ЧЗВ: Изпращане до Google на данъчната ви информация за САЩ

Използвайте тези често задавани въпроси, за да разберете каква данъчна информация за САЩ ще трябва да изпратите на Google.

Удържане на данък и деклариране

Google има регулаторно задължение съгласно глава 3 от Данъчния кодекс на САЩ да удържа данък при източника и да декларира случаите, когато партньор, който не е от САЩ, получава приходи от източник в САЩ. Също така има задължение съгласно глава 61 и раздел 3406 от Данъчния кодекс на САЩ да извършва допълнително удържане, когато е приложимо.

Изпратената до Google данъчна информация се използва за определяне на правилния процент на удръжките за бъдещите плащания.

Глава 3: Удържане на данък при източника в САЩ

Ако имате валиден документ, удостоверяващ, че не сте бизнес или физическо лице от САЩ, само приходите, които получавате от потребители в САЩ, се облагат с данък, удържан при източника, и трябва да бъдат декларирани в САЩ. Това са приходите (като например показвания на реклами, транзакции, абонаменти), които са генерирани от използване в САЩ.

Партньорите в САЩ трябва да предоставят валиден идентификационен номер на данъкоплатец (TIN) за САЩ, за да покажат, че са освободени от удържане на данък при източника за САЩ (включително съгласно глава 3 от Данъчния кодекс на САЩ).

Прилаганият процент на данъчните удръжки за САЩ е въз основа на данъчната документация, която сте предоставили на Google.

Ако не бъде подаден валиден данъчен формуляр, Google може да приложи допълнително удържане от 24% или удържане съгласно глава 3 в размер на 30% от приложимите плащания. Този процент може да бъде намален само ако сте постоянно пребиваващо лице за данъчни цели в държава/регион с данъчна спогодба със САЩ и подадете валиден данъчен формуляр с валидно искане за облекчение по данъчна спогодба. Можете да намерите крайната удържана сума в месечния отчет за приходите ви.

Допълнително удържане

В някои случаи Google може да има задължение да удържа 24% от бенефициерите за всички отговарящи на условията нетни приходи, включително:

 • ако въведената в данъчния ви формуляр информация е невярна или неточна и се смята, че сте лице от САЩ съгласно съответните правила на Съединените щати за удържане на данък при източника.

Ако е направено удържане от нетните ви приходи при плащане, това означава, че според данните ни сте подлежали на данъчна удръжка при източника в момента на плащането.

Ако не смятате, че подлежите на такава удръжка, актуализирайте данъчната информация в профила си.

ЧЗВ

Подготовка за попълване на данъчните формуляри

Защо трябва да попълвам този формуляр?

От вас се иска да попълните този формуляр, за да може Google да спази задълженията си съгласно раздел 1441 (глава 3) и 3406 от Данъчния кодекс на САЩ.

Този формуляр се използва за определяне на правилния процент на удръжките върху приложимите плащания към вас, ако удържането при източника е приложимо за бъдещите плащания.

Internal Revenue Service (IRS) изисква от Google да опреснява данъчните формуляри за партньорите и доставчиците, които не са от САЩ, според това, кое от следните условия бъде изпълнено по-рано:

 • на всеки 3 години;
 • при промяна в обстоятелствата, която би повлияла на валидността на формуляра.

Google се грижи за актуалността на данните на бенефициерите си, за да спазва тези правила на IRS.

Какво да направя, ако не съм човекът, който трябва да попълни формуляра?
Ако не сте правилният човек, който трябва да попълни необходимия формуляр, можете да препратите имейла на съответното лице в организацията си, така че то да влезе в профила. Този човек трябва да има администраторски достъп до профила за плащания чрез Google. След това той може да използва предоставената в имейла информация, за да попълни формуляра. Научете как да предоставите администраторски достъп до даден профил.
Защо не мога да попълня данъчния формуляр на местния си език?

Въпреки че въпросите в данъчния формуляр са налице на избрания от вас език, поддържан от Партньорския център, в полетата в него се изискват само:

 • главни или малки букви: az, AZ
 • цифри: 0 – 9
 • тире: -
 • амперсанд: &
 • интервал.

