dapat mengesahkan ketepatan maklumat yang dipaparkan. Jika anda mempunyai pertanyaan lanjut, anda boleh mendapatkan khidmat nasihat cukai profesional.

Untuk menentukan Nombor Pengenalan Cukai yang boleh diterima, rujuk pihak berkuasa cukai tempatan anda atau dapatkan khidmat nasihat cukai profesional. Google tidak dapat memberikan nasihat cukai.

Contoh TIN Asing dari seluruh dunia mungkin termasuk (senarai ini bukan senarai lengkap):

 • India: Nombor Akaun Kekal (PAN).
 • Indonesia: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 • Jepun: Nombor Individu (dipanggil "Nombor Saya").
 • Rusia: Nombor Pengenalan Peribadi Pembayar Cukai dikenali sebagai INN.
 • United Kingdom: Rujukan Pembayar Cukai Unik (UTR), Nombor Insurans Kebangsaan (NINO).

Rujuk pihak berkuasa cukai tempatan anda atau dapatkan khidmat nasihat cukai profesional untuk menentukan Nombor Pengenalan Cukai yang boleh diterima. Google tidak dapat memberikan nasihat cukai.

Proses pengesahan Nombor Pengenalan Pembayar Cukai (TIN)

Google mengesahkan maklumat cukai penerbit dengan Internal Revenue Service (IRS) Amerika Syarikat secara berkala. Semasa proses semakan ini, IRS mungkin memberitahu kami bahawa maklumat cukai dalam akaun anda tidak tepat atau sudah lapuk. Dalam keadaan sedemikian, kami akan menangguhkan pembayaran anda sehingga anda menyerahkan semula maklumat cukai anda. Ini merupakan langkah pencegahan terhadap tindakan undang-undang oleh IRS.

Berikut ialah sebab kemungkinan maklumat cukai anda dilaporkan sebagai tidak tepat atau sudah lapuk:

 • Tiada Nombor Pengenalan Pembayar Cukai (TIN) atau TIN bukan nombor 9 digit
 • TIN yang dimasukkan bukan TIN yang dikeluarkan pada masa ini
 • Gabungan TIN dan Nama tidak sepadan dengan rekod IRS
 • Permintaan Pemadanan TIN tidak sah
Jika akaun anda ditahan disebabkan salah satu sebab di atas, serahkan semula maklumat cukai anda untuk mengalih keluar penahanan. Bayaran anda akan kekal ditahan sehingga anda menyerahkan semula maklumat cukai anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang pengesahan TIN, buat carian di laman web IRS.

Manfaat triti cukai

Negara/rantau saya dan Amerika Syarikat mempunyai triti cukai pendapatan. Bagaimanakah boleh saya memastikan bahawa butiran triti digunakan?

Jika negara/rantau anda dan Amerika Syarikat mempunyai triti cukai pendapatan, maka alat cukai dalam Pusat Rakan Kongsi akan mengenal pasti butiran tersebut semasa penyerahan borang cukai.

Anda boleh mengetahui sama ada negara/rantau anda mempunyai triti cukai dengan AS atau tidak pada laman web IRS.

Laman web ini ialah laman web IRS dan tidak diselenggarakan atau disemak oleh Google dan Google tidak dapat mengesahkan ketepatan maklumat yang dipaparkan. Jika anda mempunyai pertanyaan lanjut, anda boleh mendapatkan khidmat nasihat cukai profesional.

Mengapakah terdapat berbilang jenis pembayaran & manakah yang perlu dipilih?

Pembayaran yang dibuat berkaitan dengan produk Google ada kalanya terbahagi kepada beberapa kategori. Google membuat penangguhan pada kadar yang sewajarnya berdasarkan jenis pendapatan yang dibayar dan tuntutan triti yang berkenaan. Google tidak akan menggunakan tuntutan triti tambahan melainkan jenis pendapatan tersebut dibayar. Pendapatan daripada Rakan Kongsi Buku Play tergolong dalam "Royalti hak cipta lain".

Cara pratonton dokumen cukai

Bolehkah saya mendapatkan pratonton bagi borang cukai saya yang telah diisi?
Google akan menjana PDF borang cukai IRS yang telah diisi. Anda dikehendaki untuk mengesahkan ketepatan dokumen anda. Jika anda perlu membuat perubahan, cuma kembali ke Pusat Rakan Kongsi dan buat semakan.

Pensijilan cukai

Apakah itu aktiviti AS?
Aktiviti AS ialah pelaksanaan perkhidmatan di Amerika Syarikat. Ini boleh termasuk mempunyai pekerja atau memiliki peralatan di AS yang terlibat untuk menjana hasil.
Apakah itu afidavit tentang keadaan yang tidak berubah?

