Innehållspolicy för utgivare på Google Play Böcker

I dessa innehållspolicyer omfattar termerna Bok och Böcker innehåll i form av eböcker och ljudböcker.

Innehållspolicy

Vår innehållspolicy är viktig för att säkerställa en positiv upplevelse för både användarna och våra utgivarpartner. Vi uppskattar att du hjälper till genom att respektera dessa riktlinjer. Vi gör undantag för denna policy baserat på konstnärligt, utbildningsmässigt, historiskt, dokumentärt eller vetenskapligt syfte eller om det förekommer andra väsentliga fördelar för allmänheten. Policyerna kan komma att ändras, så besök oss igen snart. Läs också Google Plays användarvillkor om du vill ha mer information.

Så här ser vår policy ut:

Spam och skadlig programvara
Håll Google Play fritt från spam och skadlig programvara. Spam omfattar, men är inte begränsat till, oönskat kampanjinnehåll eller oönskad reklam och oönskad eller massinriktad begäran om bidrag. Det är inte tillåtet att överföra skadlig programvara, virus eller något annat som kan störa tjänsten eller skada andra. Spam omfattar men är inte begränsat till

 • oönskad reklam eller oönskat kommersiellt material
 • innehåll som enkelt går att hitta online gratis.

Innehåll som är allmän egendom
Flera versioner av samma bok skulle förvirra användarna och bereda lite eget värde. Vi tar inte längre emot böcker med material som är allmän egendom utom från vissa partner på grund av de många dubbletterna.

Innehåll som inte är exklusivt
Google får ibland samma bok från flera parter, av vilka alla eller några har publiceringsrättigheter till boken. Google kan inte medla i potentiella rättskonflikter mellan författare, förlag och andra parter. Vi försöker däremot att vara extra försiktiga för att undvika obehöriga kopior. Det kan också hända att vi refuserar dubbletter eftersom flera versioner av samma bok förvirrar användarna.

Om du misstänker att en annan part olovligen publicerar ditt material läser du mer om Googles upphovsrättspolicy.

Vilseledande innehåll och innehåll som inte motsvarar förväntningarna
Tillhandahåll inte material som vilseleder kunderna och/eller gör dem besvikna. Vid upprepade klagomål från användarna kan materialet granskas. Material som vi inte tillåter omfattar men är inte begränsat till följande exempel:

 • böcker som är lätta att förväxla med appar eller digitalt innehåll av annat slag
 • utdrag vars enda syfte är att göra reklam för eller uppmuntra till köp av andra böcker
 • metadata som är förvillande lik andra böckers, till exempel vilseledande boktitlar, författarnamn, beskrivningar eller omslag, eller som skapar förvirring över bokens format
 • böcker med kvalitetsproblem i innehållsfilen som gör att innehållet är svårt att förstå
 • ljudinnehåll som är uppläst med hjälp av talsyntes som inte låter som en människa

Våldsamt, hotfullt eller motbjudande material
Uppvigling till våld eller terrorism är inte tillåtet. Detta omfattar material som är avsett att trakassera eller som hotar att orsaka en person allvarlig fysisk skada eller dödsfall eller som uppmanar till försök att fysiskt skada andra. Dessutom tillåter vi inte våldsamt eller obscent material som är extremt detaljerat.

Hets mot folkgrupp
Innehåll som förespråkar hat, våld eller folkmord på en identifierbar eller skyddad grupp eller individ är inte tillåtet. Skyddade grupper och individer inkluderar de som bygger på etnicitet, nationalitet (inklusive medborgarskap), religion, funktionshinder, kön, ålder, veteranstatus, sexuell läggning eller könsidentitet.

Sexuellt innehåll

Tillåtet

 • Bilder av nakenhet med pedagogiskt, konstnärligt, historiskt eller dokumentärt värde
 • Sexuellt explicit innehåll

Trots att sexuellt material av detta slag är tillåtet kräver vi att utgivaren märker det som olämpligt för barn på fliken Inställningar för boken i partnercentret.

Inte tillåtet

 • Bilder av nakenhet utan pedagogiskt, konstnärligt, historiskt eller dokumentärt värde
 • Pornografisk text
 • Sexuell text i rubriker, underrubriker eller beskrivningar
 • Utdrag med sexuell text i beskrivningar
 • Sexuell text som skildrar extrema sexuella handlingar, till exempel pedofili eller sex med djur
 • Innehåll som leder trafik till kommersiella pornografiska videowebbplatser

Tänk på att vi gör undantag baserat på konstnärligt, pedagogiskt, historiskt, dokumentärt eller vetenskapligt syfte eller om det finns andra väsentliga fördelar för allmänheten.

Barnsäkerhet
Google har en nolltoleranspolicy mot bilder som visar sexuella övergrepp mot barn.. Vi förbjuder användningen av Google Play för att skapa, inneha eller distribuera innehåll som visar sexuellt utnyttjande av barn. Tänk på att vi följer gällande lagar. Vi anmäler leverantörer av material där barn exploateras och allt innehåll som stödjer dessa aktiviteter kommer att tas bort.

Personuppgifter och konfidentiell information
Dela inte personuppgifter eller konfidentiell information. Vi förbjuder obehörig försäljning eller distribution av privat eller konfidentiell information, till exempel kreditkortsuppgifter, personnummer, körkortsnummer eller andra kortnummer eller annan information som inte är tillgänglig för allmänheten. Tänk på att information som redan finns tillgänglig någon annanstans på internet eller i offentliga uppgifter i de flesta fall inte anses vara privata eller konfidentiella enligt vår policy.

Olagliga aktiviteter
Ägna dig inte åt olagliga aktiviteter på Google Play. Om vi får reda på att olagliga aktiviteter pågår kommer vi att vidta åtgärder, vilket kan innebära att vi tar bort åtkomsten till våra produkter, stänger av ditt Google-konto eller anmäler dig till relevant myndighet.

Upphovsrätt
Respektera upphovsrättslagarna. Vi vidtar åtgärder mot brott mot upphovsrätten. Upprepade intrång i immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, medför att kontot sägs upp. Läs mer om Googles upphovsrättspolicy.

Tillämpning av policy

Google får rapporter om brott mot policyn via knappen Anmäl otillåten användning i vår produkt. Åtgärder vi kan vidta:

 • Ta bort materialet
 • Inaktivera din åtkomst till en eller flera av Googles produkter
 • Radera ditt Google-konto
 • Anmäla olagligt material till relevant myndighet
 • Debitera ditt konto för att täcka återbetalning till kund

När innehållet i en e-bok granskas för eventuellt brott mot vår innehållspolicy kan vi tillfälligt inaktivera förhandsgranskningen både på Google Play och vid sökningar på Google Böcker.

Bara för att en användare inte accepterar ett visst material eller finner det olämpligt innebär det inte att vi kommer att ta bort det eller vidta någon åtgärd. Människor har olika åsikter och vi tar hänsyn till detta när vi granskar anmälningar om otillåten användning.

Google förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande neka försäljning av en bok som skickats till Google Play.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?