Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Tải xuống sách dưới dạng PDF miễn phí

Nếu bạn tìm thấy một cuốn sách không có bản quyền và thuộc miền công cộng, bạn có thể tải xuống sách đó dưới dạng PDF miễn phí. Những sách này sẽ hiển thị nút Sách điện tử - Miễn phí.

  1. Ở bên trái của trang, bạn sẽ nhìn thấy nút Sách điện tử - Miễn phí.
  2. Di chuột qua nút đó.
  3. Bên cạnh “Tải xuống”, nhấp vào PDF hoặc EPUB. Tìm hiểu thêm về tệp EPUB và PDF.

Trình xem PDF được hỗ trợ

Bạn có thể tải xuống và đọc miễn phí các tệp PDF bằng trình duyệt Chrome hoặc mọi trình xem PDF tiêu chuẩn. Nếu bạn sử dụng trình duyệt Chrome, hãy bật trình xem PDF trên Chrome.

Nguyên tắc sử dụng tệp PDF đã tải xuống

  • Hãy nhớ tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Google.
  • Không tham gia phân phối lại hoặc lưu trữ lại tệp trên quy mô lớn.
  • Kiểm tra chính sách tại địa phương của bạn nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về luật miền công cộng.