Afidavit tentang keadaan tidak berubah boleh diberikan dengan W-8 yang sah. Ini membolehkan Google menggunakan borang yang baru diberikan untuk tempoh sebelum ini yang bayaran telah diterima oleh penerbit. Ini bermakna bahawa Google mungkin menganggap mana-mana pembayaran yang dibuat semasa tempoh sebelum ini yang berkaitan dengan afidavit sebagai mengandungi status cukai yang sama dengan yang ditentukan pada masa ini oleh borang cukai baharu.

Ini boleh digunakan untuk membantu Google memberikan bayaran balik cukai penangguhan, dengan syarat borang itu membolehkan penerbit mendapatkan kadar penahanan yang lebih rendah dan mereka telah membuat tuntutan bayaran balik dalam garis masa yang sah bagi penyediaan bayaran balik (31 Disember bagi tahun penangguhan cukai berlaku).

Penyerahan & semakan

Apakah status borang cukai saya?
 • Dalam semakan: Maklumat cukai yang anda serahkan sedang disemak.
  • Proses ini mungkin mengambil masa hingga 7 hari perniagaan.
  • Jika dokumen tambahan diperlukan untuk mengesahkan maklumat cukai atau identiti anda, kami akan memaklumi anda pada pusat pembayaran Google dan melalui e-mel.
 • Diluluskan: Maklumat cukai anda diterima seperti yang telah anda serahkan.
 • Ditolak: Maklumat cukai anda mungkin ditolak atas beberapa sebab:
  • Nombor pengenalan cukai (TIN) yang anda masukkan tidak ditemukan dalam rekod IRS. Hal ini berlaku mungkin kerana sistem tidak membuat pengemaskinian atau anda telah membuat TIN baru-baru ini.
  • Gabungan TIN dan nama yang anda masukkan tidak sepadan dengan maklumat yang terdapat dalam rekod IRS.
  • Maklumat cukai anda tidak dapat disahkan berdasarkan dokumen yang anda berikan.

Jika borang anda ditolak, kami akan memaklumi anda pada pusat pembayaran Google dan melalui e-mel. Serahkan borang baharu atau hubungi penasihat cukai anda. Dalam Profil bil anda, pastikan maklumat sah anda benar-benar sepadan dengan maklumat pada borang cukai sebelum anda menyerahkan borang.

Mengapakah dokumen saya dalam semakan?

Maklumat yang anda berikan dalam alat cukai akan melalui beberapa semakan untuk memastikan maklumat tersebut selamat, tepat dan lengkap. Kadangkala, sedikit ralat pada dokumen anda boleh melaporkan maklumat cukai anda sebagai "dalam semakan". Cara terbaik untuk mengurangkan kelewatan pemprosesan maklumat cukai anda adalah dengan memastikan maklumat cukai yang anda berikan sepadan dengan maklumat profil pembayaran anda.

Beberapa keadaan yang lazimnya akan membawa kepada semakan termasuk:

Bagi Borang W9:

 • "Nama sah" yang diberikan dalam alat cukai tidak sepadan dengan nama pada profil pembayaran anda.
 • Nama "entiti terabai" yang diberikan dalam alat cukai tidak sepadan dengan nama pada profil pembayaran anda.
 • Nombor Keselamatan Sosial (SSN) yang diberikan dalam alat cukai tidak sah atau milik orang yang namanya tidak sepadan dengan nama pada akaun. Perkara ini mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk disemak.

Bagi Borang W8:

 • "Nama sah" yang diberikan dalam alat cukai tidak sepadan dengan nama pada profil pembayaran anda
 • Nama "entiti terabai" yang diberikan dalam alat cukai tidak sepadan dengan nama pada profil pembayaran anda.
 • "Alamat kediaman" atau "alamat surat-menyurat" yang diberikan dalam alat cukai berada di Amerika Syarikat atau tidak sepadan dengan negara/rantau tempat anda menuntut manfaat triti.
 • Alamat "wakil" atau "Peti Surat" diberikan dalam alat cukai.
 • Medan "kapasiti" borang telah diisi dalam alat cukai.
Petua: Semua Borang W8-IMY yang diserahkan akan diletakkan dalam semakan.
Mengapakah saya diminta untuk memberikan dokumen pengesahan?

