Správa nastavení polohy v zariadení s Androidom

Keď máte v telefóne zapnuté určovanie polohy, môžete na jej základe dostávať informácie, napríklad prognózy o dopravnej situácii, informácie o reštauráciách v okolí a miestne výsledky vyhľadávania.

Keď určitá aplikácia využíva polohu vášho telefónu prostredníctvom GPS, v hornej časti obrazovky sa zobrazuje ikona Poloha Poloha.

Tip: Keď vypnete v telefóne určovanie polohy, aplikácie a služby nebudú mať prístup k polohe vášho telefónu, ale naďalej môžete dostávať miestne výsledky a reklamy na základe adresy IP.

Dôležité: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide verzie 10 a novších. Ďalšie informácie o tom, ako skontrolovať verziu Androidu

Nastavenia polohy dostupné v telefóne

Google má viacero služieb podmienených polohou, napríklad:

Poznámka: Aplikácie majú vlastné nastavenia. Ako spravovať nastavenia polohy v aplikácii.

Zapnutie alebo vypnutie určovania polohy v telefóne

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Poloha
 3. V hornej časti zapnite alebo vypnite nastavenie Používať polohu

Tip: Určovanie polohy v telefóne môžete zapnúť alebo vypnúť aj v rýchlych nastaveniach. Informácie o rýchlych nastaveniach.

Keď je určovanie polohy zapnuté
Keď je určovanie polohy vypnuté

Ako pomôcť telefónu získavať presnejšiu polohu (služby určovania polohy Google nazývané aj presnosť určovania polohy Google)

Zapnutie alebo vypnutie presnosti polohy v telefóne

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Poloha.
 3. Klepnite na Rozšírené A potom Presnosť určovania polohy Google
 4. Zapnite alebo vypnite možnosť Zlepšiť presnosť polohy
Keď je presnosť určovania polohy Google zapnutá

Po zapnutí presnosti určovania polohy Google bude telefón zisťovať čo najpresnejšiu polohu pomocou týchto zdrojov:

 • GPS,
 • Wi-Fi,
 • mobilné siete,
 • senzory.
Keď je presnosť určovania polohy Google vypnutá

Keď presnosť určovania polohy Google vypnete, telefón bude zisťovať polohu iba pomocou technológie GPS. Technológia GPS môže byť pomalšia a menej presná než iné zdroje.

 

Ako nastaviť, aby telefón vyhľadával siete alebo zariadenia v okolí

Ak chcete pomôcť aplikáciám získavať presnejšie informácie o polohe, môžete telefónu umožniť vyhľadávať prístupové body Wi‑Fi alebo zariadenia Bluetooth v okolí.

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Poloha.
 3. Klepnite na Vyhľadávanie Wi‑Fi a Bluetooth.
 4. Zapnite alebo vypnite Vyhľadávanie sietí Wi‑Fi či Vyhľadávať zariadenia Bluetooth.

Odoslanie polohy v prípade núdze

Ak chcete, aby vás prví zasahujúci rýchlo našli, zavolajte na tiesňovú linku. Vytočte napríklad:

 • 911 v USA,
 • 112 v Európe.

Ak tiesňové určovanie polohy v Androide funguje vo vašej krajine aj mobilnej sieti a nevypli ste ho, telefón pomocou tejto funkcie automaticky odošle svoju polohu.

Zapnutie alebo vypnutie tiesňového určovania polohy

Tiesňové určovanie polohy môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť.

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Poloha.
 3. Klepnite na Rozšírené A potom Tiesňové určovanie polohy.
 4. Zapnite alebo vypnite Tiesňové určovanie polohy.

Ako funguje tiesňové určovanie polohy

Telefón používa tiesňové určovanie polohy iba vtedy, keď zavoláte na tiesňovú linku alebo na ňu pošlete správu.

Počas tiesňového volania táto funkcia pomocou služieb určovania polohy Google a ďalších informácií získa tú najpresnejšiu možnú polohu vášho zariadenia.