Ако добавяте знак с ударение, използвайте буквен еквивалент, например n за ñ или a за á. Internal Revenue Service (данъчният орган на САЩ) изисква за подаването на данъчната информация да се използват:

 • главни или малки букви: az, AZ
 • цифри: 0 – 9
 • тире: -
 • амперсанд: &
 • интервал.

Където е възможно, направете справка със съществуваща документация, която съдържа името или адреса ви, например паспорт или шофьорска книжка.

Как да изберете данъчни формуляри

Каква е разликата между профилите на физическо лице и тези на нефизическо лице?
 • Профил на физическо лице: Притежаван и управляван от физическо лице, а не от организация. Данъците се плащат от името на собственика чрез лична данъчна декларация.
 • Профил на нефизическо лице: Профил на фирма, който е различен от собственика ѝ за данъчни цели. Наричан също „профил на юридическо лице“.
Как да разбера кой данъчен формуляр трябва да попълня?

Подходящият данъчен формуляр се генерира автоматично въз основа на предоставените от вас отговори. Ако имате съмнения, посъветвайте се с данъчния си консултант.

 • За лица, фирми, съдружия и др. от САЩ ще се изисква формуляр W-9.
 • По принцип от физически и (съответно) юридически лица извън САЩ, които са действителният собственик на получените приходи, се изисква формуляр W-8BEN или W-8BEN-E. Чрез него може да се поиска облекчение по спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (с други думи, по-нисък процент на удръжките).
 • Формуляр W-8ECI се използва от лица, които декларират, че получените приходи са ефективно свързани с търговия или бизнес в САЩ. От всички бенефициери, които предоставят формуляр W-8ECI, ще се изисква TIN за САЩ.
 • Формуляр W-8IMY се изисква за определени посредници, съдружия и прозрачни за данъчни цели юридически лица извън САЩ. Ако този формуляр бъде предоставен, Google може да поиска допълнителна документация (например декларация за разпределяне на средства).
 • Формуляр W-8EXP се използва от юридически лица, които трябва да докажат статут на действителен собственик, който не е от САЩ, и че отговарят на условията за по-нисък процент на данъчните удръжки като правителствена централна банка извън САЩ, международна организация, освободена от данъци организация извън САЩ, чуждестранна частна фондация извън САЩ или правителство на територия във владение на САЩ.

Адреси, потвърждаване чрез документ за самоличност и ограничения на облекченията

Какво трябва да очаквам, докато завърша тази процедура?

Следват някои ключови моменти, които трябва да имате предвид, когато завършвате процеса:

 • Не използвайте пощенска кутия или чужд адрес, на който временно получавате поща, като постоянен адрес: Установихме, че някои физически лица и бизнеси посочват пощенска кутия или чужд адрес като постоянен адрес. Ако постоянният ви адрес е пощенска кутия, чужд адрес, на който временно получавате поща, или такъв на доставчик на корпоративни услуги (напр. правна фирма или тръст), може да се наложи да качите копие на устава си или друг подходящ документ, който показва, че това е регистрираният ви юридически адрес.
 • Потвърждаване на самоличността: Може да се наложи да потвърдите самоличността си, ако е в сила едно от следните условия:
  • Идентификационният номер на данъкоплатец (TIN) липсва или не е деветцифрен номер.
  • Въведеният TIN понастоящем не е издаден.
  • Комбинацията от TIN и име не съответства на документацията на IRS.
  • Заявката за съответствие на TIN е невалидна.
 • За адресите в САЩ се изисква допълнителна информация за доказателство: Ако заявявате статут на лице, което не е от САЩ, и имате постоянен или пощенски адрес в Съединените щати, трябва да предоставите допълнителна информация, с която да подкрепите факта, че не сте лице от САЩ.
 • Ограничения за облекченията (само за юридически лица): Юридическите лица, които искат облекчения по данъчна спогодба, трябва да удостоверят, че спазват ограничението в клаузата за облекчения на съответната данъчна спогодба. За да установите дали отговаряте на условията за облекчения по данъчна спогодба, направете справка с приложимата спогодба или се обърнете към данъчен консултант.

Данъчен номер

Какви са ключовите термини при определяне на данъците?

