جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
صفحه درخواستی در حال حاضر به زبان شما موجود نیست. می‌توانید زبان دیگری را در انتهای صفحه انتخاب کنید یا با استفاده از ویژگی ترجمه داخلی Google Chrome هر صفحه وبی را فوراً به زبان انتخابی‌تان ترجمه کنید.

Back up, import, or delete your blog

You can back up your blog content and import it to another blog. You can also back up your blog before deleting it.

Back up your blog

When you back up your blog, you get an .xml file of the posts and comments:

 1. Sign in to Blogger.
 2. Select the blog to back up.
 3. In the left menu, click Settings > Other.
 4. In the "Import & back up" section, click Back up Content > Save to your computer.

To save a copy of your blog's template, go to the left menu, select Template and click Backup/restore.

If you move your blog, learn to redirect to your new blog address.

Import posts and comments into your blog

 1. Sign in to Blogger.
 2. Select the blog you want to import posts and comments to.
 3. In the left menu, click Settings > Other.
 4. In the “Import & back up” section, click Import Content.
 5. Select the .xml file from your computer.
 6. Click Publish.

There is no file size limit to import a blog, but the number of imports in a day is limited.

Delete your blog

 1. Sign in to Blogger.
 2. Select the blog you want to delete.
 3. In the left menu, select Settings > Other.
 4. In the “Blog tools” section, click Delete this blog.

Note: You must be the administrator of a blog to delete it.

Learn how to remove yourself from a blog.

Restore a deleted blog

You can restore your blog for a short period after deleting it.

 1. Sign in to Blogger.
 2. On the left of your Blogger dashboard, click Deleted blogs.
 3. On the name of the blog to restore, click Undelete this blog.

After a blog is permanently deleted, the blog’s URL cannot be used again.

Note: To request a review of your blog after a violation, click Appeal. If it meets the Blogger content policy, the blog will be restored.

Troubleshoot a deleted blog that still appears online.

Was this article helpful?