Anda dikehendaki mengesahkan identiti anda jika salah satu situasi berlaku:

 • Tiada TIN atau TIN bukan nombor 9 digit
 • TIN yang dimasukkan bukan TIN yang dikeluarkan pada masa ini
 • Gabungan TIN dan Nama tidak sepadan dengan rekod IRS
 • Permintaan Pemadanan TIN tidak sah
Ketahui tentang dokumentasi yang diterima untuk setiap borang cukai.
Bagaimana jika borang saya telah ditolak kerana "Gabungan TIN dan Nama tidak sepadan dengan rekod IRS?"
Nama dan TIN yang anda berikan pada borang cukai anda mesti sepadan dengan nama dan TIN yang didaftarkan kepada anda dengan IRS. Jika nama atau TIN yang anda berikan tidak didaftarkan kepada anda dengan IRS, serahkan borang cukai anda dengan maklumat yang betul semula. Untuk menyemak maklumat yang anda serahkan:
 1. Log masuk ke akaun anda di Pusat Rakan Kongsi Buku Google Play.
 2. Klik tab Pusat Pembayaran.
 3. Dalam “Profil Pembayaran,” klik Edit kemudian Urus Tetapan kemudian Maklumat Cukai Amerika Syarikat kemudian Urus Maklumat Cukai.
 4. Klik pautan kepada borang cukai yang anda serahkan.
Bagaimana jika nama yang dikaitkan dengan akaun tidak sepadan dengan nama yang diberikan pada borang cukai?
Nama pada borang cukai mesti sepadan dengan nama yang disenaraikan dalam profil pembayaran anda agar kami dapat mengesahkan borang cukai anda. Semak maklumat ini dalam profil pembayaran anda:
 • Jika nama dalam profil pembayaran anda menunjukkan nama sah anda yang betul, serahkan borang cukai anda semula.
 • Jika nama dalam profil pembayaran anda salah, kemas kini nama dalam profil pembayaran anda kepada nama sah anda dan serahkan borang cukai anda semula. 

Petua: Jika anda mempunyai nama "menjalankan perniagaan sebagai" (DBA atau D/B/A), masukkan nama tersebut dalam bahagian borang cukai yang sewajarnya.

Jika anda tidak pasti nama yang dikaitkan dengan akaun anda:
 1. Log masuk ke akaun anda di Pusat Rakan Kongsi Buku Google Play.
 2. Klik tab Pusat Pembayaran.
 3. Dalam "Profil Pembayaran," klik Edit kemudian Urus Tetapan.
 4. Untuk mencari nama individu atau perniagaan yang dikaitkan dengan akaun anda, tatal ke "Nama dan Alamat" atau "Nama dan Alamat Perniagaan".

Pendapatan & hasil

Dokumen manakah yang perlu saya sediakan jika maklumat cukai AS saya dilaporkan untuk semakan?
Jika maklumat cukai AS anda dilaporkan untuk semakan tambahan, anda mungkin perlu memberikan bentuk pengenalan diri tambahan. Kami menerima fail .png, .jpeg dan .pdf. Ketahui tentang dokumen cukai dan bentuk pengenalan diri yang diluluskan.
Apakah itu penangguhan cukai?

Penangguhan cukai adalah apabila cukai ditolak daripada pembayaran anda agar cukai tersebut dapat dibayar kepada kerajaan untuk memenuhi liabiliti cukai AS penerima.

Di bawah undang-undang cukai AS, Google merupakan ejen penahanan yang diwajibkan untuk mematuhi undang-undang cukai AS, dan jika diperlukan, untuk menangguhkan cukai bagi pendapatan Buku Play yang berkaitan. Penangguhan cukai mungkin bermula seawal bulan Jun 2021.

Bagaimanakah proses ini mempengaruhi pendapatan saya di Buku Play?

Hanya sebahagian pendapatan anda daripada pembaca di AS yang tertakluk pada penangguhan cukai dan pelaporan jika anda memberikan maklumat cukai yang sah.

Kadar penangguhan cukai yang tepat akan ditentukan oleh maklumat cukai yang anda berikan kepada Google. Anda boleh mendapatkan kadar penangguhan cukai anda di bahagian Urus maklumat cukai dalam Tetapan Pembayaran Pusat Rakan kongsi setelah anda menyerahkan borang anda. Jumlah penangguhan cukai tidak dipaparkan dalam Analitis Buku Play.

Contoh hipotesis

Penerbit Play Buku di India dalam Program Rakan Kongsi Buku Play memperoleh USD $1,000 daripada Buku Play pada bulan yang lalu. Daripada USD $1,000 itu, buku mereka menjana sebanyak USD $100 daripada pembaca di AS.