Юридическо име

Въведете юридическото си име точно както е изписано в официалните ви документи.

 • Ако получавате приходи като физическо лице, в полето за име посочете юридическото си име. Може да се наложи да предоставите преведено име – както е изписано в официалните ви документи (например паспорт).
  • Ако имате бизнес, който искате да свържете с формуляра, включете го в полето DBA. Ако за потребителския си профил за плащания използвате името на бизнеса си, включете това име в полето DBA.
 • Ако получавате приходи като юридическо лице, в полето за име трябва да посочите името на юридическото си лице. Ако за потребителския си профил за плащания използвате име на физическо лице, включете това име в полето DBA.

Може да се наложи да предоставите допълнителна документация, за да потвърдите юридическото си име. Научете как да актуализирате потребителския си профил за плащания.

Търговско име (DBA)

Търговското име (DBA) представлява име на дружество, което е различно от името на собственика. В зависимост от типа на подадения формуляр може да посочите и юридическо име на лице.

Игнорирано юридическо лице

Игнорирано юридическо лице е юридическо лице, което има един собственик, не е корпорация съгласно данъчните закони на САЩ и не се счита за юридическо лице, отделно от собственика си, за целите на федералния данък върху дохода.

Научете повече за игнорираните юридически лица от IRS (данъчния орган на САЩ).
Какво представлява идентификационният номер на данъкоплатец (TIN)?

Идентификационният номер на данъкоплатец (TIN) е данъчен номер, който се изисква от данъчните власти на САЩ (IRS) за всички данъчни формуляри за САЩ. За лица, които не са граждани на САЩ, може да се изисква индивидуален TIN (ITIN). Ако искате облекчение по спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, трябва да посочите или чуждестранен TIN, или TIN за САЩ. Научете повече за TIN номерата от IRS.

Съвет: Страниците в уебсайта на IRS не се поддържат, нито се проверяват от Google, и не можем да потвърдим точността на представената информация. Ако имате допълнителни въпроси, може да потърсите професионална данъчна консултация.

За да разберете кои данъчни номера се приемат, направете справка с местните данъчни органи или потърсете професионална данъчна консултация. Google не предоставя данъчни консултации.

Примерите за чуждестранни TIN номера от цял свят може да включват (без изброяването да е изчерпателно):

 • Индия: Номер на постоянна сметка (PAN).
 • Индонезия: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 • Япония: Индивидуален номер (наричан още „Моят номер“).
 • Русия: Идентификационен номер на данъкоплатец, известен като INN.
 • Обединено кралство: Уникален референтен номер на данъкоплатец (UTR), национален осигурителен номер (NINO).

За да разберете кои данъчни номера се приемат, направете справка с местните данъчни органи или потърсете професионална данъчна консултация. Google не предоставя данъчни консултации.

Процедура за потвърждаване на идентификационния номер на данъкоплатец (TIN)

Google периодично сверява данъчната информация на издателите с Internal Revenue Service (IRS). По време на тези проверки IRS може да ни уведоми, че съответните данни в профила ви са неточни или неактуални. В този случай ще задържим плащанията ви, докато не въведете отново данъчната си информация. Това е превантивна стъпка срещу законови действия от страна на IRS.

По-долу са възможните причини за това данъчната ви информация да е била означена като неточна или неактуална:

 • Идентификационният номер на данъкоплатец (TIN) липсва или не е деветцифрен номер.
 • Въведеният TIN понастоящем не е издаден.
 • Комбинацията от TIN и име не съответства на документацията на IRS.
 • Заявката за съответствие на TIN е невалидна.
Ако профилът ви е задържан поради някоя от тези причини, подайте отново данъчната си информация, за да премахнете задържането. Плащанията ви няма да бъдат освободени, докато не изпратите отново данъчната си информация. За повече подробности относно потвърждаването на TIN посетете уебсайта на IRS.

Облекчения по данъчни спогодби

Държавата/регионът ми и Съединените щати имат спогодба за избягване на двойното данъчно облагане върху доходите. Как може да се гарантира, че тя ще бъде приложена?

Ако държавата/регионът ви и САЩ имат спогодба за избягване на двойното данъчно облагане върху доходите, данъчният инструмент в Партньорския център ще намери съответната информация за това по време на изпращането на данъчния формуляр.

