Ετικέτες στοιχείων σελίδας για διατάξεις

Η ενότητα <body> ενός θέματος διάταξης αποτελείται από ενότητες και γραφικά στοιχεία.

 • Οι ενότητες είναι περιοχές της σελίδας σας, όπως οι πλευρικές γραμμές και τα υποσέλιδα.
 • Τα γραφικά στοιχεία είναι στοιχεία σελίδας όπως μια σελίδα, μια λίστα ιστολογίων ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να προσθέσετε από την καρτέλα "Στοιχεία σελίδας".

Μπορείτε να συμπεριλάβετε όποιο HTML επιθυμείτε γύρω από τις ενότητες του θέματός σας.

Ενότητες

Κάθε ενότητα στο θέμα σας διαθέτει αρχικές και  τελικές ετικέτες οι οποίες έχουν την ακόλουθη μορφή:

<b:section id='header' class='header' maxwidgets="1" showaddelement="no">

</b:section>

<b:section> tag attributes
 • id – (Απαιτείται) Ένα μοναδικό όνομα που αποτελείται μόνο από γράμματα και αριθμούς.
 • class – (Προαιρετικό) Ορισμένα κοινά όνομα κλάσεων είναι τα "navbar", "header", "main", "sidebar" και "footer". Αν αλλάξετε θέματα αργότερα, αυτά τα ονόματα βοηθούν το Blogger να καθορίσει με ποιόν τρόπο θα μεταφέρει τα δεδομένα σας.
 • maxwidgets – (Προαιρετικό) Ο μέγιστος αριθμός γραφικών στοιχείων που επιτρέπεται σε αυτήν την ενότητα. Δεν θα υπάρχει όριο αν δεν καθορίσετε ένα.
 • showaddelement – (Προαιρετικό) Οι τιμές μπορούν να είναι είτε "yes" είτε "no", ενώ η τιμή "yes" είναι η προεπιλεγμένη. Αυτό το χαρακτηριστικό καθορίζει αν η καρτέλα "Στοιχεία σελίδας" θα εμφανίζει το σύνδεσμο "Προσθήκη στοιχείου σελίδας" σε αυτήν την ενότητα.
 • growth – (Προαιρετικό) Οι τιμές μπορούν να είναι είτε "horizontal" είτε "vertical" ενώ η τιμή "vertical" είναι η προεπιλεγμένη. Αυτό το χαρακτηριστικό καθορίζει αν τα γραφικά στοιχεία σε αυτήν την ενότητα τακτοποιούνται σε παράθεση ή σε στοίβα.

Μια ενότητα μπορεί να περιέχει μόνο γραφικά στοιχεία. Για να εισαγάγετε επιπλέον κώδικα σε μια ενότητα χωρίστε την ενότητα σε δύο ή περισσότερες νέες ενότητες.

Γραφικά στοιχεία

Ένα γραφικό στοιχείο αντιπροσωπεύεται από μια μεμονωμένη ετικέτα, η οποία είναι ένα placeholder που υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνεται ο χειρισμός του γραφικού στοιχείου στην καρτέλα "Στοιχεία σελίδας".

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα γραφικών στοιχείων (ένα για μια κεφαλίδα σελίδας και ένα για μια λίστα):

<b:widget id="header" type='HeaderView' locked="yes"/>

<b:widget id="myList" type='ListView' locked="no" title="Τα αγαπημένα μου"/>

<b:widget id=”BlogArchive1” locked=”false” mobile=”yes” title=”Αρχείο ιστολογίου” type=”BlogArchive”/>

Χαρακτηριστικά γραφικών στοιχείων
 • id – (Απαιτείται) Μπορεί να περιέχει μόνο γράμματα και αριθμούς και κάθε αναγνωριστικό γραφικού στοιχείου στο θέμα σας πρέπει να είναι μοναδικό. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του αναγνωριστικού ενός γραφικού στοιχείου αν δεν γίνει διαγραφή του γραφικού στοιχείου και δημιουργία ενός νέου.
 • type – (Απαιτείται) Υποδεικνύει τον είδος του γραφικού στοιχείου.
 • locked – (Προαιρετικό) Οι τιμές μπορούν να είναι είτε "yes" είτε "no", ενώ η τιμή "no" είναι η προεπιλεγμένη. Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση ή η διαγραφή ενός κλειδωμένου γραφικού στοιχείου από την καρτέλα "Στοιχεία σελίδας".
 • title – (Προαιρετικό) Εάν δεν έχει καθοριστεί τίτλος προβολής, θα χρησιμοποιηθεί ένας προεπιλεγμένος τίτλος, όπως το "List1".
 • pageType – (Προαιρετικό) Οι τιμές μπορούν να είναι "all", "archive", "main" ή "item", ενώ η τιμή "all" είναι η προεπιλεγμένη. Το γραφικό στοιχείο θα προβάλλεται μόνο στις καθορισμένες σελίδες του ιστολογίου σας. (Όλα τα γραφικά στοιχεία προβάλλονται στην καρτέλα "Στοιχεία σελίδας", ανεξάρτητα από το pageType τους).
 • mobile – (Προαιρετικό) Η τιμές μπορούν να είναι "yes", "no" ή "only", ενώ η τιμή "default" είναι η προεπιλεγμένη. Αυτό το χαρακτηριστικό καθορίζει αν το γραφικό στοιχείο θα προβάλλεται σε κινητές συσκευές ή όχι. Όταν το χαρακτηριστικό "mobile" έχει οριστεί ως "default", θα προβάλλονται μόνο τα στοιχεία "Header", "Blog", "Profile", "PageList", "AdSense" και "Attribution".

Μάθετε περισσότερα για την επεξεργασία ετικετών γραφικών στοιχείων.

Σημείωση: Στο δημοσιευμένο ιστολόγιό σας, όλες οι ετικέτες <b:section> και <b:widget> θα αντικατασταθούν από ετικέτες <div>, οι οποίες θα έχουν το καθορισμένο αναγνωριστικό. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορείτε να αναφέρεστε, για παράδειγμα, στο div#header ή στο div#myList στο CSS σας.