Telefón odosiela polohu autorizovaným partnerom poskytujúcim tiesňové služby, aby vás mohli lokalizovať. Poloha sa odosiela z telefónu priamo tiesňovým partnerom, nie prostredníctvom Googlu.

Po dokončení tiesňového volania alebo odoslaní tiesňovej správy, keď bolo tiesňové určovanie polohy aktívne, odošle telefón údaje o využití a analytické údaje do Googlu na účely analýzy fungovania tejto služby. Tieto informácie vás neidentifikujú a Google ich na vašu identifikáciu nepoužíva.

Poznámka: Odosielanie polohy pomocou tiesňového určovania polohy je odlišné od jej zdieľania v Mapách Google. Ďalšie informácie o zdieľaní polohy v Mapách Google

Ak používate staršiu verziu Androidu

Výber nastavení polohy (Android 9.0)

Ak chcete zmeniť nastavenia polohy, postupujte takto: 

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Zabezpečenie a poloha A potom Poloha.
  • Ak máte pracovný profil, klepnite na Rozšírené.

Potom vyberte jednu z možností:

 • Zapnutie alebo vypnutie polohy: klepnite na položku Poloha.
 • Vyhľadávanie sietí v okolí: klepnite na Rozšírené A potomVyhľadávanie. Zapnite alebo vypnite Vyhľadávanie sietí Wi‑Fi či Vyhľadávať zariadenia Bluetooth.
 • Zapnutie alebo vypnutie tiesňového určovania polohy:  klepnite na Rozšírené A potomTiesňové určovanie polohy Google. Zapnite alebo vypnite Tiesňové určovanie polohy
Výber režimu určovania polohy (Android verzie 4.4 až 8.1)

Režim určovania polohy môžete zvoliť na základe presnosti, rýchlosti a využitia batérie.

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Zabezpečenie a poloha A potom Poloha. Ak možnosť Zabezpečenie a poloha nevidíte, klepnite na položku Poloha.
 3. Klepnite na Režim. Potom vyberte niektorý z týchto režimov:
  • Vysoká presnosť: na získavanie čo najpresnejšej polohy sa používa GPS, Wi‑Fi, mobilné siete a senzory. Ak chcete zrýchliť a spresniť odhad polohy telefónu, používajte služby určovania polohy Google.
  • Úspora batérie: používajú sa zdroje, ktoré batériu využívajú menej, napríklad siete Wi‑Fi alebo mobilné siete. Ak chcete zrýchliť a spresniť odhad polohy telefónu, používajte služby určovania polohy Google.
  • Len senzory zariadenia: používa sa iba GPS. Na poskytovanie informácií o polohe sa nepoužijú služby určovania polohy Google. Táto možnosť odhaduje polohu vášho telefónu pomalšie a viac používa batériu.
Výber prístupu k polohe (Android verzie 4.1 až 4.3)

Ovládajte, aké informácie o polohe môže telefón používať.

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. V časti Osobné klepnite na Prístup k polohe.
 3. V hornej časti obrazovky zapnite alebo vypnite možnosť Prístup k údajom o mojej polohe.
  • Keď je prístup k polohe zapnutý, vyberte jednu alebo obe nasledujúce možnosti:
   • Satelity GPS: umožňujú telefónu odhadnúť polohu na základe signálov satelitov, ako napríklad zariadenie GPS v aute.
   • Poloha Wi‑Fi a mobilnej siete: umožňuje telefónu rýchlejšie odhadnúť polohu pomocou služieb určovania polohy Google (s využitím signálov GPS alebo bez nich).
  • Ak je prístup k polohe vypnutý:
   Telefón nemôže určiť presnú polohu ani ju zdieľať so žiadnymi aplikáciami.

Poznámka: Ak máte tablet, ktorý používa viacero osôb, každá z nich môže mať odlišné nastavenia prístupu k polohe.