Chế độ xem báo cáo

Chế độ xem báo cáo là một cấp trong Tài khoản Analytics, nơi bạn có thể truy cập vào các báo cáo và công cụ phân tích. Bạn có thể thiết lập nhiều chế độ xem cho mỗi thuộc tính trong tài khoản và tùy chỉnh từng chế độ xem để xem dữ liệu cụ thể trong báo cáo.