[UA→GA4] Universal Analytics-data kontra Google Analytics 4-data

Jämföra datamodellerna för Universal Analytics och Google Analytics 4
I den här artikeln beskriver vi skillnaderna mellan datamodellerna i UA och GA4. För att förstå skillnaderna mellan specifika mätvärden i UA och GA4 (till exempel när du jämför antalet sidvisningar i GA4 och UA4) kan du läsa den här artikeln.
Innehåll i artikeln:

Typer av träffar

Universal Analytics-träfftyper inkluderar sidträffar, händelseträffar, e-handelsträffar och träffar i sociala interaktioner.

Google Analytics 4-data är däremot händelsebaserad enligt principen att varje interaktion kan registreras som en händelse. Träfftyper i Universal Analytics-egendomar översätts därför till händelser i en Google Analytics 4-egendom.

I en Universal Analytics-egendom

registreras en träfftyp …

i en

Google Analytics 4-egendom som …

Sidvisning

Händelse

Händelse

Händelse

Socialt

Händelse

Transaktion/e-handel

Händelse

Användartimer

Händelse

Undantag

Händelse

App-/skärmvisning

Händelse

Händelser

Händelser utgör en grundläggande skillnad i datamodellerna för Universal Analytics- och Google Analytics 4-egendomar.

En Universal Analytics-händelse har en kategori, åtgärd och etikett och är en egen träfftyp. I Google Analytics 4-egendomar är varje träff en händelse och det finns ingen skillnad mellan olika träfftyper. När någon till exempel tittar på en av dina webbsidor aktiveras en page_view-händelse. 

Google Analytics 4-händelser har ingen kategori, åtgärd och etikett. Till skillnad från i Universal Analytics-rapporter visas inte kategori, åtgärd och etikett i Google Analytics 4-rapporter. Därför är det bättre att anpassa datainsamlingen till Google Analytics 4-modellen i stället för att flytta över din befintliga händelsestruktur till Google Analytics 4.

Sidvisningar och skärmvisningar

Sidvisningar i Universal Analytics översätts till page_view-händelsen i Google Analytics 4-egendomar. En page_view-händelse utlöses automatiskt av gtag-kommandot config eller av Google Analytics 4 Configuration-taggen i Google Taggstyrning.

Vissa sidvisningsattribut i Universal Analytics har motsvarigheter i Google Analytics 4, enligt nedan:

Sidvisningsattribut i Universal Analytics

Sidvisningsattribut i Google Analytics 4

page_title

page_title

page_location

page_location

page_path

page_path

Inget

page_referrer

 

En skärmvisning är appmotsvarigheten till en sidvisning.  I Google Analytics 4-egendomar utlöses en screen_view-händelse varje gång en användare tittar på en skärm. 

Det totala antalet sidvisningar i Universal Analytics och Google Analytics 4 bör vara ganska lika och ligger vanligtvis inom några procentenheterfrån varandra eftersom den Google-taggen fungerar på samma sätt i båda när den registrerar sidvisningsträffar. Skillnader i totalsummorna beror vanligtvis på att olika filter används i Universal Analytics och Google Analytics 4.

Sessioner

En session är en grupp interaktioner med en webbplats som sker under en viss tidsperiod.

I Universal Analytics kan en session utgöra flera sidvisningar, händelser, sociala interaktioner och e-handelstransaktioner. Sessioner definieras vanligen som avslutade om det inte har skett någon aktivitet under 30 minuter eller om en annan kvalificerande nollställningshändelse har inträffat. 

Mätvärden för Google Analytics 4-sessioner hämtas från händelsen session_start, en automatiskt insamlad händelse. En sessions varaktighet baseras på tidsperioden mellan den första och sista händelsen i sessionen. Denna och andra aspekter kan leda till skillnader i sessionsuppdelningen mellan Universal Analytics-egendomar och Google Analytics 4-egendomar. 

Beräkning av aktiv användare

Användaraktivitet identifieras automatiskt i Google Analytics 4.  Universal Analytics bygger däremot på manuell instrumentering (utlösning av en interaktiv händelse). En användare kan starta en app och betraktas som aktiv användare i Google Analytics 4 men inte i Universal Analytics. Detta kan leda till ett högre antal aktiva användare för Google Analytics 4.