На уебсайта на IRS можете да разберете дали държавата/регионът ви имат данъчна спогодба със САЩ.

Това е уебсайт на IRS, който не се поддържа, нито се проверява от Google, и не можем да потвърдим точността на представената информация. Ако имате допълнителни въпроси, може да потърсите професионална данъчна консултация.

Защо има няколко начина на плащане и кой трябва да избера?

Плащанията, извършени във връзка с продукти на Google, понякога могат да попадат в няколко категории. Google удържа подходящия процент въз основа на типа на получаваните приходи и съответните искания за облекчения по данъчна спогодба. Google няма да използва допълнителни искания въз основа на спогодби, освен ако получаваните приходи не са от този тип. Приходите от партньори на Play Книги попадат в категорията „Лицензионни възнаграждения от други авторски права“.

Как да прегледате данъчните документи

Мога ли да прегледам данъчните формуляри, които попълних?
Google генерира копие във формат PDF на данъчните формуляри на IRS, които сте попълнили. Ще трябва да потвърдите точността на документите си. Ако се налага да извършите промени, трябва само да се върнете в Партньорския център и да направите корекция.

Издаване на документ за платени данъци

Какво представлява „дейност в САЩ“?
Дейност в САЩ представлява изпълнението на услуга в Съединените щати. Това може да включва наличието на служители и притежаването на оборудване в САЩ, които са свързани с генерирането на приходите.
Какво представлява клетвената декларация за непроменени обстоятелства?

Писмена клетвена декларация за липса на промяна на обстоятелствата може да се предостави с валиден формуляр W-8. Тя дава възможност на Google да приложи новоподадения формуляр към предишен период, през който издателят е получил плащания. По този начин Google може да третира данъчното състояние на плащанията, направени през предходния период, за който се отнася декларацията, по същия начин, както се определя от новоподадения данъчен формуляр.

Това може да помогне на Google да възстанови сумата за удържания при източника данък, ако формулярът дава на издателя право на по-нисък процент на удръжките и той е заявил възстановяването на средства в законния срок за това (до 31 декември в годината, в която е удържан данъкът).

Изпращане и проверка

Какво е състоянието на данъчния ми формуляр?
 • В процес на преглеждане: Изпратената от вас данъчна информация се проверява.
  • Възможно е това да отнеме до 7 работни дни.
  • Ако за проверяване на данъчната ви информация или за потвърждаване на самоличността ви са необходими допълнителни документи, ще ви уведомим в центъра на Google за плащания и по имейл.
 • Одобрено: Данъчната ви информация е приета така, както сте я изпратили.
 • Отхвърлено: Данъчната ви информация може да бъде отхвърлена поради няколко причини:
  • Въведеният от вас идентификационен номер на данъкоплатец (TIN) не е намерен в документацията на IRS. Причината за това може да е, че системата на IRS не е актуализирала TIN номера или че той е създаден наскоро.
  • Въведената от вас комбинация от име и TIN не съответства на тази в документацията на IRS.
  • Данъчната ви информация не може да бъде потвърдена въз основа на предоставените от вас документи.

Ако формулярът ви бъде отхвърлен, ще ви уведомим в центъра на Google за плащания и по имейл. Изпратете нов формуляр или се свържете с данъчния си консултант. Преди да го изпратите, в потребителския си профил за таксуване проверете дали данъчната ви информация съвпада точно с тази в данъчния ви формуляр.

Защо документите ми са в процес на проверка?

За да се гарантира безопасността, точността и изчерпателността на информацията, която предоставите в данъчния инструмент, тя преминава през редица проверки. Понякога дори малка грешка в документите ви може да доведе до проверка на данъчната ви информация. Най-добрият начин да сведете до минимум забавянията при обработването на данъчната ви информация е предоставените данни да съответстват на тези в потребителския ви профил за плащания.