Berikut ialah beberapa senario penangguhan yang mungkin:

 • Penerbit tidak menyerahkan maklumat cukai: Potongan cukai akhir ialah sebanyak USD $240 kerana kadar cukai penangguhan ialah hingga 24% daripada jumlah pendapatan di seluruh dunia jika mereka tidak menyerahkan maklumat cukai. Ini bermaksud bahawa sehingga penerbit menyerahkan maklumat cukai yang lengkap, kami perlu memotong hingga 24% daripada jumlah pendapatan mereka di seluruh dunia, bukan pendapatan mereka di AS sahaja.
 • Penerbit menyerahkan maklumat cukai dan menuntut manfaat triti: Potongan cukai akhir ialah sebanyak USD $15. Ini kerana India dan AS mempunyai hubungan triti cukai yang mengurangkan kadar cukai kepada 15% bagi pendapatan daripada penjualan di AS.
 • Penerbit menyerahkan maklumat cukai, tetapi tidak layak mendapatkan manfaat triti cukai: Potongan cukai akhir ialah sebanyak USD $30. Ini kerana kadar cukai tanpa triti cukai ialah 30% bagi pendapatan daripada penjualan di AS.

Kira anggaran penangguhan cukai anda

Gunakan pengiraan contoh ini untuk memahami cara pendapatan Buku Play anda mungkin terjejas:

 1. Akses Laporan Hasil dalam Analitis Buku Play dan tetapkan penapis tarikh kepada tempoh pembayaran yang berkaitan, seperti 1–31 Oktober. Tindakan ini mungkin membantu anda menetapkan Analitis Buku Play kepada mata wang yang anda menerima bayaran, seperti dolar AS.
 2. Gunakan penapis geografi untuk mendapatkan anggaran hasil dari Amerika Syarikat. Ketahui lebih lanjut tentang khalayak anda dalam Analitis Buku Play.
 3. Pergi ke akaun Pusat Rakan Kongsi anda untuk mendapatkan kadar penahanan cukai anda. Kadar penahanan anda akan dipaparkan selepas menyerahkan maklumat cukai AS anda.
 4. Gandakan hasil bagi langkah 2 dan 3 di atas.
Penting: Perkara di atas hanya menghasilkan anggaran penangguhan cukai. Setelah Google memulakan cukai penangguhan, anda akan melihat jumlah penangguhan muktamad dalam Laporan Transaksi Pembayaran Pusat Rakan Kongsi biasa anda (jika ada).

Jualan di AS & negara lain

Bagaimanakah jika saya tidak memperoleh hasil daripada penjualan di AS?
Semua penerbit Buku Play perlu menyerahkan maklumat cukai kepada Google tanpa mengira sama ada mereka memperoleh hasil daripada penjualan di AS atau tidak. Jika anda memperoleh hasil daripada pembaca di AS pada masa hadapan, penyerahan maklumat cukai AS akan membantu anda menentukan kadar penahanan yang betul untuk anda.
Apakah kriteria yang digunakan untuk menentukan sama ada saya penerbit yang berpangkalan di AS atau tidak?
Lokasi anda ditentukan oleh negara/rantau kediaman yang dinyatakan dalam maklumat cukai anda.
Adakah ini bermaksud bahawa saya akan dikenakan cukai di negara/rantau kediaman saya dan juga di AS?

Google perlu menangguhkan cukai AS bagi pendapatan Buku Play anda daripada pembaca di AS sahaja. Undang-undang cukai pendapatan tempatan anda mungkin masih terpakai kepada pendapatan Buku Play anda.

Kebanyakan negara/rantau mempunyai triti cukai yang mengurangkan atau menghapuskan pencukaian dua kali. Selain itu, negara-negara/rantau-rantau tertentu mungkin membenarkan kredit cukai asing untuk membantu bagi mengurangkan beban cukai antarabangsa. Dengan menuntut triti cukai dalam alat cukai dalam Pusat Rakan Kongsi, anda mungkin dapat mengurangkan beban cukai anda. Rujuk penasihat cukai anda.

Penangguhan cukai & Google

Apakah jenis dokumen pelaporan cukai yang diberikan oleh Google?

Anda boleh menemukan jumlah penangguhan cukai muktamad dalam Laporan Pembayaran Pusat Rakan Kongsi mengikut kitaran pembayaran anda.

