Thiết lập (web)

Mã theo dõi Analytics thu thập dữ liệu cho thuộc tính web của bạn và trả lại dữ liệu đó về Analytics nơi bạn có thể xem dữ liệu trong báo cáo. Khi bạn thêm thuộc tính web mới vào tài khoản Analytics của mình, Analytics sẽ tạo đoạn mã theo dõi mà bạn cần thêm vào các trang có dữ liệu bạn muốn thu thập. Bạn có thể sử dụng đoạn mã theo dõi này như hiện có hoặc tùy chỉnh nó để thu thập dữ liệu bổ sung. Đoạn mã theo dõi chứa một ID duy nhất cho thuộc tính web, cho phép bạn xác định dữ liệu của thuộc tính đó trong các báo cáo.