శోధన
శోధనను తీసివేయి
శోధనను మూసివేయి
Google అనువర్తనాలు
ప్రధాన మెను
మీరు అభ్యర్థించిన పేజీ ప్రస్తుతం మీ భాషలో అందుబాటులో లేదు. మీరు Google Chrome యొక్క అంతర్నిర్మిత అనువాద పట్టీ ఉపయోగించి పేజీకి దిగువన వేరే భాషను ఎంచుకోవచ్చు లేదా ఏదైనా వెబ్‌పేజీని తక్షణమే మీరు ఎంచుకునే భాషలోకి అనువదించవచ్చు.

Enable JavaScript

JavaScript is required for many features to work. Follow the instructions below to enable JavaScript.

Enable JavaScript on your Computer's browser

Chrome

 1. Click the toolbar icon Menu.
 2. Select Settings.
 3. Click Show advanced settings.
 4. In the Privacy section, click the Content Settings button.
 5. In the JavaScript section, select Allow all sites to run JavaScript (recommended).
 6. Click the OK button to close the window.
 7. Refresh your browser to update the settings.

To enable JavaScript in other browsers, click the link below for your browser to see instructions. By searching in the help center for your browser, you can find specific instructions for your version and operating system.

Enable Javascript on a mobile device

For instructions on how to enable JavaScript, choose your device:

Android

 1. If you're not already there, launch the 'Browser' app on your device
 2. Press your device's < Menu > button
 3. Select More
 4. Select Settings
 5. Check the box next to 'Enable JavaScript'
 6. Exit and reload the site you were trying to access in Browser

Apple

 1. On your device's home screen, tap Settings
 2. Tap Safari
 3. Tap 'Advanced'
 4. Make sure the setting for 'JavaScript' is set to ON
 5. Exit and reload the site you were trying to access in Safari

Other

We recommend consulting the online help site or user manual for your device for instructions on enabling JavaScript in your web browser.