તમે વિનંતી કરેલું પેજ હાલમાં તમારી ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી. તમે પેજની સૌથી નીચેના ભાગમાં જઈને બીજી ભાષા પસંદ કરી શકો છો અથવા Google Chromeની અનુવાદ કરવાની બિલ્ટ-ઇન સુવિધાનો ઉપયોગ કરીને તમે કોઈપણ વેબપેજનો તમારી મનપસંદ ભાષામાં ઝટપટ અનુવાદ કરી શકો છો.

Set up a custom domain

Important: If you use CAA Records on your custom domain, you must add a record for letsencrypt.org. If you don’t, Blogger won't create or renew your SSL certificate.

To personalize your blog’s website address, you can buy a domain. If you’re an administrator, you can manage domains registered through Blogger.

Step 1: Buy a domain

Important: If Google Domains aren’t supported in your country, you can buy a domain from a non-Google provider. Learn more about Google Domains availability.

To buy a Google domain:

 1. Sign in to Blogger.
 2. In the top left, select a blog.
 3. From the menu on the left, click Settings.
 4. Under "Publishing," click Custom domain and then Buy a domain.
 5. At the top, search for a domain.
 6. Next to the domain you want, click Buy.
 7. Follow the on-screen instructions.

Step 2: Set up your domain with your blog

Connect to your Google Domain from Blogger

 1. Sign in to Blogger.
 2. In the top left, select a blog.
 3. From the menu on the left, click Settings.
 4. Under "Publishing," click Custom domain.
 5. Enter the preferred URL for your blog.
 6. Click Save.

Connect to your non-Google domain from Blogger

 Important: It may take up to 24 hours for your “blogspot.com” address to redirect you to your custom domain.

Step 1: Set up your domain in Blogger 

 1. Sign in to Blogger.
 2. In the top left, select a blog.
 3. From the menu on the left, click Settings.
 4. Under “Publishing,” click Custom domain.
 5. Type the URL of the domain you've purchased.
 6. Click Save.
 7. You'll get an error with two CNAMEs:
  • Blog CNAME: For name, enter the name as the subdomain, like "blog." or "www." For destination, enter “ghs.google.com.”
  • Security CNAME:  “Name: XXX, Destination: XXX.” This is different for each person and is specific to your blog and your Google Account.

Step 2: Set up your non-Google domain provider settings

 1. Go to your domain provider’s website and find the Domain Name System (DNS) in the control panel.
 2. Under "Name, Label or Host," enter the subdomain from step 7 above.
 3. Under "Destination, Target or Points to," enter "ghs.google.com."
 4. Enter details for the second CNAME, which are specific to your blog and Google Account.
 5. To activate your DNS settings, wait at least one hour.
 6. Repeat Step 1: Set up your domain in Blogger.

Step 3 (optional): Redirect from the URL without subdomain to your blog’s URL

To redirect your readers from “mydomain.com” to “www.mydomain.com,” set up a naked redirect:

 1. Go to your domain provider’s website.
 2. Open your DNS settings.
 3. Add these 4 A-records that point to Google IPs. If A-records for "mydomain.com" already exist, you should remove the existing A-records.
  • 216.239.32.21
  • 216.239.34.21
  • 216.239.36.21
  • 216.239.38.2
 4. Sign in to Blogger.
 5. In the top left, select a blog.
 6. From the menu on the left, click Settings.
 7. Under "Publishing," turn on Redirect domain (mydomain.com to www.mydomain.com).

Fix issues with custom domain setup

If you have problems, try these steps:

 • When you set up your domain, you may not have to enter the 2 CNAMEs.
 • Make sure the "Name, Label, or Host" CNAME is correct.
 • If your custom domain doesn’t work, wait before you try the steps again. If you have problems, contact your domain provider.
Was this helpful?
How can we improve it?
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
Search Help Center
true
74
false