Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Thêm sách và tạp chí vào thư viện của bạn

Bạn có thể sắp xếp, xếp hạng và đánh giá sách cũng như tạp chí bằng cách thêm sách và tạp chí vào thư viện của mình. Thư viện của bạn cũng là nơi bạn sẽ thấy bất kỳ ghi chú hoặc nhãn nào mà bạn thêm vào sách.

Để thêm sách hoặc để viết bài đánh giá, đảm bảo bạn đã đăng nhập vào Google Sách.

Thêm một cuốn sách hoặc tạp chí 
 1. Truy cập books.google.com.
 2. Nhập tìm kiếm của bạn vào hộp tìm kiếm.

 3. Nhấp vào Tìm kiếm sách.

 4. Chọn một cuốn sách.

 5. Ở đầu trang sách, nhấp vào Thêm vào thư viện của tôi.

 6. Chọn giá để thêm sách vào.

Sách hoặc tạp chí sẽ được thêm vào thư viện của bạn.

Thêm danh sách sách hoặc tạp chí

Bạn có thể thêm nhiều sách cùng một lúc nếu bạn biết ISBN hoặc ISSN của các sách đó.

 1. Truy cập books.google.com.

 2. Ở giữa cuối trang, nhấp vào Thư viện của tôi.

 3. Ở phía bên trái của trang, nhấp vào tên của giá (ví dụ: “Yêu thích”).

 4. Trên trang kết quả, nhấp vào biểu tượng Cài đặt .

 5. Chọn Thêm theo ISBN hoặc ISSN.

 6. Nhập ISBN hoặc ISSN của sách bạn muốn thêm. Phân tách các mã đó bằng dấu phẩy.

 7. Nhấp Thêm sách.

Sách hoặc tạp chí sẽ được thêm vào thư viện của bạn.