Някои от често срещаните случаи, които ще доведат до проверка, включват:

За формуляри W9:

 • Юридическото име, посочено в данъчния инструмент, не съответства на това в потребителския ви профил за плащания.
 • Името на „игнорираното“ юридическо лице, посочено в данъчния инструмент, не съответства на това в потребителския ви профил за плащания.
 • Посоченият в данъчния инструмент социалноосигурителен номер е невалиден или принадлежи на човек, чието име не съответства на това в профила. Проверката в този случай може да отнеме повече време.

За формуляри W8:

 • Юридическото име, посочено в данъчния инструмент, не съответства на това в потребителския ви профил за плащания.
 • Името на „игнорираното“ юридическо лице, посочено в данъчния инструмент, не съответства на това в потребителския ви профил за плащания.
 • „Постоянният“ или „пощенският“ адрес, посочен в данъчния инструмент, се намира в Съединените щати или не съответства на държавата/региона, за които искате облекчения по данъчна спогодба.
 • В данъчния инструмент е посочен чужд адрес или пощенска кутия.
 • Полето „Правоспособност“ от формуляра е попълнено в данъчния инструмент.
Съвет: Всички изпратени формуляри W8-IMY ще преминат проверка.
Защо трябва да предоставя документи за потвърждаване?

Може да се наложи да потвърдите самоличността си, ако е в сила едно от следните условия:

 • Идентификационният номер на данъкоплатец (TIN) липсва или не е деветцифрен номер.
 • Въведеният TIN понастоящем не е издаден.
 • Комбинацията от TIN и име не съответства на документацията на IRS.
 • Заявката за съответствие на TIN е невалидна.
Научете повече за документацията, която приемаме за всеки данъчен формуляр.
Какво да направя, ако формулярът ми е отхвърлен, защото комбинацията от TIN и име не съответства на документацията на IRS?
Името и TIN номера, които сте посочили в данъчния си формуляр, трябва да съвпадат с тези, които са регистрирани на ваше име в IRS. Ако предоставените от вас име или TIN номер не са регистрирани на ваше име в IRS, изпратете отново данъчния си формуляр с правилната информация. За да прегледате изпратената от вас информация:
 1. Влезте в профила си в Партньорския център на Google Play Книги.
 2. Кликнете върху раздела Център за плащане.
 3. В „Потребителски профил за плащания“ кликнете върху Редактиране и след това Управление на настройките и след това Информация за данъци в САЩ и след това Управление на данъчната информация.
 4. Кликнете върху връзката към изпратения от вас данъчен формуляр.
Какво да направя, ако името, свързано с профила, не съвпада с въведеното в данъчния формуляр?
За да потвърдим данъчния ви формуляр, посоченото в него име трябва да съответства на името в потребителския ви профил за плащания. Проверете тази информация в потребителския си профил за плащания:
 • Ако името в потребителския ви профил за плащания съвпада с правилното ви юридическо име, изпратете отново данъчния си формуляр.
 • Ако името в потребителския ви профил за плащания е неправилно, актуализирайте го, така че да съвпада с юридическото ви име, и изпратете отново данъчния си формуляр.

Съвет: Ако имате търговско име (DBA или D/B/A), въведете го в съответната секция на данъчния формуляр.

Ако не знаете кое е свързаното с профила ви име:
 1. Влезте в профила си в Партньорския център на Google Play Книги.
 2. Кликнете върху раздела Център за плащане.
 3. В „Потребителски профил за плащания“ кликнете върху Редактиране и след това Управление на настройките.
 4. За да намерите свързаното с профила ви име на физическо лице или бизнес, превъртете до „Име и адрес“ или „Име и адрес на фирмата“.

Доходи и приходи

Какви документи трябва да подготвя, ако данъчната ми информация за САЩ бъде изпратена за проверка?
Ако данъчната ви информация за САЩ бъде изпратена за допълнителен преглед, може да се наложи да предоставите допълнителен документ за самоличност. Приемаме файлове във формат .png, .jpeg и .pdf. Научете повече за одобрените данъчни документи и документи за самоличност.
Какво представлява удържането на данъци при източника?

Удържането на данък при източника представлява удържане на данък от плащанията ви, така че съответните средства да могат да бъдат изплатени на правителството с цел изпълняване на данъчното задължение в САЩ на бенефициера.

