پشتیبانی سازنده

جهت دریافت پشتیبانی برای یک دستگاه Android که محصول Nexus نیست، از سایت پشتیبانی سازنده دستگاه خود بازدید کنید.

جهت دریافت راهنمایی برای Samsung Nexus S، به Nexus Help Center بروید.

جهت دریافت راهنمایی برای Motorola Xoom، به Xoom Help Center بروید.

Acer

ASUS

Fujitsu

HTC

Huawei

Kyocera

LGE

Motorola

NEC

Pantech

Samsung

SHARP

Sony

TCT Mobile

ZTE