پشتیبانی سازنده

جهت دریافت پشتیبانی برای یک دستگاه Android که محصول Nexus نیست، از سایت پشتیبانی سازنده دستگاه خود بازدید کنید.

Acer

ASUS

BlackBerry

Fujitsu

HTC

Huawei

Kyocera

LGE

Motorola

NEC

Pantech

Samsung

SHARP

Sony

TCT Mobile

ZTE