Съгласно данъчните закони на САЩ Google е законен представител по удържането на данъци, който трябва да спазва тези закони и където се изисква, да удържа данъци върху съответните нетни приходи от Play Книги. Удържането на данък при източника може да започне най-рано през юни 2021 г.

Как ще се отрази това на приходите ми от Play Книги

Ако предоставите валидна данъчна информация, само нетните ви приходи от читатели в САЩ ще подлежат на удържане на данък при източника и деклариране.

Точният процент на удръжките се определя от данъчната информация, която предоставите на Google. Можете да намерите този процент в раздела „Управление на данъчната информация“ в настройките за плащане в Партньорския център, след като изпратите формуляра си. Сумите на удържания при източника данък не се показват на страницата „Анализ“ в Play Книги.

Хипотетични примери

Издател в Партньорската програма на Play Книги в Индия печели 1000 щ.д. от Play Книги през последния месец. От тези 1000 щ.д. книгите му са генерирали 100 щ.д. от читатели в САЩ.

Следват някои възможни случаи на удържане на данък при източника:

 • Издателят не изпраща данъчна информация: Крайната сума на данъчните удръжки е 240 щ.д., тъй като процентът на удържания при източника данък е до 24% от общите нетни приходи за целия свят, ако издателят не е изпратил данъчна информация. Това означава, че докато той не изпрати пълна данъчна информация, трябва да удържаме до 24% от общите му нетни приходи за целия свят, а не само от приходите му от САЩ.
 • Издателят изпраща данъчна информация и иска облекчение по данъчна спогодба: Крайната сума на данъчните удръжки е 15 щ.д. Причината за това е, че Индия и САЩ имат данъчна спогодба, която намалява данъчната ставка до 15% от нетните приходи от продажбите в САЩ.
 • Издателят изпраща данъчна информация, но не отговаря на условията за облекчения по спогодба за избягване на двойното данъчно облагане: Крайната сума на данъчните удръжки ще бъде 30 щ.д. Причината за това е, че без данъчна спогодба ставката е 30% от нетните приходи от продажбите в САЩ.

Изчисляване на прогнозния данък, удържан при източника

Използвайте това примерно изчисление, за да разберете как може да бъдат засегнати приходите ви от Play Книги:

 1. Отворете отчета за приходите на страницата „Анализ“ в Play Книги и задайте за филтъра за датата съответния период за плащания, като например от 1 до 31 октомври. Може да е полезно да зададете за „Анализ“ в Play Книги валутата, в която получавате плащания, като например щатски долари.
 2. Приложете филтър за географско местоположение, за да видите прогнозните приходи от Съединените щати. Научете повече за аудиторията си на страницата „Анализ“ в Play Книги.
 3. Отворете профила си в Партньорския център, за да намерите приложимия за вас процент на данъчните удръжки при източника. Този процент се показва, след като изпратите данъчната си информация за САЩ.
 4. Умножете резултатите в съответствие със стъпки 2 и 3 по-горе.
Важно: Изпълняването на горепосочените стъпки дава само прогноза за удържания при източника данък. След като Google започне да удържа данъци при източника, ще виждате крайната сума на удръжките в редовния си отчет за платежни транзакции в Партньорски център (ако е приложимо).

Продажби в САЩ и други държави

Какво да направя, ако не получавам приходи от продажби в САЩ?
Независимо дали получават приходи от продажби в САЩ, или не, всички издатели в Play Книги трябва да изпратят данъчна информация на Google. Ако в бъдеще получавате приходи от читатели в САЩ, изпращането на данъчната ви информация за САЩ ще помогне за определяне на правилния процент на удръжките за вас.
Какви критерии използвате, за да определите дали съм издател, базиран в САЩ?
Местоположението ви се определя от държавата/региона на пребиваване, които декларирате в данъчната си информация.
Това означава ли, че ще ми бъде начислен данък и в държавата/региона ми на пребиваване, и в САЩ?

От Google се изисква да удържа данъци в САЩ от нетните ви приходи от Play Книги само от читатели в САЩ. Възможно е местните закони за данъка върху доходите пак да са приложими за нетните ви приходи от Play Книги.