Semua penerbit yang menyerahkan maklumat cukai dan yang menerima pembayaran yang layak, akan menerima borang cukai (seperti 1042-S atau 1099-MISC) pada atau sebelum 15 Mac setiap tahun untuk penangguhan cukai tahun sebelumnya. Untuk meminta salinan, semakan atau membatalkan borang cukai AS akhir tahun, pergi ke Pusat Bantuan Pusat Rakan Kongsi.

Bolehkah saya mendapatkan bayaran balik cukai daripada penangguhan sebelumnya?

Google mungkin membayar balik cukai penangguhan AS dalam keadaan tertentu jika maklumat cukai yang dikemas kini diberikan selewat-lewatnya pada 31 Disember 2021. Contohnya, jika borang cukai W-8 dikemas kini dengan tuntutan untuk kadar cukai yang lebih rendah diberikan tepat pada masanya, Google akan mengira semula jumlah penangguhan dan membayar balik perbezaan cukai tersebut.

Anda perlu memberikan afidavit tentang keadaan yang tidak berubah dan mengisytiharkan bahawa perubahan yang dibuat pada borang anda berlaku pada tarikh sebelumnya. Anda boleh berbuat demikian di bawah bahagian "Afidavit perubahan status" pada Langkah 6 alat cukai dalam Pusat Rakan Kongsi.

Anda boleh mendapatkan bayaran balik ini dalam kitaran pembayaran selepas anda mengemas kini borang anda.

Keadaan ini terhad dan maklumat cukai yang sah mesti diterima selewat-lewatnya pada akhir tahun kalendar yang cukai tersebut ditahan. Jika anda tidak memberikan maklumat cukai yang sah selewat-lewatnya pada akhir tahun kalendar, anda perlu mengemukakan permintaan untuk bayaran balik secara terus kepada IRS. Kami mengesyorkan agar anda mendapatkan khidmat nasihat cukai profesional untuk tujuan ini.

Anda boleh mendapatkan sebarang bayaran balik yang berkenaan dalam Laporan Pembayaran Pusat Rakan Kongsi pada akhir kitaran pembayaran setelah mengemas kini maklumat cukai anda dalam Pusat Rakan Kongsi.

Adakah ini dikenakan pada pendapatan Pusat Rakan Kongsi saya yang lain selain daripada Buku Play?
Jika anda memberikan maklumat cukai yang sah, cukai penangguhan AS menurut Bab 3 hanya terpakai kepada pendapatan Buku Play anda.

Penangguhan cukai

Bilakah penangguhan cukai AS dikenakan?

Secara umumnya, individu bukan warga AS yang didokumenkan (dengan Borang W-8 yang sah dalam rekod) tertakluk pada cukai AS bagi pendapatan yang diperoleh daripada sumber di AS. Contohnya, jika individu bukan warga AS menjalankan perkhidmatan di AS, maka bayaran berkaitan dengan perkhidmatan yang dijalankan di AS tertakluk pada penangguhan cukai pendapatan AS.

Kadar penahanan bergantung pada jenis pendapatan yang diterima, sama ada penerima layak menerima manfaat triti dan jika layak, tuntutan yang dilengkapkan secara sah untuk manfaat triti pada Borang W-8. IRS menghendaki pihak yang membuat pembayaran kepada orang bukan warga AS untuk membuat penangguhan, dan jika berkenaan, mendepositkan jumlah tersebut dengan IRS dan melengkapkan penyata maklumat tertentu pada penghujung tahun kalendar yang pembayaran tersebut dibuat.

Berapakah kadar penangguhan & bolehkah kadar ini dikurangkan?

Jika borang cukai yang sah tidak diberikan, kadar penahanan lalai biasanya ialah sebanyak 30% bagi pembayaran yang berkenaan. Kadar ini mungkin dikurangkan jika:

 • Anda seorang pemastautin cukai dari negara/rantau yang mempunyai triti pendapatan dengan AS.
 • Jenis pendapatan yang anda terima layak mendapatkan manfaat triti.
 • Anda memenuhi semua keperluan triti dan membuat tuntutan yang sah untuk manfaat triti.

Dalam sesetengah keadaan, kadar penahanan lalai ialah sebanyak 24% jika rakan kongsi yang tidak didokumenkan dianggap sebagai warga AS.

Untuk mendapatkan kadar penahanan yang berkaitan dalam profil pembayaran anda, pergi ke Tetapan kemudian Urus maklumat cukai.
Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?

Perlukan bantuan lanjut?

Log masuk untuk mendapatkan pilihan sokongan tambahan untuk menyelesaikan isu anda dengan cepat

Cari
Kosongkan carian
Tutup carian
Apl Google
Menu utama
Cari di Pusat Bantuan
true
true
false
true
true
82437
false