Hỗ trợ của nhà sản xuất

Để nhận hỗ trợ về thiết bị Android không phải là sản phẩm Nexus, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà sản xuất của bạn.

Để được trợ giúp về Samsung Nexus S, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp Nexus.

Để được trợ giúp về Motorola Xoom, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp Xoom.

Acer

ASUS

Fujitsu

HTC

Huawei

Kyocera

LGE

Motorola

NEC

Pantech

Samsung

SHARP

Sony

TCT Mobile

ZTE