Много държави/региони имат данъчни спогодби, които намаляват или елиминират двойното данъчно облагане. Освен това някои държави/региони може да разрешават чуждестранни данъчни кредити с цел намаляване на данъчната тежест в международен план. Ако поискате облекчение по данъчна спогодба в данъчния инструмент в Партньорския център, може да имате възможност да намалите данъчната тежест. Посъветвайте се с данъчния си консултант.

Удържане на данък при източника и Google

Какви документи за данъчни отчети предоставя Google?

Можете да намерите крайните суми на данъчните удръжки при източника в отчета за плащанията в Партньорския център според платежния си цикъл.

Всички издатели, изпратили данъчна информация, които получават отговарящи на условията плащания, ще получават данъчен формуляр (напр. 1042-S или 1099-MISC) на или преди 15 март всяка година за данъчните удръжки за предходната. За да заявите копие или корекция или да анулирате данъчен формуляр за САЩ за приключване на годината, посетете Помощния център на Партньорския център.

Мога ли да получа възстановяване на сума за предходен данък, удържан при източника?

При определени обстоятелства Google може да възстанови удържания при източника данък в САЩ, ако до 31 декември 2021 г. бъде предоставена актуализирана данъчна информация. Например ако своевременно се подаде актуализиран данъчен формуляр W-8 с искане за по-ниска данъчна ставка, Google ще преизчисли сумите на удръжките и ще възстанови разликата.

Ще трябва да предоставите клетвена декларация за непроменени обстоятелства и да декларирате, че направените във формуляра промени се отнасят за минала дата. Можете да направите това в секцията „Клетвена декларация за промяна на статуса“ в стъпка 6 от данъчния инструмент в Партньорския център.

Можете да намерите възстановените суми в платежния цикъл, след като актуализирате формуляра.

Тези случаи са ограничени и валидната данъчна информация трябва да бъде получена до края на календарната година, в която е удържан данъкът. Ако не предоставите валидна данъчна информация до края на календарната година, ще трябва да подадете заявка за възстановяване на средства директно до IRS. За целта препоръчваме да потърсите съвет от данъчен консултант.

Можете да намерите всички приложими възстановявания на суми в отчета за плащанията в Партньорския център в края на платежния цикъл, след като актуализирате данъчната си информация в Партньорския център.

Това важи ли за другите ми нетни приходи от Партньорския център, които не са от Play Книги?
Ако предоставите валидна данъчна информация, удържането на данък при източника за САЩ съгласно глава 3 се прилага само за нетните ви приходи от Play Книги.

Удържане на данък при източника

Кога е приложимо удържането на данък при източника за САЩ?

По принцип лице, което разполага с документи, че не е от САЩ (валиден формуляр W-8), подлежи на данъчни удръжки в САЩ върху приходите, които са получени от източници в Съединените щати. Ако например лице, което не е от САЩ, извършва услуги в САЩ, плащанията, свързани с извършените в Съединените щати услуги, подлежат на данъчни удръжки при източника върху приходите в САЩ.

Процентът на удръжките зависи от типа на получените приходи, от това дали бенефициерът отговаря на условията за облекчения по спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и (ако отговаря на условията) дали има валидно попълнено искане за облекчения по данъчна спогодба във формуляр W-8. IRS изисква страната, извършваща плащането към лице, което не е от САЩ, да удържи и (ако е приложимо) да внесе сумите в IRS, както и да попълни определена данъчна информация в края на календарната година, в която е извършено плащането.

Какъв е процентът на удръжките и може ли да бъде намален?

Ако не бъде предоставен валиден данъчен формуляр, стандартният процент на удръжките по принцип е 30% от приложимите плащания. Той може да бъде намален, ако:

 • сте постоянно пребиваващо лице за данъчни цели в държава/регион с данъчна спогодба със САЩ;
 • типът на получените от вас приходи отговаря на условията за облекчение по спогодба за избягване на двойното данъчно облагане;
 • отговаряте на всички изисквания в спогодбата и подадете валидно искане за облекчения по данъчната спогодба.

В някои случаи стандартният процент на удръжките е 24%, когато партньор без документи се смята за лице от САЩ.

За да намерите съответния процент на удръжките в потребителския си профил за плащания, отворете Настройки и след това Управление на данъчната информация.

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
11903145123977549924
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
82437