Antal sessioner

Vissa aspekter av sessionsräkningen i Google Analytics 4 skiljer sig från Universal Analytics. I Universal Analytics påbörjar en ny kampanj en ny session oavsett aktivitet. I Google Analytics 4 påbörjar en ny kampanj inte en ny session. Detta kan leda till färre sessioner i Google Analytics 4-egendomen.

Sena träffar kan också vara en faktor. Sena träffar är träffar som inte skickas direkt. I Universal Analytics bearbetas träffar om de sker inom fyra timmar efter föregående dag. I Google Analytics 4 bearbetas händelser om de sker upp till 72 timmar senare. Eftersom Google Analytics 4-händelser bearbetas under en längre tidsperiod kan du se ett högre antal sessioner i Google Analytics 4-egendomen samt variationer i de rapporterade siffrorna inom dessa 72 timmar.

En användare förlorar till exempel åtkomst till tjänsten när hen besöker webbplatsen på sin mobila enhet och återfår tjänsten 48 timmar senare. Google Analytics 4 bearbetar den sena träffen, vilket Universal Analytics inte gör, och detta leder till ett högre antal sessioner i Google Analytics 4.

Loggade Google Analytics 4-händelser laddas upp automatiskt när iOS-appar körs i bakgrunden. Detta gäller inte i Universal Analytics. Därför kan iOS-relaterade mätvärden bli betydligt högre i Google Analytics 4-rapporterna.

Anpassade dimensioner/mätvärden

Anpassade dimensioner och anpassade mätvärden i Universal Analytics används för att lägga till information i insamlad data. I Google Analytics 4 kan händelseparametrar användas för detta ändamål. Mappa anpassade dimensioner och mätvärden utifrån följande beroende på deras omfattning.

Omfattning i Universal Analytics-egendom

mappas med följande i Google Analytics 4-egendom

Träffbaserat

Händelsebaserad anpassad dimension

Användarbaserat 

Användarbaserad anpassad dimension 

Sessionsbaserat 

Ingen motsvarighet i Google Analytics 4-egendom

Produktbaserat

E-handelsparametrar 

Händelser, händelseparametrar och användarattribut omfattas av begränsningarna för Google Analytics 4-egendomen.

Innehållsgruppering

Med innehållsgruppering i Universal Analytics kan du gruppera innehåll i en logisk struktur och sedan visa och jämföra mätvärden efter gruppnamn.  Du kan till exempel se det sammanlagda antalet sidvisningar för alla sidor i en grupp, som ”Herr/Skjortor”, och sedan se detaljer om varje webbadress eller sidtitel i gruppen.

Google Analytics 4-egendomar har en fördefinierad händelseparameter för innehållsgruppen (content_group i gtag.js eller Innehållsgrupp i GTM) som fyller dimensionen Innehållsgrupp med data. Ytterligare dimensioner för innehållsgrupper från Universal Analytics kan implementeras och fungera separat i GA4 som anpassade dimensioner med händelseomfattning.

Användar-id

Användar-id i Universal Analytics och Google Analytics 4 har samma syfte, att tillhandahålla ett identitetsutrymme där användare kan analysera sin data. Ur ett datainsamlingsperspektiv behöver du inte göra några ändringar för att mappa användar-id:n i en Universal Analytics-egendom med en Google Analytics 4-egendom.

Användar-id i Google Analytics 4-egendomar visar hur användarna interagerar med din app eller webbplats i en vy som inbegriper flera plattformar och enheter. För att använda denna funktion måste du kunna generera egna unika och beständiga id:n, koppla dessa id:n till användare på ett enhetligt sätt och inkludera id:na i informationen du skickar till Analytics. Analytics skapar en enstaka användarresa utifrån all data som är kopplad till samma användar-id. Till skillnad från Universal Analytics inkluderar Google Analytics 4-egendomar användar-id i alla rapporter, analyser och insikter, och det krävs ingen separat rapportvy.

Anpassa app och webb så att de överensstämmer med varandra

Om du behöver en enstaka vy över användare för både app och webb måste du se till att implementeringen av användar-id för webben är enhetlig med motsvarande implementering för appar. Kontrollera följande:

 • Samma identifierare används för att spåra användare i appar och på webben.
 • Värdena på användar-id som skickas med ska vara av samma typ för både app och webb (till exempel strängen '555321' för webben kontra heltalet 555321 för appar.)

Kund-id

Kund-id är en unik slumpgenererad sträng som fungerar som pseudonym identifierare och pseudonymt identifierar en webbläsarinstans. Den lagras i webbläsarcookies så att efterföljande besök på samma webbplats kan kopplas till samma användare.

