แปลการสนทนาด้วยโหมดล่าม

คุณขอให้ Google Assistant แปลการสนทนากับคนต่างชาติได้

ภาษาที่คุณใช้เพื่อเริ่มใช้โหมดล่ามจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ เมื่อเริ่มใช้โหมดล่ามแล้ว คุณจะขอให้ Google Assistant แปลเป็นภาษาอื่นๆ ได้ด้วย

อุปกรณ์ที่ใช้ได้

 • ลำโพง Google Home ทั้งหมด
 • ลำโพงบางรุ่นที่มี Google Assistant Built-In
 • Smart Display ทั้งหมด
 • นาฬิกาอัจฉริยะ
 • โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต

ภาษาที่คุณแปลไปมาได้

ภาษาในโหมดล่าม: โทรศัพท์และแท็บเล็ต

คุณขอให้ Google Assistant แปลเป็นภาษาต่อไปนี้ได้

 • อาหรับ
 • เบงกาลี
 • บัลแกเรีย
 • พม่า
 • กัมพูชา (เขมร)
 • คาตาลัน
 • เช็ก
 • เดนมาร์ก
 • ดัตช์
 • อังกฤษ
 • เอสโตเนีย
 • ฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก)
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมัน
 • กรีก
 • คุชราต
 • ฮินดี
 • ฮังการี
 • อินโดนีเซีย
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • ชวา
 • กันนาดา
 • เกาหลี
 • ลัตเวีย
 • มาลายาลัม
 • มราฐี
 • เนปาล
 • จีนกลาง
 • นอร์เวย์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • โรมาเนีย
 • รัสเซีย
 • ภาษาเซอร์เบีย
 • สิงหล
 • สโลวัก
 • สเปน
 • ซูดาน
 • สวีเดน
 • ทมิฬ
 • เตลูกู
 • ไทย
 • ตุรกี
 • ยูเครน
 • อูรดู
 • เวียดนาม
ภาษาของโหมดล่าม (ลำโพง, Smart Display และนาฬิกาอัจฉริยะ)

คุณขอให้ Google Assistant แปลเป็นภาษาต่อไปนี้ได้

 • อาหรับ
 • บัลแกเรีย
 • คาตาลัน
 • เช็ก
 • เดนมาร์ก
 • ดัตช์
 • อังกฤษ
 • ฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก)
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมัน
 • กรีก
 • ฮินดี
 • ฮังการี
 • อินโดนีเซีย
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • เกาหลี
 • จีนกลาง
 • นอร์เวย์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • โรมาเนีย
 • รัสเซีย
 • ภาษาเซอร์เบีย
 • สโลวัก
 • สเปน
 • สวีเดน
 • ไทย
 • ตุรกี
 • ยูเครน
 • เวียดนาม

แปลบทสนทนา

 1. พูดว่า "Ok Google..."
 2. พูดคำสั่ง เช่น
  • "...เป็นล่ามภาษาอิตาลีให้ฉันหน่อย"
  • "...แปลจากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาดัตช์"
  • "...ล่ามภาษาจีน"
  • "...เปิดโหมดล่าม"
 3. ถ้าไม่ได้ระบุภาษาไว้ ให้เลือกภาษาที่ต้องการใช้
 4. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ ให้เริ่มพูดภาษาใดภาษาหนึ่ง โดยไม่ต้องสลับภาษาเพื่อให้โหมดล่ามทำงาน

คุณจะทั้งเห็นและได้ยินการสนทนาที่แปลแล้วใน Smart Display

ถ้าจะหยุดใช้โหมดล่าม ให้พูดคำสั่ง เช่น

 • "หยุด"
 • "เลิก"
 • "ออก"

คุณปัดจากซ้ายไปขวาใน Smart Display เพื่อหยุดโหมดล่ามได้เช่นกัน

แก้ปัญหาโหมดล่าม

เริ่มโหมดล่ามไม่ได้

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบคำสั่งที่ใช้

ตรวจสอบว่าคุณใช้คำสั่งที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อเริ่มโหมดล่าม

คำสั่งต่อไปนี้จะไม่เริ่มโหมดล่าม

 • พูด[ภาษา]
 • พูด[ภาษา]ได้ไหม
 • แปล[ภาษา]

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบอุปกรณ์

โหมดล่ามจะไม่ทำงานกับลำโพงบางรุ่นที่ Google ไม่ได้ผลิต ตรวจสอบกับผู้ผลิตว่าโหมดล่ามทำงานกับอุปกรณ์ของคุณได้หรือเปล่า

ล่ามไม่เข้าใจคุณ

ขั้นตอนที่ 1: รอเสียงสัญญาณ

คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณหลังการแปลคำพูดทุกครั้ง ถ้าพูดก่อนเสียงสัญญาณ อุปกรณ์อาจได้ยินคำพูดของคุณไม่ครบ

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้ยินเสียงคุณ

อยู่ใกล้กับอุปกรณ์ไว้และพยายามอยู่ห่างจากบริเวณที่มีคนคุยกัน

ล่ามไม่แปลสิ่งที่คุณพูด

ขั้นตอนที่ 1: พูดให้ชัดเจน

พูดให้เสียงดังฟังชัดและพยายามไม่ให้มีเสียงรบกวนเพื่อให้อุปกรณ์ระบุได้ว่าคุณกำลังพูดภาษาอะไร

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการออกเสียงของคุณ

ถ้ากำลังแปลระหว่าง 2 ภาษาที่ใช้คำศัพท์ร่วมกัน อุปกรณ์อาจบอกไม่ได้ว่าคุณกำลังพูดภาษาอะไรอยู่

ตัวอย่างเช่น ถ้าอยากแปลคำว่า "bueno" จากภาษาสเปนเป็นภาษาอังกฤษแต่พูดด้วยสำเนียงภาษาอังกฤษ อุปกรณ์อาจแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสเปนแทน ในกรณีนั้น คุณจะได้ยินคำภาษาสเปนว่า "bueno" แทนที่จะเป็นคำว่า "good" ในภาษาอังกฤษ

โหมดล่ามไม่ยอมปิด

ลองใช้คำสั่งหยุดที่ระบุไว้ข้างต้นด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาปลายทางที่จะแปล

ถ้าอุปกรณ์กำลังแปลคำสั่งหยุดแทนที่จะหยุดทำงาน ให้ลองใช้คำสั่งอื่น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
1633398
false