Kund-id i Universal Analytics och Google Analytics 4 har samma semantik och samma syfte, det vill säga att tillhandahålla en pseudonym användaridentifierare. Appmotsvarigheten i Google Analytics 4-egendomar kallas appinstans-id.

Parametrar (Google Analytics 4-egendomar)

I Google Analytics 4-egendomar kan du skicka parametrar med varje händelse. Parametrar är ytterligare information som specificerar användarens åtgärd eller ger ytterligare sammanhang kring händelsen. Du kan till exempel använda parametrar för att beskriva värdet på ett köp eller sammanhanget kring var, hur och varför händelsen registrerades.

Vissa parametrar, som page_title, skickas automatiskt. Utöver de automatiskt loggade parametrarna kan du logga upp till 25 parametrar för varje händelse. För en spelhändelse som level_up kan du till exempel lägga till parametrar som level_number, character_name och så vidare. För en innehållshändelse som content_view kan du lägga till parametrar som article_id, article_title, author_name, author_id och så vidare.

Användarattribut (Google Analytics 4-egendomar)

Användarattribut är attribut som beskriver grupper av användare, till exempel utifrån språkinställningar eller geografisk plats. Analytics loggar vissa användardimensioner automatiskt så att du inte behöver ange användarattribut för dem. 

Inställningar för datainsamling som kan migreras

Följande inställningar för datainsamling motsvarar varandra i både Universal Analytics och Google Analytics 4, förutsatt att datainsamlingen för Universal Analytics-egendomen implementeras med gtag.js eller Google Taggstyrning. 

Inställningar för datainsamling utan motsvarighet i Google Analytics 4 

Händelsegruppering för Google Analytics 4-egendomar

I Google Analytics 4-egendomar grupperas de flesta händelser på klientsidan. Men

 • konverteringshändelser överförs alltid omedelbart, även om de kan ingå i en grupp
 • behållare som läses in i felsökningsläge grupperar (på grund av realtidsuppdateringen av DebugView) aldrig händelser
 • om händelser fortfarande hålls kvar på klientsidan när användaren lämnar sidan (t.ex. genom att navigera till en annan sida) skickas händelserna omedelbart
 • i webbläsarmiljöer som inte stöder API:et sendBeacon skickas alla händelser när de inträffar, utan gruppering.

Jämföra rapportdata i dina Universal Analytics- och Google Analytics 4-egendomar

Utöver skillnaderna i datamodellerna som beskrivs i denna artikel kan taggnings- och konfigurationsinställningarna orsaka variationer i data för dina Universal Analytics- och Google Analytics 4-egendomar. När du jämför Google Analytics 4-egendomsdata med Universal Analytics-data bör du kontrollera följande:

 • Spårnings-id (från din Universal Analytics-egendom) och tagg-id (från din Google Analytics 4-egendom) samlar in data från samma webbsidor.
 • Båda egendomarna har motsvarande taggimplementeringar. Läs igenom dessa överväganden när du använder kopplade webbplatstaggar.
 • Alla taggar utlöses korrekt. Med Google Tag Assistant kan du kontrollera att dina taggar fungerar som de ska.
 • Universal Analytics-egendomen och Google Analytics 4-egendomen använder samma tidszoner (Egendomsinställningar > Tidszon för rapporter).
 • Du jämför en ofiltrerad vy i Universal Analytics-egendomen med ett enstaka webbdataflöde i Google Analytics 4-egendomen.
 • Både Universal Analytics-egendomen och Google Analytics 4-egendomen har samlat in data under minst 30 minuter så att du kan jämföra data i realtidsrapporterna.

När alla villkor ovan är uppfyllda kan du jämföra följande data i realtidsrapporterna mellan Universal Analytics-egendomen och Google Analytics 4-egendomen:

Mätvärde/rapport för Universal Analytics-egendom Mätvärde/rapport för Google Analytics 4-egendom

Sidvisningar

Realtid > Innehåll > fliken Sidvisningar

Antal händelser (för händelsen page_view)

Realtid > kortet Antal händelser efter händelsenamn

Slutförda mål

Realtid > Konverteringar

Konverteringar

Kortet Konverteringar efter händelsenamn

(Om du har aktiverat en händelse som en konvertering som mappas med ett av dina mål, till exempel skapat och definierat en konvertering som händelsen att öppna en viss sida som mappas med ett av dina destinationsmål.)

 

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny